| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 358/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 6a, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   pkt 3a, art. 92 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) i   art 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W postępowaniach, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej o   odstępowanie od ustalenia opłaty, umorzenie w   całości lub części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty opłat za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, stosuje się poniższe zasady ogólne:  

1)   wspierania osób i   rodzin w   przezwyciężaniu sytuacji i   okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w   pieczy zastępczej,  

2)   wspierania procesu usamodzielniania osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w   pieczy zastępczej,  

3)   uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i   zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i   uprawnień,  

4)   unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i   osób na ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   dochodzie, rozumie się przez to dochód w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej,  

2)   osobie zobowiązanej rozumie się przez to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastepczej.  

§   3.   1.   Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej następuje na czas wskazany w   decyzji nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.  

2.   Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych, w   przypadkach gdy:  

1)   dochód osoby lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekaracza 250% kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej, lub  

2)   dochód osoby lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 350% kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej, a   osoby te spełniają przynajmiej jedną z   poniższych przesłanek:  

a)   wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,  

b)   ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej oraz innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, bądź w   pieczy zastępczej,  

c)   przebywają w   zakładzie karnym, są bezdomne, niepełnosprawe, bezrobotne, kobiety w   ciąży,  

d)   samotnie wychowują dzieci,  

e)   dotknięte są zdarzeniami losowymi lub klęskami żywiołowymi,  

f)   dotknięte są długotrwalą lub ciężką chorobą lub, gdy wystąpiła śmierć członka rodziny,  

g)   do których mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z   późn. zm.),  

h)   które płacą alimenty na dziecko, na które ustalana jest opłata.  

§   4.   1.   Umorzenie w   całości należności z   tytułu opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej łącznie z   odsetkami, może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w   przypadku występowania przynajmiej jednej z   poniższych przesłanek:  

1)   gdy po ustaleniu osobie zobowiązanej opłaty, osoba będzie spełniać warunki, o   których mowa w   § 3   ust. 2, pkt 1   lub pkt 2   uchwały,  

2)   pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   wymaganie dochodzenia zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i   wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

3)   osoba zobowiązana do zapłaty należności jest osobą, która osiagnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej, opłata dotyczy jej pobytu i   spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o   której mowa w   art. 142 ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

4)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne albo egzekucja została umorzona.  

2.   Umorzenie w   całości należności może dotyczyć całego okresu pobytu dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   5.   1.   Umorzenie w   części należności z   tytułu opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej łącznie z   odsetkami, może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych, w   sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z   poniższych przesłanek:  

1)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekaracza 250% kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej,  

2)   osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,  

4)   osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w   jednostakach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w   pieczy zastępczej,  

5)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

2.   Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w   pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w   pieczy, w   tym aktualnego okresu pobytu dziecka w   pieczy.  

3.   Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i   uprawnienia.  

§   6.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z   tytułu opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiąznych do ponoszenia opłat w   przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w   całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z   poniższych okoliczności:  

1)   osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z   pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,  

2)   osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w   jednostakach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w   pieczy zastępczej,  

4)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

§   7.   Odstępowanie od ustalenia opłaty, umorzenie w   całości lub w   części łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w   drodze decyzji administracyjnej.  

§   8.   Tracą moc: Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 834/LI/2005 z   dnia 21 listopada 2005 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinach zastępczych oraz Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 839/LI/2005 z   dnia 21 listopada 2005 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »