| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 19 marca 2012r.

do porozumienia nr 125/PZD/11 z dnia 25 października 2011r

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia z   dnia 20.07.2011r., dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  
 

§   1.  

1.   Do §2 porozumienia dodaje się punkt 1a o   następującej treści:  

„1a. Na realizację zadań określonych w   § 1   Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2012r. do 15.04.2012r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. środki finansowe w   wysokości 234.017,96 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemnaście 96/100) wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2011r. do 15.04.2011r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Ujsoły , która wynosi:  

-dla III standardu – 1826,82 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

-dla IV standardu – 1660,85 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

-dodatkowa stawka - 495,41 zł/km za jeden miesiąc dla dróg leżących > 600 m n.p.m. (droga powiatowa nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Ujsoły-Granica Państwa-końcowy odcinek o   dł. 4,000 km, droga powiatowa nr 1441 S Ujsoły- Złatna - końcowy odcinek o   dł. 4,000 km).  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 131.325,95 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 95/100) według następującego wyliczenia:  

10,901 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x 1826,82 zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 5,5 miesiąca = 109.527,91 zł,  

8,000 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych >600 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x 495,41 zł ( dodatkowa stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 600 m n. p. m, w   III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla drogi powiatowej nr 1439 S o   długości 4,000 km i   dla drogi powiatowej nr 1441 S o   długości 4,000 km) x 5,5 miesiąca = 21 798,04 zł  

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 102 692,02 zł (słownie złotych : sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa 02/100 ) według następującego wyliczenia:  

11,242 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x 1660,85 zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Ujsoły) x 5,5 miesiąca = 102.692,02 zł,  

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujsoły, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2012r. do 15.04.2012r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r.wynosić będzie 234.017,96 zł.  

Kwota określona w   ust 1   nie odnosi się do okresu, o   którym mowa w   ust 1a.  

2.   Do §2 porozumienia dodaje się punkt 2a o   następującej treści:  

„2a. Środki, o   których mowa w   ust. 1a będą przekazywane na konto Przejmującego w   pięciu miesięcznych równych transzach po 42.548,72 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( 1/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2012 w   wysokości 21274,36 zł do 30 kwietnia 2012 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w   §2 ust.3.”  

 

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1.  

 

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

 

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2012r..  

 

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przekazujący:

Przejmujący:

 

 

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Tadeusz   Piętka


Skarbnik Gminy  


Ewa   Caputa

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Ujsoły zal 1  

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »