| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Na podstawie art 18 ust 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r., Nr 112, poz. 654 z   późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miasta uchwała:  

§   1.   Przyjąć StatutSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w   Lędzinach stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.     Traci moc uchwała Nr LXIII / 11 / 95 Rady Miejskiej w   Lędzinach z   dnia 30.11.1995 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Lędzinach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.       Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI / 160 / 12    
Rady Miasta Lędziny    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Statut Samodzielnego  

Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej  

pod nazwą Miejski Zespół  

Opieki Zdrowotnej  

w Lędzinach   

I.   POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

§   1.   Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą  Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w   Lędzinach zwany dalej „MZOZ” działa na podstawie :  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654  
z późn. zm.)  

2.   Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą  
Nr  XXI / 160 / 12 z   dnia 26.04.2012 roku.  

3.   Innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą .  

4.   Przepisów ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z   późń. zm.).  

§   2.   1.   Siedziba MZOZ mieści się w   Lędzinach przy ul. Asnyka 2.  

2.   Wykaz komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność medyczna MZOZ stanowi załącznik Nr 2   do niniejszego statutu.  

3.   Uruchomienie działalności w   innych pomieszczeniach  wymaga zmiany statutu.  

§   3.   1.   Podstawowym obszarem działania MZOZ jest teren administracyjny Miasta Lędziny.  

2.   MZOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obszarem wymienionym w   pkt. 1.  

§   4.   Podmiotem tworzącym i   sprawującym nadzór merytoryczny i   finansowy nad MZOZ jest Rada Miasta Lędziny.  

§   5.   1.   MZOZ ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   MZOZ podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

3.   MZOZ uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.  

II.   CEL I   PRZEDMIOT DZIAŁANIA  

§   6.   Podstawowym celem MZOZ jest świadczenie usług medycznych w   zakresie diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i   profilaktyki zdrowotnej.  

§   7.   Do zadań MZOZ należy w   szczególności:  

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych, stacjonarnych i   ambulatoryjnych  

2.   wykonywanie badań w   zakresie diagnostyki medycznej analitycznej  
i radiologicznej  

3.   świadczenie usług w   zakresie rehabilitacji leczniczej i   społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych  

4.   oświata, profilaktyka i   promocja zdrowia  

5.   organizowanie innych form opieki medycznej w   sytuacjach awaryjnych  

6.   pomoc doraźna i   ratownictwo medyczne  

7.   szkolenia przed i   podyplomowe kadr medycznych  

8.   w zakresie medycyny pracy: ocena i   monitorowanie stanu zdrowia i   ryzyka zawodowego, wykonywanie badań profilaktycznych w   tym : wstępnych, okresowych,  kontrolnych i   końcowych, organizowanie i   udzielanie pierwszej pomocy medycznej w   nagłych zachorowaniach i   wypadkach, które wystąpiły  
w miejscu pracy  

9.   prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

§   8.   Strukturę organizacyjną MZOZ tworzą w   zakresie:  

1.   a) Lecznictwa stacjonarnego  

-   Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu  

2.                               opieki ambulatoryjnej  

b)   Podstawowa opieka  zdrowotnej  

c)                                             Specjalistyczna opieka zdrowotna w   poradniach :  

alergologicznej,  

cukrzycowej,  

chirurgii ogólnej,  

dermatologicznej,  

ginekologicznej,  

kardiologicznej,  

leczenie uzależnień,  

leczenia wad postawy u   dzieci,  

neurologicznej,  

okulistycznej,  

otolaryngologicznej,  

rehabilitacyjnej,  

reumatologicznej,  

gastrologicznej  

onkologicznej,  

proktologicznej,  

urologicznej,  

stomatologicznej  

ortopedycznej  

d)                               Medycyna szkolna,  

e)                               Stomatologia i   chirurgia szczękowa,  

f)                               Zespół  Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej  

g)                               Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych  

3.                 Poradnia medycyny pracy i   Izba opatrunkowa  

4.   Pracownie: RTG, USG, EKG  

5.   Laboratorium analityczne  

§   9.   Wykonując statutowe działania MZOZ współdziała z   :  

1.   Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i   Powiatową Stacją Sanitarno-  

Epidemiologiczną.  

2.   Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa.  

3.   Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym.  

4.   Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy  

5.   Innymi podmiotami leczniczymi.  

6.   Samorządami terytorialnymi.  

7.   Zakładami przemysłowymi.  

8.   Stowarzyszeniami naukowymi i   instytucjami naukowo-badawczymi.  

9.   Organizacjami społecznymi.  

10.   Organizacjami oświatowymi.  

11.   Instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego.  

12.   Ośrodkami pomocy społecznej  

13.   Wojewódzką Komendą Policji i   Powiatową Komendą Policji  

14.   Wydziałem Nadzoru nad Systemami Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

III.   ORGANY I   ORGANIZACJA ZOZ.  

§   10.   Organami  MZOZ są :  

1.   Dyrektor  Zakładu.  

2.   Rada Społeczna  

§   11.   1.   Burmistrz Miasta Lędziny, w   imieniu Rady Miasta, nawiązuje i   rozwiązuje z   Dyrektorem MZOZ, stosunek pracy bądź umowę cywilno-prawną na zarządzanie zakładem, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Dyrektor kieruje i   zarządza MZOZ oraz reprezentuje MZOZ na zewnątrz.  

3.   Dyrektor jest przełożonym pracowników MZOZ i   pełni wobec nich funkcje pracodawcy w   rozumieniu Kodeksu pracy.  

4.   Do obowiązków dyrektora należy w   szczególności:  

1.   Bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych MZOZ  

2.   Organizowanie pracy podległego personelu  

3.   Opracowywanie planów pracy  

4.   Ustalanie planu finansowego  

5.   Ustalanie regulaminu organizacyjnego i   przedstawianie go do zaopiniowania Radzie Społecznej  

6.   Zatrudnianie, zwalnianie podległego personelu i   ustalanie zasad jego wynagradzania  

7.   Dokonywanie ocen działalności MZOZ i   zapoznawanie z   tymi ocenami Rady Społecznej i   organów Gminy Lędziny.  

§   12.   Dyrektor  kieruje MZOZ przy pomocy :  

a)   Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  

b)   Głównego Księgowego  

§   13.   1.   Organizację wewnętrzną MZOZ tworzą działy:  

a)   podległe bezpośrednio Dyrektorowi :  

-   Dział Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  

-   Dział Głównego Księgowego  

-   Sekcja finansowo-księgowa  

-   Dział Kadr, Sekretariat  

-   Dział administracyjno-gospodarczy  

-   personel gospodarczy i   obsługi  

b)   podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa , a   pośrednio  

Dyrektorowi  

-                               Dział Opieki Zdrowotnej  

-                                             -  wyższy personel medyczny  

-                                             -  stanowisko przełożonej pielęgniarek  

-   średni personel medyczny  

-   Dział statystyki medycznej i   analiz  

2.   Schemat organizacyjny  MZOZ stanowi załącznik Nr 2   do niniejszego Statutu  

§   14.   1.   Radę Społeczną  powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta Lędziny.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

§   15.   1.   Rada Społeczna składa się z   7 osób.  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

c)   jako Przewodniczący – Burmistrz Miasta Lędziny lub osoba przez niego wyznaczona  

d)   jako  Członek – przedstawiciel Wojewody  

e)   jako Członkowie – przedstawiciele  wyłonieni przez gminę – 5   osób  

3.   Członkiem Rady społecznej  nie może być pracownik MZOZ.  

4.   Członek Rady Społecznej zostaje odwołany przed upływem kadencji w   przypadkach:  

a)   Rezygnacji  

b)   Utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych  

c)   Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne  

d)   Trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w   posiedzeniach Rady Społecznej.  

§   16.   1.   W posiedzeniach  plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor MZOZ oraz przedstawiciele  organizacji związkowych  działających w   MZOZ  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   17.   Do zadań Rady Społecznej należy :  

1.   Przedstawianie Radzie Miasta Lędziny wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   opiniowania czasowego zaprzestania działalności leczniczej  

b)   zbycia środka trwałego oraz zakupu  nowej aparatury  

i sprzętu medycznego  

c)                 związanych z   przekształceniem lub likwidacją MZOZ, jego przebudową,  

rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności  

d)                 przyznania Dyrektorowi MZOZ nagród  

e)                 rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o   zarządzanie publicznym  

zakładem opieki zdrowotnej z   Dyrektorem MZOZ  

f)   Regulaminu organizacyjnego  

2.   Przedstawianie Dyrektorowi MZOZ wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu  finansowego i   inwestycyjnego  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu inwestycyjnego i   finansowego,  

c)   kredytów bankowych i   dotacji,  

d)   podziału zysku  

3.   Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia  

Radzie Miasta  Lędziny.  

4.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez osoby  

korzystające ze świadczeń MZOZ z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi  

medycznemu.  

5.   Przedstawienie wniosków Radzie Miasta Lędziny, w   którego imieniu Rada Społeczna  

wykonuje  swoje zadania.  

5.   Wykonywanie  innych zadań określonych w   ustawie o   działalności leczniczej i   Statucie MZOZ .  

§   18.   Sposób zwoływania posiedzeń  Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.  

§   19.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi MZOZ przysługuje odwołanie do Rady Miasta Lędziny w   terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.  

§   20.   Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor MZOZ.  

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA MZOZ  

§   21.   1.   MZOZ prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o   :  

a)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz. 654 z   późn. zm.)  

b)   ustawę z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości  ( Dz. U. Nr 121 poz. 591 z   późń. zm.)  

c)   ustawę z   dnia 15.02.1992 r. o   podatku dochodowym od osób prawnych                (Dz. U. z   2011 r. Nr 74 poz. 397 z   późń. zm.)  

d)   ustawę z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późń. zm.)  

e)   plan finansowy ustalony  przez Dyrektora MZOZ  

2.   MZOZ może uzyskiwać środki  finansowe :  

a)   z odpłatnych świadczeń zdrowotnych  na podstawie zawartych kontraktów,  
w szczególności:  

-   z Narodowym Funduszem Zdrowia  

-   z podmiotem tworzącym  

-   z osobami objętymi innymi ubezpieczeniami niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne  

-   z instytucjami ubezpieczeniowymi  

-   z innymi podmiotami np. : stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne,  

instytucje ubezpieczeniowe, zakłady pracy  

-   z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą  

-   z osobami fizycznymi nie objętymi ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w   ramach ubezpieczenia  

-   z organami administracji rządowej i   samorządowej  

b)   z dotacji na realizację zadań i   programów zdrowotnych  oraz promocję zdrowia,  

c)   z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie związanej z   działalnością podstawową  tj. :  

-   dzierżawy pomieszczeń i   powierzchni,  

-   prowadzenie apteki  

-   prowadzenie działalności edukacyjnej i   szkoleniowej  

d)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej  

e)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami  

f)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa w   art. 59 ust. 2   ustawy o   działalności leczniczej  

3.   Wartość majątku określają :  

-   fundusz założycielski  

-                 fundusz zakładu  

4.   MZOZ decyduje samodzielnie o   podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

5.   Ujemny wynik finansowy MZOZ pokrywa we własnym zakresie.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   22.   Zmiany w   statucie wprowadza się według zasad i   trybu właściwych do jego nadania.  


              Załącznik Nr 1  

                                                                                                                                            do Statutu MZOZ  

Wykaz placówek, w   których  jest prowadzona działalność MZOZ  

1.   Przychodnia Rejonowa Nr 1   – Lędziny, ul. Fredry 17 :  

Poradnia lekarza rodzinnego  

Poradnia dla dzieci  

Poradnia stomatologiczna  

Poradnia ginekologiczna  

Poradnia cukrzycowa  

Poradnia alergologiczna  

Gabinet pielęgniarki i   położnej środowiskowej  

Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej  

Gabinet zabiegowy ogólny  

Gabinet zabiegowy dziecięcy  

Pracownia EKG  

Gabinet medycyny szkolnej :  

-   Szkoła Podstawowa Nr 3   – Lędziny, ul. Hołdunowska 13  

-   Gimnazjum z   Oddziałami  integracyjnymi Nr 2   i. Gustawa Morcinka , ul. Hołdunowska 72  

2.   Przychodnia Rejonowa Nr 2   – Lędziny , ul. Asnyka 2   :  

Poradnia Lekarza Rodzinnego  

Poradnia dla dzieci  

Poradnia stomatologiczna  

Poradnia leczenia uzależnień  

Poradnia  ginekologiczna  

Poradnia neurologiczna  

Gabinet pielęgniarski i   położnej środowiskowej  

Pracownia EKG  

Gabinet zabiegowy ogólny  

Gabinet zabiegowy dziecięcy  

Poradnia lekarza rodzinnego – filia PR NR 2   w Goławcu , ul. Goławiecka 64  

Pracownia EKG  

Gabinet medycyny szkolnej:  

-   Szkoła Podstawowa z   Oddziałami Integracyjnymi  Nr 1   im.Karola Miarki – Lędziny, ul. Paderewskiego5  

-   Zespół Szkół w   Lędzinach , ul. Goławiecka 36  

-   Gimnazjum Nr 1   – Lędziny, ul. Pokoju  29  

3.   Oddział Szpitalny Rehabilitacji  Narządu Ruchu – 40 łóżek – Lędziny , ul. Pokoju 17  

5.   Przychodnia Specjalistyczna – Lędziny, ul. Pokoju 17 :  

Poradnia lekarza rodzinnego  

Poradnia alergologiczna  

Poradnia chirurgiczna  

Poradnia chirurgii szczękowej  

Poradnia dermatologiczna  

Poradnia ginekologiczna  

Poradnia kardiologiczna  

Poradnia leczenia wad postawy u   dzieci  

Poradnia medycyny pracy  

Poradnia neurologiczna  

Poradnia okulistyczna  

Poradnia onkologiczna  

Poradnia otolaryngologiczna  

Poradnia proktologiczna  

Poradnia rehabilitacyjna  

Poradnia gastrologiczna  

Poradnia reumatologiczna  

Poradnia urologiczna  

Poradnia stomatologiczna  

Poradnia ortopedyczna  

Pracownia RTG  

Pracownia USG  

Laboratorium analityczne  

Pracownia EKG  

Gabinet zabiegowy  

Gabinet pielęgniarki i   położnej środowiskowej  

Dokumentacja chorych  

Izba Opatrunkowa przy KWK „Ziemowit”- Lędziny, ul. Pokoju 4  

Gabinet medycyny szkolnej  

-   Powiatowy Zespół Szkół w   Lędzinach – Lędziny, ul. Pokoju 4  

6.  
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych – Lędziny, ul. Lędzińska 14  


infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »