| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/114/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i) i   pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym  
(t. j. Dz. U. Nr 142 z   2001 roku, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ust. 4   w   zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 6, art. 4   ust. 1  
pkt 2   ustawy z   dnia 15   kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 19   ust. 1   ustawy z   dnia 23 maja 1991 roku o   związkach zawodowych (t.   j.   Dz. U. Nr 79 z   2001 roku, poz. 854  
z   późn. zm.)  Rada Powiatu  
uchwala:  

§   1.  

Nadaje się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Pszczynie statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Eugeniusz   Pająk

 


Załącznik
do uchwały Nr XIV/114/12
Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 stycznia 2012 r.

 

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w PSZCZYNIE

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Pszczynie pod nazwą: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie”, zwany dalej „Zakładem”, działa na   podstawie:

1)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz.   654   z późn.   zm.),

2)      niniejszego Statutu,

3)      innych przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

§ 2.

1.       Siedziba Zakładu mieści się w Pszczynie,  przy ul. Antesa 4 a.

2.       Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność Zakładu,   stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

3.       Uruchomienie działalności w innych obiektach wymaga zmiany Statutu.

 

§ 3.

1.       Obszarem działania Zakładu jest Województwo Śląskie.

2.       Zakład może prowadzić działalność poza Województwem Śląskim na podstawie odrębnych umów.

 

§ 4.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Pszczyński.

 

§ 5.

1.       Zakład jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez  Wojewodę Śląskiego.

2.       Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwy sąd.

 

 

 

 

 

 

 

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§ 6.

Podstawowym celem działalności Zakładu jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz promocja zdrowia.

§ 7.

Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni chorób płuc i gruźlicy;

2) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;

3) profilaktyka i promocja zdrowia.

 

 

III. ORGANY I ORGANIZACJA SP ZOZ PSZCZYNA

 

§ 8.

Organami Zakładu są:

1) Kierownik,          

2) Rada Społeczna.

 

§ 9.

1. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego nawiązuje z Kierownikiem Zakładu stosunek pracy na   podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem, którym kieruje i   reprezentuje  na zewnątrz.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 10.

1.       Radę Społeczną powołuje, odwołuje i uzupełnia jej skład oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Pszczyńskiego.

2.       Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3.       Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić
w następujących przypadkach:

   1) śmierci,

   2) pisemnego zrzeczenia się  członkostwa w Radzie Społecznej.

4. Rada Powiatu Pszczyńskiego odwołuje członka Rady Społecznej na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

 

§ 11.

1. Rada Społeczna składa się z 4 osób. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)                   jako Przewodniczący – Przewodniczący Zarządu Powiatu Pszczyńskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2)                   jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

      b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Pszczyńskiego – 2 osoby.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

 

§ 12.

1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

 

§ 13.

1. Do zadań Rady Społecznej należy:

1)      Przedstawianie organom Powiatu Pszczyńskiego, wniosków i opinii
w   sprawach;

a)       zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)      związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c)       przyznawania nagród Kierownikowi Zakładu,

d)      rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem Zakładu,

e)       regulaminu organizacyjnego.

2)      Przedstawienie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach;

a)       planu finansowego, w tym inwestycyjnego;

b)      rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;

c)       kredytów bankowych lub dotacji;

d)      podziału zysku;

3)      Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez
pacjentów,   z   wyłączeniem   spraw   podlegających   nadzorowi   medycznemu.

4)      Opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5)      Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

2. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Zakładu, innych niż wymienione w ust.1

 

§ 14.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej, zatwierdzony przez Radę Powiatu Pszczyńskiego.

 

§ 15.

Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Pszczyńskiego.

 

§ 16.

Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Kierownik Zakładu.

 

§ 17.

Organizację wewnętrzną Zakładu oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik Zakładu  w regulaminie organizacyjnym.

 

 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 18.

1.       Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
działalności   i   reguluje   zobowiązania.

2.       Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika Zakładu.

3.       Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1)      z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej;

2)      z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalności;

3)      z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4)      na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy
o działalności leczniczej,

5)      na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

6)      na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2
ustawy   o   działalności   leczniczej.

4. Poza wymienionymi w ust. 3 Zakład  może uzyskiwać środki finansowe z:

1)      dzierżawy lub wynajmu nieruchomości,

2)      dzierżawy lub wynajmu ruchomości,

3)      prowadzenia działalności wydawniczej, informacyjnej, opiniodawczej
w   zakresie   odnoszącym   się   do   udzielanych   świadczeń   zdrowotnych.

 

§ 19.

1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) Fundusz założycielski ,

2) Fundusz Zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Powiatu Pszczyńskiego.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu  założycielskiego.

 

§ 20.

1. Zakład sam decyduje o podziale zysku.

2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

3. Roczne sprawozdanie finansowe  Zakładu zatwierdza Zarząd Powiatu Pszczyńskiego.

4. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zakładu dokonuje organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe, tj. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21.

Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

 

 

Załącznik Nr 1

do STATUTU                                                                                                                                

 

 

 

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

 

ZDROWOTNEJ W PSZCZYNIE

 

 

 

1.                    Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy     Pszczyna, ul. Antesa 4 a.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »