| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 1   oraz art. 7   ust.1 pkt 19 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art.41   i ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności   pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.)   po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust.   5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności   pożytku publicznego i   o   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.).  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Przyjmuje się „Regulamin konsultowania z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, stanowiący załącznik do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchyla się Uchwałę nr LXII/1259/10 Rady Miasta Katowice z   dnia 26 lipca 2010   r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/447/12    
Rady Miasta Katowice    
z dnia 28 marca 2012 r.  
 

Regulamin konsultowania z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

§   1.   Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i   podmiotów, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, zwane dalej organizacjami pozarządowymi.  

§   2.   Konsultacje przeprowadza się z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach i   organizacjami pozarządowymi.  

§   3.   1.   Konsultacje ogłasza Prezydent Miasta Katowice.  

2.   Konsultacje przeprowadza się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Katowice poprzez umieszczenie w   zakładce „Platforma Konsultacji Społecznych” projektu uchwały wraz z   ogłoszeniem o   przeprowadzeniu konsultacji.  

3.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji powinno w   szczególności określać:  

1)   przedmiot konsultacji;  

2)   datę rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji;  

3)   formularz zgłoszenia opinii  

4)   sposób zgłaszania uwag/opinii  

4.   Wzór ogłoszenia i   formularza, o   którym mowa w   ust. 3   określi Prezydent Miasta Katowice w   drodze zarządzenia.  

§   4.   1.   Uwagi i   opinie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać w   terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji na stosownym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2.   W przypadku konsultacji przeprowadzanych z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Katowicach, termin wyrażenia przez nią opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej projektu aktu prawa miejscowego.  

3.   Nieprzedstawienie opinii w   terminie, o   którym mowa w   ust. 1   i 2, oznacza rezygnację z   prawa do jej wyrażenia.  

§   5.   1.   Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i   uwag z   podaniem uzasadnienia w   przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice poprzez umieszczenie w   zakładce „Platforma Konsultacji Społecznych” przed procedowaniem nad projektem aktu prawa miejscowego przez Radę Miasta Katowice.  

2.   Wyniki konsultacji mogą być prezentowane w   trakcie spotkań, w   szczególności z   przedstawicielami organizacji pozarządowych.  

3.   Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Katowice przedstawia Radzie Miasta Katowice, w   uzasadnieniu do projektów aktów, o   których mowa w   § 1.  

§   6.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób przedstawiony w   Regulaminie.  

§   7.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące.  

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »