| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/157/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo - rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U z 2011r. Nr 45, poz. 326) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t z 2010r. Dz.U Nr 17, poz. 95 z późń. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Świętochłowice;

2) Ośrodku - rozumie się przez to Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach (OSiR „Skałka");

3) Obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będące w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach;

4) Imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora w celu przeprowadzenia spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu lub zabawy, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1) Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej są ogólnodostępne.

2) Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej odbywa się odpłatnie, o ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej.

3) Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala Prezydent Miasta Świętochłowice na podstawie propozycji Ośrodka, uwzględniających koszty ich eksploatacji.

4) Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia użyteczności publicznej regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Ośrodka

§ 3. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą być nieodpłatnie udostępniane:

1) Sekcjom Ośrodka i współpracującym klubom sportowym mającym swoją siedzibę w Świętochłowicach, na potrzeby zajęć treningowych i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym .

2) Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowankom przedszkoli prowadzonych przez Gminę.

3) Uczniowskim klubom sportowym, mającym swoją siedzibę w Świętochłowicach.

4) Dla celów bezpłatnych szkoleń i kursów, imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Świętochłowic organizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.

5) Organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie Gminy, na potrzeby niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

2. Korzystanie z krytej pływalni i lodowiska odbywa się odpłatnie z zastrzeżeniem pkt 1-3

1) Posiadający Kartę „Trzy Plus” na mocy uchwały Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie uchwalenia Programu "Trzy Plus", mogą korzystać z krytej pływalni bezpłatnie przez 1,5 h dziennie.

2) Posiadający Kartę „Trzy Plus” na mocy uchwały Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie uchwalenia Programu "Trzy Plus", mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie przez 45 min. dziennie.

3) Uczniowie korzystają bezpłatnie z krytej pływalni na potrzeby szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

§ 4. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą być udostępniane na cele inne niż sportowo-rekreacyjne na podstawie Umowy zawartej z Ośrodkiem.

§ 5. Podstawą zawarcia Umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest pisemny wniosek składany do Ośrodka, który winien zawierać dane o zakresie i częstotliwości wykorzystania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym udostępnieniu podmiotom korzystającym z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miejsca na ekspozycję reklam.

§ 6. Podmioty, które nieodpłatnie korzystają z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, organizując niekomercyjne imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne, mają prawo w czasie trwania imprez do sprzedaży własnych materiałów promocyjnych (pamiątek i artykułów sportowych) w miejscu i zakresie uzgodnionym z Ośrodkiem.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/235/2000 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie korzystania przez Świętochłowicki Klub Sportowy "Naprzód" Lipiny z obiektu sportowego przy ulicy Łagiewnickiej 80 w Świętochłowicach będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »