| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.032.4.2012 Prezydenta Miasta Racibórz; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zadań powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 20a w zw. z art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.), Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XII/185/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Raciborskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

pomiędzy:

Powiatem Raciborskim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego działają:

1. ADAM HAJDUK – Starosta

2. ANDRZEJ CHROBOCZEK – Wicestarosta

zwanym w treści Porozumienia „Powiatem”,

a

Miastem Racibórz , reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Racibórz w osobie:

MIROSŁAWA LENKA

zwanym w treści Porozumienia „Miastem”,

strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Powiat powierza a Miasto przyjmuje wykonywanie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, zwaną dalej „Biblioteką”, zadań powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.).

2. Biblioteka działa jako instytucja kultury, której organizatorem jest Rada Miasta Racibórz.

§ 2.

1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadania Miasto będzie wykonywało za pośrednictwem Biblioteki.

2. W ramach wykonywania zadań objętych Porozumieniem Miasto zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Biblioteki wszystkim mieszkańcom Powiatu Raciborskiego na jednakowych zasadach.

3. Miasto zobowiązuje się wykonywać wszystkie zadania objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami i w sposób zapewniający mieszkańcom Powiatu dogodny dostęp do usług Biblioteki, w szczególności przez ustalenie dogodnych dni i godzin pracy Biblioteki oraz utrzymywania odpowiedniej liczby filii.

§ 3.

1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Powiat będzie przekazywał Miastu dotację celową.

2. Dotacja w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania Porozumienia wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 2 jest określana przy ustalaniu budżetu Powiatu na kolejny rok kalendarzowy, nie mniej jednak niż 50 000,00 zł.

4. Powiat zaplanuje w budżecie na dany rok kalendarzowy środki finansowe na realizację zadań wynikających z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.) wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział: 921; rozdział: 92116; paragraf: 2310.

5. Zaplanowane środki finansowe w ramach udzielanej przez Powiat dotacji celowej, zostaną przekazane na rachunek bankowy Miasta: 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.

6. Dotacja będzie przekazywana w 12 ratach miesięcznych, przelewem na rachunek bankowy Miasta, do końca każdego miesiąca.

7. Miesięczną ratę dotacji za miesiąc styczeń Powiat przekaże w terminie 14 dni od daty przyjęcia rozliczenia dotacji udzielonej w poprzednim roku kalendarzowym.

8. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań powiatowej biblioteki publicznej:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

3) wynagrodzenia pracowników, którym rozszerza się zakres obowiązków, o zadania na rzecz bibliotek w powiecie; wynagrodzenia dla nowych pracowników, zatrudnionych do realizacji zadań na rzecz bibliotek w powiecie,

4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

5) komputeryzację Biblioteki,

6) działalność edukacyjną, informacyjną, kulturalną i szkoleniową,

7) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr. 85, poz. 539, z póżn.zm.).

§ 4.

1. Miasto przedkłada Powiatowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego Biblioteki w zakresie wykonania zadań biblioteki powiatowej na kolejny rok kalendarzowy w terminie do 10 września każdego roku obowiązywania Porozumienia.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do określenia wysokości udzielonej dotacji oraz gwarantuje właściwe wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w danym roku kalendarzowym.

3. Miasto składa Powiatowi roczne rozliczenie dotacji w formie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji powierzonych zadań w minionym roku kalendarzowym zgodnie

z zasadami i terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

4. Do rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków, faktur, listów i delegacji wystawionych na rzecz Biblioteki dotyczących wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadań Biblioteki.

5. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 3 zostaje przedłożone Powiatowi w terminie do 15 stycznia roku następnego.

6. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie po przyjęciu rozliczenia dotacji udzielonej w poprzednim roku kalendarzowym.

7. Określony w ust. 1 termin nie obowiązuje w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania Porozumienia.

§ 5.

1. Niewykorzystana przez Miasto część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu: Bank Spółdzielczy w Raciborzu nr rachunku: 65 8475 0006 2001 0011 5821 0003 w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Za dzień zwrotu niewykorzystanej części dotacji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu.

3. Niewykorzystana część dotacji przekazana po terminie określonym w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji.

4. Część dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji, naliczonymi od dnia sumy faktycznie przekazanych środków w ramach udzielonej dotacji.

§ 6.

1. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem.

2. W ramach prawa do kontroli Miasto jest zobowiązane udzielić Powiatowi wszystkich informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz zapewnić przedstawicielom Powiatu przeprowadzenie kontroli dokumentów Biblioteki, w tym wstępu do pomieszczeń, wglądu do dokumentacji z prawem żądania kserokopii dokumentów w zakresie dotyczącym udzielonej dotacji.

3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Miasto na co najmniej 3 dni robocze wcześniej.

§ 7.

1. Miasto zwróci środki przekazane przez Powiat w formie dotacji w przypadku stwierdzenia przez Powiat nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczącymi zwrotu dotacji faktycznie przekazanej w danym roku kalendarzowym.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na rachunek Bankowy Powiatu: Bank Spółdzielczy w Raciborzu nr: 65 8475 0006 2001 0011 5821 0003 w terminie do 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 8.

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie z zachowaniem półrocznego terminu wypowiedzenia w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga Strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

4. W przypadku rozwiązania porozumienia Miasto przedstawi Powiatowi rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadań Biblioteki.

§ 9.

Wszelkie zmiany związane z realizacją zadań Biblioteki na podstawie niniejszego porozumienia, po uzgodnieniu z Powiatem zamieszczone zostaną w statucie Biblioteki.

§ 10.

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

1) Miasta Racibórz,

2) Powiatu Raciborskiego,

3) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu,

4) Biblioteki Śląskiej w Katowicach,

5) celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIASTOPREZYDENT MIASTA


Mirosław Lenk

POWIATSTAROSTA


Adam Hajduk


WICESTAROSTA


Andrzej Chroboczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »