| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 377/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 350/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011r. Nr 112 poz. 654 z   późn. zm.),  

Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala:  

§   1.   Zmienia się Uchwałę Nr 350/XXI/2012 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w   Sosnowcu poprzez:  

-   wykreślenie § 2;  

-   nadanie załącznikowi brzmienia jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 377/XXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w   Sosnowcu zwany dalej Szpitalem Miejskim działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654) i   przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;  

2.   Niniejszego statutu;  

3.   Innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO, SIEDZIBA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI  

§   2.   1.   Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą funkcjonujący jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod firmą SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W   SOSNOWCU, zwany w   dalszej części Szpitalem Miejskim.  

2.   Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej: Szpital Miejski w   Sosnowcu, a   także używać znaku graficznego w   postaci:  

infoRgrafika

3.   Siedziba Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu mieści się w   Sosnowcu.  

CELE I   ZADANIA SZPITALA MIEJSKIEGO W   SOSNOWCU  

§   3.   Do zadań Szpitala Miejskiego należy w   szczególności:  

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia w:  

a)   Szpitalu, tj. oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych i   porodowych z   zakresu leczenia stacjonarnego i   leczenia „jednego dnia”;  

b)   Poradniach Przyszpitalnych i   Działach z   zakresu leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego, podstawowego i   rehabilitacji,  

c)   Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,  

d)   Pracowniach diagnostyki medycznej.  

2.   Profilaktyka zdrowotna, w   tym planowanie rodziny i   poradnictwo rodzinne w   dziedzinie położnictwo i   ginekologia, zapobieganie chorobom zakaźnym i   niezakaźnym, medycyna sportowa, oświata i   promocja zdrowia;  

3.   Kształcenie i   szkolenie personelu medycznego, w   tym prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, staży pielęgniarskich oraz praktycznej nauki zawodu prowadzonej w   formie zajęć praktycznych i   praktyk zawodowych, a   także badania i   rozwój;  

4.   Analizowanie stanu zdrowotnego ludności;  

5.   Orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia;  

6.   Wykonywanie zadań wynikających z   odrębnych przepisów, a   także wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej, w   tym sprzedaży usług i   produktów z   działalności pomocniczej.  

§   4.   1.   Działalność podstawowa Szpitala Miejskiego prowadzona jest:  

1)   w jednostce organizacyjnej pn. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w   Sosnowcu, zorganizowanej m. in. w   centra zintegrowanego nadzoru medycznego, oznaczone w   schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik niniejszego statutu,  

2)   w jednostce organizacyjnej pn. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.  

2.   Podstawowym celem Szpitala Miejskiego jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze jego działania stacjonarnej i   przyszpitalnej opieki medycznej, podejmowanie działań na rzecz ochrony i   poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i   prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.  

3.   Zakład opieki zdrowotnej może realizować również badania naukowe i   prace badawczo-rozwojowe, a   także prowadzić działalność dydaktyczną, w   powiązaniu z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych i   promocją zdrowia.  

ORGANY I   ORGANIZACJA SZPITALA MIEJSKIEGO W   SOSNOWCU  

§   5.   Organami Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu są:  

1.   Dyrektor,  

2.   Rada Społeczna.  

§   6.   Stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o   pracę albo umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem nawiązuje i   rozwiązuje Prezydent Miasta Sosnowca.  

§   7.   1.   Dyrektor kieruje Szpitalem Miejskim w   Sosnowcu, reprezentuje go na zewnątrz i   odpowiada za jego działalność.  

2.   Dyrektor jest pracodawcą i   przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Miejskiego.  

3.   Dyrektor kieruje Szpitalem Miejskim w   Sosnowcu przy pomocy:  

1)   Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,  

2)   Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy,  

3)   Zastępcy Dyrektora ds. Restrukturyzacji i   Rozwoju,  

4)   Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i   Nadzoru Prawnego,  

5)   Lekarza Naczelnego,  

6)   Naczelnej Pielęgniarki.  

§   8.   1.   Organizację wewnętrzną Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu tworzą:  

a)   jednostki działalności podstawowej,  

b)   jednostki działalności pomocniczej,  

c)   ich wzajemne powiązania stanowiące organizację wewnętrzną Szpitala Miejskiego.  

Jednostki organizacyjne, wymienione w   § 4   składają się komórek organizacyjnych działalności podstawowej.  

2.   Komórki organizacyjne działalności podstawowej Szpitala Miejskiego wymienione są w   Załączniku nr 1.  

3.   Komórki organizacyjne działalności pomocniczej i   strukturę organizacyjną Szpitala Miejskiego zawiera Załącznik nr 2   do niniejszego statutu.  

4.   Regulamin organizacyjny Szpitala Miejskiego ustala Dyrektor.  

§   9.   Oddziałem szpitalnym kieruje ordynator lub kierownik lub kierownik kontraktu.  

§   10.   Rada Społeczna wykonuje zadania określone w   ustawie o   działalności leczniczej.  

§   11.   1.   Radę Społeczną powołuje Rada Miejska w   Sosnowcu na 4   letni okres kadencji.  

2.   Przed upływem kadencji każdy członek Rady może być odwołany na własną prośbę, na wniosek Rady Społecznej, Rady Miejskiej w   Sosnowcu lub Wojewody Śląskiego.  

3.   Wniosek Rady Społecznej lub Rady Miejskiej w   Sosnowcu o   odwołanie członka Rady w   trakcie trwania jej kadencji musi zawierać uzasadnienie.  

4.   Jednym z   uzasadnionych powodów złożenia wniosku o   odwołanie członka Rady w   trakcie trwania jej kadencji jest co najmniej 50% nieusprawiedliwiona nieobecność w   ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach Rady Społecznej.  

5.   Odwołanie skutkuje z   dniem określonym w   uchwale Rady Miejskiej w   Sosnowcu w   sprawie odwołania członka ze składu Rady Społecznej.  

GOSPODARKA FINANSOWA  

§   12.   Szpital Miejski jest prowadzony w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w   szczególności w   oparciu o:  

1)   ustawę z   15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. Nr 112, poz.654),  

2)   ustawę z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.),  

3)   ustawę z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

4)   inne przepisy prawa obowiązujące w   ochronie zdrowia,  

5)   plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala Miejskiego.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   13.   1.   Zmiany w   statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.  

2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik nr 1   do Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w   Sosnowcu  

Wykaz komórek organizacyjnych ul. Szpitalna 1:  

1)   Izba Przyjęć I  

2)   Ambulatorium Izby Przyjęć  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych I   z Dermatologią - 50 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

4)   Odział Chorób Wewnętrznych II z   Pododdziałem Geriatrycznym - 50 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej i   15 łóżek w   Pododdziale Geriatrycznym  

5)   Oddział Neurologii-70 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

6)   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 25 łóżek  

7)   Oddział Udarowy - 16 łóżek, w   tym 4   łóżka intensywnej opieki medycznej  

8)   Oddział Skórno-Wenerologiczny -30 łóżek  

9)   Oddział Geriatrii- 20 łóżek  

10)   Blok Operacyjny I  

11)   Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej I  

12)   Poradnia Medycyny Sportowej  

13)   Poradnia Medycyny Pracy  

14)   Poradnia Neurologiczna I  

15)   Poradnia Rehabilitacyjna I  

16)   Poradnia Parkinsonowska i   Chorób Zwyrodnieniowych OUN  

17)   Poradnia Leczenia Padaczki  

18)   Poradnia Leczenia Chorób Demielinizacyjnych  

19)   Poradnia Skórno-Wenerologiczna  

20)   Poradnia Kardiologiczna  

21)   Poradnia Gastroenterologiczna I  

22)   Poradnia Geriatryczna  

23)   Poradnia Psychogeriatryczna  

24)   Poradnia Logopedyczna  

25)   Poradnia Ogólna -PR-S  

26)   PORADNIA D,D1-PR-S  

27)   Poradnia Cukrzycowa-PR-S  

28)   Poradnia Chirurgii Ogólnej - PR-S  

29)   Poradnia Ginekologiczna -PR-S  

30)   Poradnia Okulistyczna -PR-S  

31)   Poradnia Okulistyczna dla Dzieci -PR-S  

32)   Poradnia Otoloryngologiczna -PR-S  

33)   Poradnia Skórno-Wenerologiczna -PR-S  

34)   Poradnia Neurologiczna -PR-S  

35)   Poradnia Kardiologiczna -PR-S  

36)   Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci -PR-S  

37)   Pracownia EEG  

38)   Pracownaia EMG i   Potencjałów Wywołanych  

39)   Pracownia Badań Przepływów Mózgowych Metodą UDP  

40)   Pracowania Dopplerowska  

41)   Pracowania EKG I  

42)   Pracowania Endoskopii  

43)   Pracownaia Echokardiografii  

44)   Pracownaia MR  

45)   Pracownia TK I  

46)   Pracownia RTG I  

47)   Pracownia USG I  

48)   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium Analityczne z   Pracowniami  

49)   Gabinet USG - PR-S  

50)   Gabinet audiometrii- PR-S  

51)   Gabinet pielęgniarki środowiskowej - PR-S  

52)   Gabinet położnej środowiskowej - PR-S  

53)   Gabinet EKG - PR-S  

54)   Gabinet krioterapii - PR-S  

55)   Dział Fizjoterapii  

56)   Prosektorium I  

57)   Centralna Apteka  

58)   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 40 łóżek  

59)   Podstawowa opieka zdrowotna w   zakresie nocnej i   świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i   pielęgniarskiej, nocnej i   świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i   pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego  

Ul. Zegadłowicza 3:  

1)   Izba Przyjęć II  

2)   Punkt Przyjęć  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych III – 65 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

4)   Oddział Chirurgii Ogólnej z   Otolaryngologią – 66 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

5)   Oddział Otolaryngologii - 21 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

6)   Oddział Urologii – 25 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

7)   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 50 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

8)   Oddział Anestezjologii  

9)   Oddział Psychiatryczny – 31 łóżek  

10)   Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie – 35 łóżek  

11)   Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 79 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

12)   Oddział Noworodków i   Wcześniaków – 29 łóżeczek oraz 16 inkubatorów  

13)   Blok Operacyjny II  

14)   Blok Porodowy  

15)   Poradnia Chirurgiczna Ogólna  

16)   Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej II  

17)   Poradnia Urologiczna  

18)   Poradnia Otolaryngologiczna  

19)   Poradnia Chorób Piersi I  

20)   Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II  

21)   Poradnia Proktologiczna  

22)   Poradnia Leczenia Bólu  

23)   Poradnia Zdrowia Psychicznego  

24)   Poradnia Patologii Ciąży  

25)   Poradnia Ginekologiczna  

26)   Poradnia Neonatologiczna i   Patologii Noworodka  

27)   Poradnia Neurologiczna II  

28)   Poradnia Onkologiczna  

29)   Poradnia Gastroenterologiczna II  

30)   Pracownia Endoskopii i   Kolonoskopii  

31)   Pracownia EKG II  

32)   Pracownia USG III  

33)   Pracownia Cytologii  

34)   Pracownia RTG II  

35)   Pracownia USG II  

36)   Pracownia Biopsji Cienkoigłowej  

37)   Pracownia ABBI  

38)   Pracownia Mammografii  

39)   Pracownia TK II  

40)   Szkoła Rodzenia  

41)   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium Analityczne z   Pracowniami  

42)   Centralna Sterylizacja  

43)   Prosektorium II  

44)   Dział Farmacji  


Załącznik Nr 2   do Satutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »