| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-75(9)/2011/2012/9257/VIII/AZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 lutego 2012r.

umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fenice Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 105 § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167 poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r., Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392)

umarzam

postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 25 listopada 2011 r. na wniosek przedsiębiorcy Fenice Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem") w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła.


Uzasadnienie

W dniu 25 listopada 2011 r., do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego w dalszej części decyzji "Prezesem URE"), wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła.

W dniach 27 grudnia 2011 r. i 2 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwo uzupełniło ww. wniosek, w odpowiedzi na wezwania Prezesa URE, a następnie w dniu 16 lutego 2012 r. złożyło wniosek o umorzenie ww. postępowania, powołując się na art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Po szczegółowym przeanalizowaniu stanu faktycznego uznałem, że wniosek Przedsiębiorstwa o umorzenie postępowania administracyjnego zasługuje na uwzględnienie, gdyż spełnione są przesłanki wymienione w art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, a mianowicie:

1) o umorzenie wystąpiła strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte;

2) nie sprzeciwiają się temu inne strony, ponieważ postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła jest postępowaniem, w którym występuje tylko jedna strona - Przedsiębiorstwo;

3) nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.


POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz
Otrzymuje:

1)Pan Marek Bernacki - pełnomocnik

Fenice Poland Sp. z o. o.

ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała;

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

3)Małopolski Urząd Wojewódzki - do publiacji;

4)Podkarpacki Urząd Wojewódzki - do publikacjiNiniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »