| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 41 g ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz.   U. z   2010 r., nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (tekst jednolity Dz.   U. z   2010 r., nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwala się tryb powoływania członków oraz organizację i   tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim o   treści ustalonej w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJA I   TRYB DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W   WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

§   1.   1.   Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim zwana dalej Radą Powiatową, składa się z   10 członków, w   tym:  

a)   dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego,  

b)   trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,  

c)   pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu wodzisławskiego, zwanych dalej organizacjami.  

2.   Członków Rady Powiatowej powołuje i   odwołuje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w   drodze uchwały.  

3.   Członkiem Rady Powiatowej może zostać osoba, która korzysta z   pełni praw publicznych i   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.  

4.   Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego wskazuje dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

5.   Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wskazuje trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.  

6.   Wybór członków Rady Powiatowej, o   których mowa § 1   ust. 1   pkt c), reprezentujących organizacje następuje -spośród zgłoszonych kandydatów przez organizacje, które zgłosiły kandydata- na zebraniu delegatów- tj. osób upoważnionych do reprezentowania swojej organizacji w   głosowaniu.  

7.   Zebranie delegatów zwołuje Starosta Powiatu Wodzisławskiego z   własnej inicjatywy.  

8.   Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata na członka Rady Powiatowej.  

9.   W zebraniu delegatów może wziąć udział jeden przedstawiciel organizacji wskazany na podstawie upoważnienia, sporządzonego według wzoru nr 1.  

10.   Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez dostarczenie do Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śląskim karty zgłoszenia kandydata do Rady Powiatowej.  

11.   Zgłoszenia kandydatów można dokonać nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem zebrania delegatów, na karcie zgłoszenia sporządzonej według wzoru nr 2.  

12.   Zgłoszenie musi zostać podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, wówczas zgłoszenia uznaje się za nieważne.  

13.   Lista kandydatów wraz z   nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śląskim   www.powiatwodzislawski.pl   nie później niż 7   dni przez wyznaczonym terminem zebrania delegatów.  

14.   Delegat otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania z   listą kandydatów na podstawie przedstawionego upoważnienia.  

15.   Delegat może oddać głos na dwóch kandydatów do Rady Powiatowej.  

16.   Mandat członka Rady Powiatowej otrzyma pięciu przedstawicieli organizacji, którzy w   głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.  

17.   W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego głosowania delegaci będą mogli oddać głos tylko na jednego kandydata.  

§   2.   1.   Pracami Rady Powiatowej kieruje Przewodniczący, który wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatowej, na którym dokonuje się również wyboru Wiceprzewodniczącego i   Sekretarza Rady Powiatowej.  

2.   Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i   Sekretarza dokonuje się w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w   obecności co najmniej połowy składu Rady Powiatowej.  

3.   Posiedzenia Rady Powiatowej zwołuje Przewodniczący z   własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady Powiatowej.  

4.   Na wniosek Przewodniczącego w   posiedzeniach Rady Powiatowej mogą brać udział zaproszeni goście z   prawem głosu doradczego.  

5.   Pracami Rady Powiatowej kieruje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady.  

6.   Dokumentację Rady Powiatowej prowadzi Sekretarz Rady Powiatowej, który sporządza z   każdego posiedzenia protokół.  

7.   W przypadku nieobecności Sekretarza podczas posiedzenia Rady Powiatowej protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Powiatowej, który przekazuje następnie dokumenty Sekretarzowi.  

8.   Posiedzenie uważa się za ważne jeśli uczestniczy w   nim co najmniej połowa członków Rady Powiatowej.  

§   3.   1.   Rada Powiatowa wydaje opinie i   przyjmuje stanowisko zwykłą większością głosów.  

2.   W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

§   4.   1.   Kadencja Rady Powiatowej trwa dwa lata, licząc od dnia powołania.  

2.   Mandat członka Rady Powiatowej wygasa:  

a)   z upływem kadencji,  

b)   w przypadku zrzeczenia się mandatu,  

c)   na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu- w   przypadku przedstawicieli Rady Powiatu,  

d)   na wniosek Zarządu Powiatu- w   przypadku przedstawicieli Zarządu Powiatu,  

e)   w przypadku wycofania rekomendacji przez zgłaszającą przedstawiciela organizację,  

f)   w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,  

g)   w przypadku śmierci,  

h)   w przypadku odwołania.  

3.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Powiatowej, Zarząd Powiatu uzupełnia skład Rady Powiatowej.  

4.   W Przypadku uzupełnienia składu Rady Powiatowej o   przedstawiciela organizacji kandydatem na członka Rady Powiatowej zostaje osoba, która na zebraniu delegatów otrzymała w   kolejności największą liczbę głosów.  

§   5.   1.   Rada Powiatowa opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2.   Obsługę organizacyjną Rady Powiatowej zapewnia Wydział Strategii i   Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śląskim.  


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »