| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczekociny

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczekociny w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla gminy sprawach.

2) Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,

2. czynnym prawie wyborczym - należy przez to rozumieć czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szczekociny,

4. konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami Gminy Szczekociny,

5. mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Szczekociny,

6. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 2. 1) Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w konkretnej sprawie podanej konsultacjom społecznym.

2) Sprawami ważnymi dla Gminy są w szczególności projekty planów i programów strategicznych, mających istotne znaczenie dla rozwoju Gminy i życia jej mieszkańców.

§ 3. 1) Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy co do sposobu rozstrzygania spraw objętych konsultacjami.

2) Konsultacje mogą mieć charakter:

a) lokalny jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części Gminy, a w szczególności mieszkańców jednego sołectwa, jednego osiedla lub miasta Szczekociny,

b) gminny jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy.

3) W konsultacjach uczestniczą osoby posiadające czynne prawa wyborcze w dniu przeprowadzania konsultacji.

§ 4. 1) Z inicjatywą przeprowadzania konsultacji społecznych mogą wystąpić:

1. Rada Miasta i Gminy Szczekociny,

2. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny,

2) Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać uzasadniony merytorycznie przedmiot konsultacji, proponowaną formę, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, przewidywane koszty.

3) Konsultacje obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa, przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 5. Konsultacje są przeprowadzane w następujących formach:

1) ankiety,

2) głosowania na zebraniu,

3) zgłaszania uwag odnośnie przedmiotu konsultacji.

§ 6. Konsultacje w formie ankiety odbywają się w następujący sposób:

1) ankieta ma charakter anonimowy,

2) każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo do pobrania jednej ankiety zawierającej informacje objęte przedmiotem konsultacji i wypowiada się na ich temat wypełniając puste pola lub dokonując skreśleń lub zaznaczeń w określonych pozycjach,

3) przed pobraniem ankiety osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

4) po zakończeniu konsultacji sporządza się protokół, który zawiera opis wyników.

§ 7. Konsultacje w formie głosowania na zebraniach odbywają się na następujących zasadach:

1) konsultacje odbywają na zebraniach mieszkańców, a w sołectwach na zebraniach wiejskich, według zasad przewidzianych w statutach danej jednostki pomocniczej,

2) każdej osobie biorącej udział w konsultacjach przysługuje jeden głos,

3) swoje stanowisko dotyczące przedmiotu konsultacji można przedstawić poprzez oddanie głosu "za" lub "przeciw",

4) zebranie wiejskie albo zebranie mieszkańców może postanowić o tajnym głosowaniu.

§ 8. Przeprowadzenie konsultacji w formie zgłaszania uwag odbywa się w następujący sposób:

1) każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia uwag do przedmiotu objętego konsultacjami,

2) uwagi należy złożyć w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia,

3) uwagi można złożyć w formie pisemnej,

4) przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

§ 9. 1) Konsultacje może zarządzić Burmistrz albo Rada.

2) Zarządzenie Burmistrza albo uchwała Rady w tej sprawie określa:

1. przedmiot konsultacji;

2. termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3. zasięg terytorialny konsultacji,

4. formę przeprowadzenia konsultacji.

§ 10. 1) Burmistrz jest zobowiązany do informowania mieszkańców Gminy o celu i sposobie przeprowadzenia konsultacji.

2) Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem:

1. na tablicach informacyjnych i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,

2. w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze sołectw, które objęte są konsultacjami.

§ 11. 1) Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1. datę konsultacji,

2. listę osób uczestniczących w konsultacji,

3. przebieg konsultacji,

4. wyniki konsultacji,

5. ewentualne uwagi mieszkańców do przeprowadzonych konsultacji,

6. podpisy osób przeprowadzających konsultacje.

§ 12. 1) O wynikach konsultacji Burmistrz informuje mieszkańców:

1. na tablicach informacyjnych i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,

2. w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze sołectw, które objęte są konsultacjami.

2) Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie na najbliższej sesji Rady.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »