| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WES/1/2012 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie  

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w   treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w   osobach:  

1.   Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki  

2.   Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu  

działającym na podstawie Uchwały Nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   Gminami Knurów i   Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie i   Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach oraz art.46 i   48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526 z   późn.zm.) w   związku z   art. 89 ustawy z   dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z   1998 r. Nr 133 poz. 872 z   późn.zm.)  

a  

Gminą Knurów zwaną dalej w   treści porozumienia Gminą, w   imieniu, której działa:  

Piotr Surówka –Zastępca Prezydenta Miasta Knurów  

na podstawie Uchwały Nr XV/222/11 Rady Miasta Knurów z   dnia 21 grudnia 2011r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a   Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie w   roku 2012 przez Powiat Gliwicki o   następującej treści:  

§   1.   1.   Zgodnie z   §2 ust.2 porozumienia z   dnia 16 listopada 1990 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i   Wychowania w   Katowicach a   Zarządem Gminy w   Knurowie, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w   2012 r. środków finansowych w   postaci dotacji na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie, w   terminie do 28-go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) w   wysokości 1/13 kwoty określonej w   ust. 2, a   w   miesiącu marcu 2/13.  

2.   Ustala się kwotę dotacji na 2012 rok w   wysokości 181.500 zł zgodnie z   Uchwałą Nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   Gminami Knurów i   Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie i   Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach.  

§   2.   Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych (w tym specjalnych), gimnazjów (w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z   terenu Miasta Knurów.  

§   3.   Gmina zobowiązuje się do:  

1)   wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z   przeznaczeniem;  

2)   udostępniania danych z   baz oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów objętych działaniem Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie;  

3)   rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w   terminie do dnia 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w   szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o   których mowa w   rozporządzeniu Ministra Finansów z   dnia 2   marca 2010 r. w   sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i   rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz.207), łącznie z   częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.  

§   4.   Środki finansowe przekazane w   postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z   tytułu prowadzenia Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie.  

§   5.   Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Za Gminę Knurów:  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Knurów  


Piotr   Surówka

Za Powiat Gliwicki:  


 


Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek


Członek Zarządu  


Sławomir   Adamczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »