| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany do Statutu Gminy Krzanowice

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ). Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   W Statucie Gminy Krzanowice , stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 06 grudnia 2002r Nr II/24/2002 z   późn. zm., ulegają zmianie następujące rozdziały: rozdział „IX Zasady dostępu i   korzystania przez obywateli z   dokumentów Rady, Komisji i   Burmistrza” oraz rozdział „X Pracownicy samorządowi”, nadaje im się brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   drodze obwieszczeń na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/111/2012    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

IX.   Zasady dostępu i   korzystania z   dokumentów Rady, Komisji i   Burmistrza  

IX.   Zasady dostępu i   korzystania z   dokumentów Rady, Komisji i   Burmistrza  

§   123.   1.   Każdemu udostępnia się w   szczególności następujące rodzaje dokumentów:                

a ) protokoły z   sesji,  

b ) protokoły z   posiedzeń komisji Rady, w   tym Komisji Rewizyjnej,  

c ) rejestr uchwał Rady i   zarządzeń Burmistrza,  

d ) rejestr wniosków i   opinii komisji Rady,  

e ) rejestr interpelacji i   wniosków radnych.  

2.   Dokumenty wymienione w   ust. 1   podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.  

§   124.   1.   Dokumenty z   zakresu działania Rady i   Komisji udostępnia się w   Biurze Rady , a   dokumenty z   zakresu działania Burmistrza udostępnia się w   Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, w   dniach pracy Urzędu Miejskiego, w   godzinach przyjmowania interesantów.  

2.   Dokumenty wymienione w   § 123 ust. 1   mogą być również dostępne w   wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miejskiego oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.  

§   125.   1.   Z dokumentów wymienionych § 123 ust. 1   każdy może sporządzać notatki, odpisy i   wyciągi, fotografować je lub kopiować.  

2.   Realizacja uprawnień określonych w   ust. 1   może się odbywać wyłącznie w   Urzędzie Miejskim i   w asyście pracownika Urzędu Miejskiego.  

§   126.   1.   Każdy może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z   dokumentów określonych w   § 134 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.  

§   127.   Uprawnienia określone w   § 123 - 125 nie znajdują zastosowania:  

1)   w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję uchwały lub zarządzenia Burmistrza o   wyłączeniu jawności.  

2)   do spraw indywidualnych z   zakresu administracji publicznej, o   ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

X.   Pracownicy samorządowi  

§   128.   Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz,  

§   129.   1.   W Urzędzie Miejskim pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie  

powołania są:  

-   Zastępca Burmistrza  

-   Skarbnik Gminy  

2.   Sekretarz Gminy oraz pozostali pracownicy samorządowi są zatrudnieni wUrzędzie Miejskim w   Krzanowicach na podstawie umowy o   pracę.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »