| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-75(9)/2011/2012/9257/VIII/AZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 lutego 2012r.

umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fenice Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 105 § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167 poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r., Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392)

umarzam

postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 25 listopada 2011 r. na wniosek przedsiębiorcy Fenice Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem") w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła.


Uzasadnienie

W dniu 25 listopada 2011 r., do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego w dalszej części decyzji "Prezesem URE"), wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła.

W dniach 27 grudnia 2011 r. i 2 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwo uzupełniło ww. wniosek, w odpowiedzi na wezwania Prezesa URE, a następnie w dniu 16 lutego 2012 r. złożyło wniosek o umorzenie ww. postępowania, powołując się na art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Po szczegółowym przeanalizowaniu stanu faktycznego uznałem, że wniosek Przedsiębiorstwa o umorzenie postępowania administracyjnego zasługuje na uwzględnienie, gdyż spełnione są przesłanki wymienione w art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, a mianowicie:

1) o umorzenie wystąpiła strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte;

2) nie sprzeciwiają się temu inne strony, ponieważ postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła jest postępowaniem, w którym występuje tylko jedna strona - Przedsiębiorstwo;

3) nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.


POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz
Otrzymuje:

1)Pan Marek Bernacki - pełnomocnik

Fenice Poland Sp. z o. o.

ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała;

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

3)Małopolski Urząd Wojewódzki - do publiacji;

4)Podkarpacki Urząd Wojewódzki - do publikacjiNiniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »