| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/115/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym ( j.t Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. 2011 Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milówka.

2. Regulamin stosuje się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milówka.

3. Regulamin określa:

1) tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

2) wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,

3) szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 2.

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione corocznie w budżecie Gminy Milówka, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

2. Środkami, o których mowa w pkt. 1 zarządza Wójt Gminy Milówka. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym Wójt powołuje Komisję Zdrowotną w składzie:

1) przedstawiciel Wójta jako przewodniczący

2) po jednym przedstawicielu z każdej placówki oświatowej wskazanym przez Radę Pedagogiczną - jako członkowie

3) przedstawiciel związków zawodowych działających na terenie placówek oświatowych- jako członek

3. Członkowie Komisji składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

4. Wnioski o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do Gminnego Zespołu Oświaty.

5. Gminny Zespół Oświaty w Milówce zwołuje Komisję w ostatnim tygodniu każdego kwartału. Komisja Zdrowotna, rozpatruje i opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu złożone w danym kwartale. Opinie Komisji Zdrowotnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

6. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i jej wysokości podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji. Decyzja ta nie ma charakteru roszczeniowego i jest ostateczna.

§ 3.

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są:

1) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milówka, przy czym przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, stosuje się odpowiednio,

2) byli nauczyciele -emeryci i renciści - którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Milówka jest organem prowadzącym.

§ 4.

1. Świadczeniami w ramach pomocy zdrowotnej są:

1) refundacja kosztów zakupu leków i materiałów medycznych,

2) refundacja kosztów opieki nad chorym w domu,

3) refundacja kosztów specjalistycznego leczenia,

4) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego.

2. Świadczenia przyznawane są nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:

1) ciężką lub przewlekłą chorobą,

2) długotrwałym leczeniem z powodu choroby zawodowej,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

4) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu,

5) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową,

6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, niezbędnego do wykonywania zawodu lub ułatwiającego dalsze funkcjonowanie.

7) nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.

3. Potwierdzeniem wystąpienia w/w okoliczności jest pobyt w szpitalu, sanatorium, lub co najmniej 33 dniowe zwolnienie lekarskie, lub przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia, lub zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające długotrwałą lub przewlekłą chorobę, lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

§ 5.

1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia finansowego.

2. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność stosowania specjalnej diety itp.),

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela, po odliczeniu udokumentowanych poniesionych kosztów,

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli.

§ 6.

1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku należy załączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą wraz z informacją o zastosowanym leczeniu farmakologicznym, leczenie specjalistyczne wraz z informacją o zastosowanym leczeniu farmakologicznym, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, konieczność zapewnienia choremu dodatkowej opieki,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia oraz oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.

3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego mogą złożyć: nauczyciel, przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna, przedstawiciel opieki społecznej lub prawny opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

§ 7.

1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej udzielana jest raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być przyznane powtórnie w danym roku.

2. Wysokość przyznanego świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie i liczby składanych wniosków.

3. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego jest uzależniona od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela,

2) wysokości udokumentowanych i poniesionych przez nauczyciela koszów leczenia.

4. Ustala się zależność między wysokością pomocy, a dochodem:

do 1500zł - 100% świadczenia

od 1501-2000zł - 75% świadczenia

powyżej 2000zł - 50% świadczenia

Wysokość świadczenia będzie stanowiła sumę poniesionych i potwierdzonych wydatków na leczenie i iloczynu procentu świadczenia uzależnionego od kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe będzie waloryzowane początkiem roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS .

§ 8.

Traci moc uchwała nr XI/53/2007 Rady Gminy Milówka z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Milówka " Regulaminu Funduszu Zdrowotnego"

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/115/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

…………………..........................................................……….............…………………………
Wnioskodawca (imię i nazwisko)

………………………..........................................................................………………………….
Adres i nr telefonu

…………………………………………………...........................................................................
Szkoła, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

Uzasadnienie:

…………………………………………………..………………............……………………….………………… ……………………………………………………………………..……............……………….………………… ………………………………………………..…………………………............……………….………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………..……………………………............…………….………………… …………………………………………………..………………………............……………….………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………..……………………………............…………….…………………

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki),

2) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny,

3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej (wymienić jakie)

........................................................................................................................................................................................

Nr konta bankowego

…………………………………………………………………………………….……...........................................

…………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)


Opinia Komisji Zdrowotnej:

…………………………………..……………………………………………….…………………………………. ……………………………………….…………………………………………………………..………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………..……………………………………………….…………………………………. ……………………………………….…………………………………………………………..…………………

Proponowana wysokość świadczenia: ......................................................................................

Słownie złotych: ...............................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:

……………………..……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………..………………………………………………………… ………………………………………………………….…………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Decyzja Wójta

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Zdrowotnej przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości


…………………..........................słownie…………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………data i podpis Wójta Gminy Milówka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/115/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2011 r.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ RODZINY

Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym:

* wysokość dochodów ze wszystkich źródeł, podlegających lub niepodlegających opodatkowaniu, uzyskanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną, potwierdzona zaświadczeniem (w przypadku renty, emerytury - odcinek)


Świadoma/y odpowiedzialności karnej, za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem...............................................
(podpis wnioskodawcy).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »