| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/266/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

§ 2. 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) dziecko - dziecko umieszczone w pieczy zastępczej,

2) osoba pełnoletnia - osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

3) dochód i kryterium dochodowe - dochód i kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 6 pkt 3 i 4 oraz art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.) z uwzględnieniem w kryterium dochodowym rodziny, dziecka, dzieci lub osoby pełnoletniej, za które ustalana jest opłata,

4) opłata - opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, opłata wnoszona przez samą osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej lub opłata wnoszona przez osobę dysponującą dochodem dziecka,

5) osoba zobowiązana - rodzic, osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej zobowiązana do ponoszenia opłaty, osoba dysponująca dochodem dziecka.

§ 3. 1. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty przez osobę zobowiązaną można umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami osobie zobowiązanej, opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej.

2. Umorzenie osobie zobowiązanej opłaty w całości lub w części łącznie z odsetkami może nastąpić po rozeznaniu jej sytuacji rodzinnej i majątkowej, w szczególności z powodu:

1) trudnej sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej, zdrowotnej,

2) ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka/ dzieci lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, a także w domu pomocy społecznej,

3) przebywania w domu pomocy społecznej lub innych ośrodkach wsparcia i ponoszenia z tego tytułu odpłatności,

4) gdy kwota pozostałej do spłaty należności głównej wraz z odsetkami lub pozostałymi do spłaty odsetkami nie przekracza kwoty kosztów ich dochodzenia,

5) gdy ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom osoby zobowiązanej, a w szczególności jej egzystencji lub uzasadnione jest ważnym interesem społecznym,

6) gdy nastąpił zgon osoby zobowiązanej i osoba ta nie pozostawiła żadnego majątku.

§ 4. 1. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty przez osobę zobowiązaną można rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności osobie zobowiązanej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej po rozeznaniu jej sytuacji rodzinnej i majątkowej, a w szczególności jeżeli:

1) przebywa ona w zakładzie leczniczym lub w szpitalu,

2) udokumentuje zaświadczeniem lekarskim długotrwałą lub ciężką chorobę,

3) wystąpi zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności.

2. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 1 rok.

3. Okres spłaty zaległości rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu spłaty.

§ 5. 1. Można odstąpić od ustalenia opłaty u osoby zobowiązanej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej po rozeznaniu jej sytuacji rodzinnej i majątkowej, w szczególności jeżeli:

a) osoba zobowiązana korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej i dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.) z uwzględnieniem w kryterium dochodowym rodziny, dziecka, dzieci lub osoby pełnoletniej, za które ustalana jest opłata,

b) osobą zobowiązaną jest nieletni rodzic, nie posiadający dochodu,

c) ponoszenie opłaty w sytuacjach szczególne uzasadnionych np.: niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, bezrobociem, zdarzeniem losowym, stanowiłoby nadmierne obciążenie budżetu osoby zobowiązanej,

d) osoba zobowiązana dysponuje dochodem dziecka lub jest osobą pełnoletnią i ponosi niezbędne, uzasadnione wydatki zabezpieczające potrzeby związane z leczeniem, zakupem leków, nauką i zdarzeniem losowym.

§ 6. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »