| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200/XXI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszęcinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.6 ust.2pkt. 1i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) art. 17 ust. 1 pkt.13, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszęcinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Policji,

d) Kuratorskiej Służby Sądowej,

e) Oświaty,

f) Ochrony zdrowia.

W skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami jednostkami;

2. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

3. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole;

4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Koszęcin;

5. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może być odwołany na podstawie:

a) pisemnej rezygnacji członka,

b) uzasadnionego, pisemnego wniosku Przewodniczącego Zespołu.

§ 3. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

1. Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.

2. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy.

3. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Koszęcin.

4. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z pkt. 1.

5. Zmiany, uzupełnienie lub poszerzenie składu następuje w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 4. Powoływanie Grup Roboczych :

Proponuje się by Przewodnicząca posiadała prawo do zwoływania zespołu oraz prawo do tworzenia grup roboczych z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków/a zespołu, bez konieczności zwoływania w tym celu posiedzenia Zespołu.

§ 5. Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych

3. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od zgłoszonych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, Informując członków Zespołu o porządku spotkania na 7 dni przed wymaganym terminem. W pilnych przypadkach posiedzenia będą organizowane niezwłocznie, a członkowie Zespołu powiadamiani będą telefonicznie, faxem lub e-mail

4. Zespół podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy składu Zespołu.

5. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

6. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »