| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli"

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1   i 2   oraz art. 54 ust. 3   i 7   ustawy z   dnia  
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674,  
z późn. zm), po uzgodnieniu z   zakładowymi organizacjami związkowymi -   Rada Miejska  
w Łazach  

-   u c h w   a l a   - co następuje:  

§   1.   W załączniku nr 1   do uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w   Łazach z   dnia 30 marca 2009 r. w   sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i   wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw nauczycieli" wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

§   3.   Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 2% i   wyższy niż 100 % - wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, określonego w   tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia. ;

2)   w § 6   dodaje się pkt 4   w brzmieniu:  

4.   Aktywność w   zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. ;

3)   przepis § 16 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.     Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest co miesiąc w   wysokości:  

1)                               1zł - dla 1   osoby,  

2)                               1 zł 50 gr - dla 2   osób,  

3)                               2 zł - dla 3   osób,  

4)                               2 zł 50 gr - dla 4   osób i   więcej. ;

4)   przepis § 17 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Nagroda Burmistrza nie może być niższa niż 100 % najniższego wynagrodzenia. Nagroda Dyrektora Szkoły lub Nagroda Dyrektora Przedszkola może być przyznana w   wysokości do 75 % najniższego wynagrodzenia. ;

5)   dodaje się nowy ROZDZIAŁ VIIIa w   brzmieniu:  

Rozdział VIIIa.  
Inne świadczenia  

§   20a.   1.   Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zadania związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może zostać przyznany dodatek specjalny (dodatek).  

2.   Dodatek przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.  

3.   Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana według stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4.   Jeżeli dodatek ustalany jest według stawki za godzinę zajęć wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i   nie większa  niż jej trzykrotność.  

5.   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi. .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »