| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.032.4.2012 Prezydenta Miasta Racibórz; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zadań powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 20a w zw. z art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.), Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XII/185/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Raciborskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

pomiędzy:

Powiatem Raciborskim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego działają:

1. ADAM HAJDUK – Starosta

2. ANDRZEJ CHROBOCZEK – Wicestarosta

zwanym w treści Porozumienia „Powiatem”,

a

Miastem Racibórz , reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Racibórz w osobie:

MIROSŁAWA LENKA

zwanym w treści Porozumienia „Miastem”,

strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Powiat powierza a Miasto przyjmuje wykonywanie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, zwaną dalej „Biblioteką”, zadań powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.).

2. Biblioteka działa jako instytucja kultury, której organizatorem jest Rada Miasta Racibórz.

§ 2.

1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadania Miasto będzie wykonywało za pośrednictwem Biblioteki.

2. W ramach wykonywania zadań objętych Porozumieniem Miasto zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Biblioteki wszystkim mieszkańcom Powiatu Raciborskiego na jednakowych zasadach.

3. Miasto zobowiązuje się wykonywać wszystkie zadania objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami i w sposób zapewniający mieszkańcom Powiatu dogodny dostęp do usług Biblioteki, w szczególności przez ustalenie dogodnych dni i godzin pracy Biblioteki oraz utrzymywania odpowiedniej liczby filii.

§ 3.

1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Powiat będzie przekazywał Miastu dotację celową.

2. Dotacja w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania Porozumienia wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 2 jest określana przy ustalaniu budżetu Powiatu na kolejny rok kalendarzowy, nie mniej jednak niż 50 000,00 zł.

4. Powiat zaplanuje w budżecie na dany rok kalendarzowy środki finansowe na realizację zadań wynikających z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.) wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział: 921; rozdział: 92116; paragraf: 2310.

5. Zaplanowane środki finansowe w ramach udzielanej przez Powiat dotacji celowej, zostaną przekazane na rachunek bankowy Miasta: 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.

6. Dotacja będzie przekazywana w 12 ratach miesięcznych, przelewem na rachunek bankowy Miasta, do końca każdego miesiąca.

7. Miesięczną ratę dotacji za miesiąc styczeń Powiat przekaże w terminie 14 dni od daty przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej w poprzednim roku kalendarzowym.

8. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań powiatowej biblioteki publicznej:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

3) wynagrodzenia pracowników, którym rozszerza się zakres obowiązków, o zadania na rzecz bibliotek w powiecie; wynagrodzenia dla nowych pracowników, zatrudnionych do realizacji zadań na rzecz bibliotek w powiecie,

4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

5) komputeryzację Biblioteki,

6) działalność edukacyjną, informacyjną, kulturalną i szkoleniową,

7) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr. 85, poz. 539, z póżn.zm.).

§ 4.

1. Miasto przedkłada Powiatowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego Biblioteki w zakresie wykonania zadań biblioteki powiatowej na kolejny rok kalendarzowy w terminie do 10 września każdego roku obowiązywania Porozumienia.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do określenia wysokości udzielonej dotacji oraz gwarantuje właściwe wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w danym roku kalendarzowym.

3. Miasto składa Powiatowi roczne rozliczenie dotacji w formie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji powierzonych zadań w minionym roku kalendarzowym zgodnie

z zasadami i terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

4. Do rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków, faktur, listów i delegacji wystawionych na rzecz Biblioteki dotyczących wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadań Biblioteki.

5. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 3 zostaje przedłożone Powiatowi w terminie do 15 stycznia roku następnego.

6. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie po przyjęciu rozliczenia dotacji udzielonej w poprzednim roku kalendarzowym.

7. Określony w ust. 1 termin nie obowiązuje w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania Porozumienia.

§ 5.

1. Niewykorzystana przez Miasto część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu: Bank Spółdzielczy w Raciborzu nr rachunku: 65 8475 0006 2001 0011 5821 0003 w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Za dzień zwrotu niewykorzystanej części dotacji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu.

3. Niewykorzystana część dotacji przekazana po terminie określonym w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji.

4. Część dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji, naliczonymi od dnia sumy faktycznie przekazanych środków w ramach udzielonej dotacji.

§ 6.

1. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem.

2. W ramach prawa do kontroli Miasto jest zobowiązane udzielić Powiatowi wszystkich informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz zapewnić przedstawicielom Powiatu przeprowadzenie kontroli dokumentów Biblioteki, w tym wstępu do pomieszczeń, wglądu do dokumentacji z prawem żądania kserokopii dokumentów w zakresie dotyczącym udzielonej dotacji.

3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Miasto na co najmniej 3 dni robocze wcześniej.

§ 7.

1. Miasto zwróci środki przekazane przez Powiat w formie dotacji w przypadku stwierdzenia przez Powiat nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji faktycznie przekazanej w danym roku kalendarzowym.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na rachunek Bankowy Powiatu: Bank Spółdzielczy w Raciborzu nr: 65 8475 0006 2001 0011 5821 0003 w terminie do 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 8.

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie z zachowaniem półrocznego terminu wypowiedzenia w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga Strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

4. W przypadku rozwiązania porozumienia Miasto przedstawi Powiatowi rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadań Biblioteki.

§ 9.

Wszelkie zmiany związane z realizacją zadań Biblioteki na podstawie niniejszego porozumienia, po uzgodnieniu z Powiatem zamieszczone zostaną w statucie Biblioteki.

§ 10.

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

1) Miasta Racibórz,

2) Powiatu Raciborskiego,

3) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu,

4) Biblioteki Śląskiej w Katowicach,

5) celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIASTOPREZYDENT MIASTA


Mirosław Lenk

POWIATSTAROSTA


Adam Hajduk


WICESTAROSTA


Andrzej Chroboczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »