| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/157/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo - rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U z 2011r. Nr 45, poz. 326) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t z 2010r. Dz.U Nr 17, poz. 95 z późń. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Świętochłowice;

2) Ośrodku - rozumie się przez to Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach (OSiR „Skałka");

3) Obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będące w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach;

4) Imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora w celu przeprowadzenia spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu lub zabawy, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1) Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej są ogólnodostępne.

2) Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej odbywa się odpłatnie, o ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej.

3) Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala Prezydent Miasta Świętochłowice na podstawie propozycji Ośrodka, uwzględniających koszty ich eksploatacji.

4) Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia użyteczności publicznej regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Ośrodka

§ 3. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą być nieodpłatnie udostępniane:

1) Sekcjom Ośrodka i współpracującym klubom sportowym mającym swoją siedzibę w Świętochłowicach, na potrzeby zajęć treningowych i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym .

2) Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowankom przedszkoli prowadzonych przez Gminę.

3) Uczniowskim klubom sportowym, mającym swoją siedzibę w Świętochłowicach.

4) Dla celów bezpłatnych szkoleń i kursów, imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Świętochłowic organizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.

5) Organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie Gminy, na potrzeby niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

2. Korzystanie z krytej pływalni i lodowiska odbywa się odpłatnie z zastrzeżeniem pkt 1-3

1) Posiadający Kartę „Trzy Plus” na mocy uchwały Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie uchwalenia Programu "Trzy Plus", mogą korzystać z krytej pływalni bezpłatnie przez 1,5 h dziennie.

2) Posiadający Kartę „Trzy Plus” na mocy uchwały Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie uchwalenia Programu "Trzy Plus", mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie przez 45 min. dziennie.

3) Uczniowie korzystają bezpłatnie z krytej pływalni na potrzeby szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

§ 4. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą być udostępniane na cele inne niż sportowo-rekreacyjne na podstawie Umowy zawartej z Ośrodkiem.

§ 5. Podstawą zawarcia Umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest pisemny wniosek składany do Ośrodka, który winien zawierać dane o zakresie i częstotliwości wykorzystania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym udostępnieniu podmiotom korzystającym z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miejsca na ekspozycję reklam.

§ 6. Podmioty, które nieodpłatnie korzystają z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, organizując niekomercyjne imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne, mają prawo w czasie trwania imprez do sprzedaży własnych materiałów promocyjnych (pamiątek i artykułów sportowych) w miejscu i zakresie uzgodnionym z Ośrodkiem.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/235/2000 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie korzystania przez Świętochłowicki Klub Sportowy "Naprzód" Lipiny z obiektu sportowego przy ulicy Łagiewnickiej 80 w Świętochłowicach będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jadwiga Czarnowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Wrocławski). Jest mgr ekonomii – uzyskała dyplom na Wydziale Gospodarki Narodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego AE. Jest absolwentką również Alliance Française. Otrzymała w Paryżu francuski dyplom DS.-d’Etudes Françaises Modernes. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i resortu budżetowego oraz jako wykładowca kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów księgowych do zadań księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »