| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/222/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia  
25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po zapoznaniu się z   opinią Gminnej Rady Sportu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi - na wniosek Burmistrza Miasta Skoczowa - Rada Miejska Skoczowa, uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Niniejsza uchwała określa:  

1)   warunki i   tryb finansowania zadania własnego Gminy Skoczów w   zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w   drodze zalecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu;  

2)   cel publiczny z   zakresu sportu, który Gmina Skoczów zamierza osiągnąć.  

2.   O dotację, o   której mowa w   ust. 1   może ubiegać się każdy podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i   niedziałający w   celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Skoczów prowadzi działalność sportową.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i   trybie przewidzianym w   niniejszej uchwale dotację celową, która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w   § 3   uchwały;  

2)   wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i   w   trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o   udzielanie dotacji;  

3)   beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w   trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania;  

4)   umowie – należy przez to rozumieć umowę o   dotację zawartą pomiędzy Gminą Skoczów a   beneficjentem.  

§   3.   Gmina Skoczów realizuje cel publiczny tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu, w   szczególności poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększanie dostępu do działalności sportowej.  

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji  

§   4.   1.   Udzielana dotacja może być w   przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania z   zastrzeżeniem ust. 2, w   szczególności na:  

1)   realizację programów szkolenia sportowego;  

2)   zakup sprzętu sportowego oraz koszty naprawy posiadanego sprzętu sportowego;  

3)   pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w   tych zawodach;  

4)   pokrycie kosztów korzystania z   obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;  

5)   pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;  

6)   wynagrodzenia kadry szkoleniowej.  

2.   Z dotacji, o   której mowa w   ust. 1   nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z   tytułu:  

1)   transferu zawodnika z   innego klubu sportowego;  

2)   zapłaty kar, mandatów i   innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w   nim zrzeszone;  

3)   zobowiązań beneficjenta z   zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;  

4)   wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu sportowego;  

5)   koszty, które poniósł beneficjent na realizację zadania przed zawarciem umowy o   udzielenie dotacji.  

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji  

§   5.   Wyboru wniosków, na realizację których zostanie udzielona dotacja z   budżetu Gminy Skoczów dokonuje się w   drodze konkursu ofert.  

§   6.   1.   Burmistrz w   drodze zarządzenia ogłasza konkurs ofert, w   którym określa:  

1)   rodzaj zadania objętego dotacją;  

2)   wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w   ramach ogłoszonego konkursu;  

3)   zasady przyznawania dotacji;  

4)   termin i   warunki realizacji zadania;  

5)   termin składania wniosków o   udzielenie dotacji;  

6)   tryb i   kryteria stosowane przy wyborze wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków.  

2.   Ogłoszenie o   konkursie, o   którym mowa w   ust. 1   umieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Skoczowie, na co najmniej 14 dni przed terminem składania wniosków. W   ogłoszeniu określa się również wzór wniosku o   udzielenie dotacji i   wzór sprawozdania.  

§   7.   1.   Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w   Skoczowie.  

2.   Burmistrz, może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w   określonym terminie uzupełnień i   sprostowań złożonego wniosku.  

3.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych i   braków lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i   wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Termin nie może być krótszy niż 7   dni kalendarzowych.  

4.   Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.  

§   8.   Przy wyborze wniosków o   dotację, Burmistrz uwzględnia:  

1)   znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacji celu publicznego określonego w   § 3   uchwały;  

2)   wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ogłoszony konkurs;  

3)   przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w   związku z   jego zakresem rzeczowym;  

4)   możliwość realizacji wniosku przez beneficjenta;  

5)   dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z   budżetu Gminy Skoczów, z   wyłączeniem wnioskodawcy, który po raz pierwszy składa wniosek o   jej udzielenie.  

§   9.   1.   Wnioski o   dotacje opiniowane są na posiedzeniu Komisji Konkursowej w   skład której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w   Skoczowie, członkowie Gminnej Rady Sportu oraz właściwej komisji Rady Miejskiej. Posiedzenie zwołuje Burmistrz.  

2.   Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz w   drodze zarządzenia.  

3.   Nieobecność na posiedzeniu Komisji Konkursowej przedstawicieli Gminnej Rady Sportu oraz właściwej komisji Rady Miejskiej nie wstrzymuje procedury oceny wniosku.  

4.   Decyzję w   sprawie przyznania dotacji, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Burmistrz w   formie zarządzenia po zapoznaniu się z   protokołem Komisji Konkursowej.  

5.   Decyzja Burmistrza jest decyzją ostateczną.  

§   10.   Ogłoszenie o   konkursie ofert może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:  

1)   stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków;  

2)   wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w   interesie publicznym, a   zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.  

Rozdział 4.
Umowa o   dotację  

§   11.   1.   Podstawą do przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w   sprawie udzielenia dotacji pomiędzy Gminą, a   beneficjentem, któremu przyznano dofinansowanie.  

2.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, powinna określać:  

1)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel, na jaki dotacja została przyznana i   termin jej wykonania;  

2)   wysokość dotacji udzielanej beneficjentowi wykonującemu zadanie i   tryb płatności;  

3)   termin wykorzystania dotacji;  

4)   tryb kontroli wykonywania zadania;  

5)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji;  

6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.  

3.   Dofinansowanie zadań obejmuje ich realizację od dnia podpisania umowy.  

4.   W umowie o   dofinansowanie zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w   przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.  

5.   W treści umowy zamieszcza się postanowienie dopuszczające jej zmianę w   drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z   zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od założeń projektu.  

6.   Beneficjent zobowiązany jest wykorzystać dotację z   zachowaniem limitów kwotowych ustalonych dla poszczególnych pozycji kosztorysowych, z   tym, że w   ramach przyznanej dotacji dopuszcza się zmianę wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych, w   ten sposób, że każda pozycja kosztorysowa może ulec zmianie do 20 % wysokości tej pozycji.  

7.   Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20 % kwoty danej pozycji kosztorysu wymagają podpisania aneksu do umowy.  

8.   Podmiot otrzymujący dotację celową nie może wykorzystać środków na cele inne niż określone w   umowie.  

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania  

§   12.   Burmistrz Miasta Skoczowa może kontrolować realizację wniosku,w szczególności:  

1)   stan realizacji projektu;  

2)   efektywność i   rzetelność jego wykonania;  

3)   prawidłowość wykorzystania środków z   budżetu Gminy Skoczów;  

4)   dokumentację.  

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji  

§   13.   1.   W terminie określonym w   umowie, beneficjent rozlicza się z   wykorzystanej dotacji i   realizacji zadania.  

2.   Rozliczenie dokonywane jest na podstawie złożonego na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w   Skoczowie prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, o   którym mowa w   § 6   ust. 2   uchwały.  

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i   końcowe  

§   14.   Traci moc uchwała Nr XLIX/614/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie określenia warunków i   trybu finansowania zadania własnego Gminy Skoczów w   zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »