| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 197/XXI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXXVI/2009 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy w Koszęcinie uchwala się, co następuje :

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 337/XXXVI/2009 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania wprowadza się następujące zmiany:

- opiekuna stażu w wysokości 30 zł. miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,

W § 2 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

- wychowawstwa klasy w szkole w wysokości 150,00 zł. miesięcznie za każdą klasę powierzoną nauczycielowi, niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela,

- wychowawstwa grupy w przedszkolu w wysokości 150,00 zł. miesięcznie,

- pełnienia funkcji doradcy metodycznego w wysokości określonej w tabeli, z tym że dodatek ten ustala na podstawie niniejszej uchwały dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj realizowanych form doradztwa metodycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »