| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 1   oraz art. 7   ust.1 pkt 19 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art.41   i ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności   pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.)   po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust.   5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności   pożytku publicznego i   o   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.).  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Przyjmuje się „Regulamin konsultowania z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, stanowiący załącznik do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchyla się Uchwałę nr LXII/1259/10 Rady Miasta Katowice z   dnia 26 lipca 2010   r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/447/12    
Rady Miasta Katowice    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

Regulamin konsultowania z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

§   1.   Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i   podmiotów, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, zwane dalej organizacjami pozarządowymi.  

§   2.   Konsultacje przeprowadza się z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach i   organizacjami pozarządowymi.  

§   3.   1.   Konsultacje ogłasza Prezydent Miasta Katowice.  

2.   Konsultacje przeprowadza się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Katowice poprzez umieszczenie w   zakładce „Platforma Konsultacji Społecznych” projektu uchwały wraz z   ogłoszeniem o   przeprowadzeniu konsultacji.  

3.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji powinno w   szczególności określać:  

1)   przedmiot konsultacji;  

2)   datę rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji;  

3)   formularz zgłoszenia opinii  

4)   sposób zgłaszania uwag/opinii  

4.   Wzór ogłoszenia i   formularza, o   którym mowa w   ust. 3   określi Prezydent Miasta Katowice w   drodze zarządzenia.  

§   4.   1.   Uwagi i   opinie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać w   terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji na stosownym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2.   W przypadku konsultacji przeprowadzanych z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach, termin wyrażenia przez nią opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej projektu aktu prawa miejscowego.  

3.   Nieprzedstawienie opinii w   terminie, o   którym mowa w   ust. 1   i 2, oznacza rezygnację z   prawa do jej wyrażenia.  

§   5.   1.   Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i   uwag z   podaniem uzasadnienia w   przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice poprzez umieszczenie w   zakładce „Platforma Konsultacji Społecznych” przed procedowaniem nad projektem aktu prawa miejscowego przez Radę Miasta Katowice.  

2.   Wyniki konsultacji mogą być prezentowane w   trakcie spotkań, w   szczególności z   przedstawicielami organizacji pozarządowych.  

3.   Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Katowice przedstawia Radzie Miasta Katowice, w   uzasadnieniu do projektów aktów, o   których mowa w   § 1.  

§   6.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób przedstawiony w   Regulaminie.  

§   7.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »