| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/274/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, 8 i 42, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Zatwierdzić „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XV/274/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 lutego 2012 r.

Z A S A D Y

UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH (WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW), WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH LIKWIDUJĄCYCH POKRYCIA DACHOWE I ELEWACYJNE ZAWIERAJĄCE AZBEST Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

Rozdział 1.
Kryteria wyboru zadania

I. Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych1) położonych w Dąbrowie Górniczej.

II. Dotacja nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których do 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą.

III. Dotacja obejmuje koszty demontażu pokrycia dachowego i elewacyjnego zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych w części nie stanowiącej pomocy publicznej lub pomocy de minimis, tj.:

w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych dotację proporcjonalnie pomniejsza się o udział procentowy powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków,

w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych dotację proporcjonalnie pomniejsza się o udział procentowy powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i powierzchni lokali mieszkalnych, zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w budynkach w całkowitej powierzchni budynków.

IV. O dotację może się ubiegać wnioskodawca, który w danym roku kalendarzowym przeprowadził demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej oraz przygotował odpady azbestowe powstałe w wyniku ww. prac demontażowych do odbioru i transportu na składowisko odpadów azbestowych.

Rozdział 2.
Warunki udzielania dotacji

I. Z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza będą dofinansowane w 50% koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.

II. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zlecenie Gminy Dąbrowa Górnicza przez firmę wyłonioną w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniającą wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

III. W szczególnych przypadkach, w okresie o którym mowa w punkcie II. rozdziału 3, dopuszcza się dofinansowanie wywozu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych wykonanych na zlecenie wnioskodawcy przez inny podmiot niż opisany w punkcie II. niniejszego rozdziału: w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – przez podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na transport i unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach po uzgodnieniu i ustaleniu warunków z Wydziałem Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej , przy czym dofinansowanie transportu i unieszkodliwienia 1Mg odpadów nie przekroczy 200% wynagrodzenia za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg odpadów azbestowych obowiązującego w ostatniej umowie na ww. usługę zawartej przez Gminę Dąbrowa Górnicza z firmą wyłonioną w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Tryb postępowania

I. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi spełnić warunki określone poniżej:

1. Składa wniosek o dofinansowanie demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku demontażu – wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie V.A niniejszego rozdziału.

2. Zgłasza zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę – wymianę pokrycia dachu lub wymianę pokrycia dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, w trybie przepisów Prawa budowlanego, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

3. Zapewnia wykonanie prac demontażowych pokryć dachowych lub elewacyjnych przez Wykonawcę, który:

a) uzyskał decyzję marszałka województwa, w którym wykonawca posiada siedzibę lub zamieszkuje - zatwierdzającą program gospodarki odpadami – zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej urzędowo poświadczoną kserokopię tej decyzji,

b) zgłosi zamiar przystąpienia do wykonania prac demontażowych załączając plan prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.),

c) przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.):

- pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac demontażowych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3), lub

- wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit (§ 7 ust. 4),

d) wytworzone odpady zawierające azbest przygotuje do odbioru i transportu na miejsce składowania zgodnie z wymogami wyżej wymienionych rozporządzeń, m.in. w sposób następujący:

- opakowane szczelnie w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, odpady zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (pył azbestowy) powinny być zestalone przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu gromadzone w workach z folii polietylenowej, szczelnie zamkniętych, umieszczonych w opakowaniu zbiorczym z folii,

- opakowania z odpadami zawierającymi azbest oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych,

oraz w sposób uzgodniony z firmą, z którą Gmina Dąbrowa Górnicza podpisze umowę na odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych w danym roku kalendarzowym.

Odbiór odpadów nastąpi po spisaniu przez Wydział Ekologii i Rolnictwa protokołu stwierdzającego zdemontowanie pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz gotowość do odbioru odpadów azbestowych zdeponowanych na nieruchomości - prawidłowo przygotowanych do transportu.

4. Po zakończeniu zadania , tj. po zdemontowaniu pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz przygotowaniu odpadów azbestowych powstałych w wyniku ww. prac do odbioru i transportu, składa załączniki wymienione w punkcie V.B niniejszego rozdziału.

Po złożeniu pełnej dokumentacji, określonej w punkcie V. niniejszego rozdziału, oraz spisaniu ww. protokołu zostanie zawarta z wnioskodawcą umowa dofinansowania.

II. W przypadku przeprowadzenia prac demontażowych w okresie, w którym Gmina Dabrowa Górnicza nie będzie posiadała podpisanej umowy na odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych, wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpadów do czasu podpisania ww. umowy z firmą wyłonioną w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

III. Terminy:

1. W oparciu o niniejsze zasady wnioski wraz z pełną dokumentacją wykonania prac będą rozpatrywane w zależności od posiadanych przez Gminę Dabrowa Górnicza środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dotacji celowej w danym roku kalendarzowym.

2. Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac, będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych – dla danego roku kalendarzowego.

3. O kolejności rozpatrzenia wniosku będzie decydować data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ostatniego, wymaganego niniejszymi zasadami załącznika, tj. faktury VAT za demontaż pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest.

4. W sytuacji wyczerpywania się - w danym roku kalendarzowym - środków finansowych i równoczesnego złożenia kilku faktur o kolejności przyznania dofinansowania, decydować będzie wcześniejsza data wystawienia faktury.

5. W przypadku braku możliwości udzielenia dotacji celowej wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek w danym roku kalendarzowym – ze względu na wyczerpanie środków finansowych zabezpieczonych na dany rok kalendarzowy – wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku, w którym Gmina Dąbrowa Górnicza zabezpieczy środki finansowe na ten cel.

IV. Za zwłokę w wypłacie dofinansowania nie przysługuje prawo do odsetek.

V. Wykaz wymaganych dokumentów od wnioskodawcy:

Wniosek o dofinansowanie demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku demontażu, z następującymi załącznikami:

A. Dołączanymi w momencie składania wniosku:

1. „Informacja o wyrobach zawierających azbest” określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

2. "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

3. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu – w trybie przepisów Prawa budowlanego,

4. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane ),

5. Kserokopia urzędowo poświadczonej decyzji, przekazanej przez wykonawcę prac demontażowych, zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ,

6. * Oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków,

7. * Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach w całkowitej powierzchni budynków,

8. * Dokument potwierdzający powołanie Zarządu Wspólnoty (aktualna uchwała, akt notarialny itp.),

9. * Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania spółdzielni mieszkaniowej (aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),

B. Dołączanymi po wykonaniu zadania:

10. Pisemne oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac demontażowych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych lub wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit,

11. Faktury VAT za demontaż pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest.

* - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych

Rozdział 4.
Sposób rozliczania dotacji celowej

I. Rozliczanie dotacji celowej następuje zgodnie z trybem postępowania opisanym w Rozdziale 3, na podstawie następujących dokumentów:

a) faktury VAT za demontaż pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest lub – w przypadkach szczególnych opisanych w punkcie III. Rozdziału 2 – faktury VAT z wyszczególnieniem kosztów za: demontaż, transport, unieszkodliwianie odpadów azbestowych,

b) * oświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach w całkowitej powierzchni budynków,

c) * oświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach w całkowitej powierzchni budynków.

* - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych

Rozdział 5.
Sposób kontroli wykonywania zadania

I. Upoważnieni pracownicy Wydziału Ekologii i Rolnictwa dokonają kontroli wykonania zadania - zdemontowania pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz sprawdzą gotowość do odbioru odpadów azbestowych zdeponowanych na nieruchomości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół.

II. Przed zawarciem umowy dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w punkcie V. Rozdziału 3 , dokumentujące sposób, termin i koszty wykonania inwestycji.

Rozdział 6.
Wzory dokumentów

I. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza określi, w drodze zarządzenia, wzory dokumentów stosowanych na potrzeby realizacji niniejszych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

II. Ww. wzory są dostępne w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

1) budynek gospodarczy - budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »