| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie gminy Kłomnice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13,art.40 ust.2 pkt3 i   art.41 ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym(Dz.U. z   2001r. Nr 142,poz.1591 z   późn.zm.)oraz art.8 ust.1a ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2007r.Nr 19,poz.115 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:  

§   1.   Ustala się zasady nadawania i   zmiany nazw obiektów gminnych na terenie Gminy Kłomnice oraz zasady postepowania przy rozpatrywaniu wniosków i   przygotowywaniu projektów uchwał w   sprawie nazw obiektów gminnych w   Gminie Kłomnice.  

§   2.   Zasady o   których mowa w   § 1   określa zał.nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 116/XIV/2012    
Rady Gminy Kłomnice    
z dnia 12 marca 2012 r.  
 

Zasady nadawania i   zmiany nazw obiektów gminnych na terenie Gminy Kłomnice oraz zasady postepowania przy rozpatrywaniu wniosków i   przygotowywaniu projektów uchwał w   sprawie nazw obiektów gminnych w   Gminie Kłomnice  

I.   Zasady nadawania i   zmiany nazw obiektów gminnych na terenie Gminy Kłomnice:  

1.   Nazwy mogą być nadawane obiektom gminnym, w   tym:  

a)   ulicom, przez które rozumie się drogi na terenie zabudowy lub przeznaczonych do zabudowy zgodnie z   przepisami o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym ,  

b)   placom, przez które rozumie się również ronda uliczne,  

c)   parkom, skwerom, itp,  

d)   innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym.  

2.   Nadanie nazwy oznacza również zmianę nazwy ulicy, placu, parku lub drogi wewnętrznej, jednak zmiany istniejące na nowe mogą nastąpić w   szczególnie uzasadnionych przypadkach i   po zamieszczeniu ogłoszenia w   biuletynie gminnym i   na stronach internetowych Urzędu Gminy  

3.   Nadawanie lub zmiana nazwy obiektowi gminnemu następuje w   oparciu o   poniższe kryteria merytoryczne:  

a)   zachowanie zgodności z   tradycją i   dziejami Gminy Kłomnice oraz regionu i   Państwa Polskiego,  

b)   utrzymywanie nazw utrwalonych w   tradycji Gminy,  

c)   uwzględnienie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub regionu,  

d)   wykorzystywanie nazw pochodzących od nazw własnych, potocznych lub pamiątkowych .  

4.   Nazwy należy podawać zgodnie z   zasadami polskiej pisowni.  

5.   Nazwy nie mogą być trudne w   codziennym użyciu(np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obce).  

6.   Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.  

7.   Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5   lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, dopuszcza się nadanie nazwy wcześniej, jeżeli z   uzasadnionym wnioskiem o   takie odstępstwo wystąpi Wójt Gminy Kłomnice.  

8.   Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących w   danej miejscowości.  

9.   Ze względów funkcjonalnych wskazane jest stosowanie nazw maksymalnie trzywyrazowych nie przekraczających 20 znaków.  

II.   Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i   przygotowywaniu projektów uchwał w   sprawie nadawania nazw obiektom gminnym na terenie Gminy Kłomnice.  

1.   Nadanie nazwy obiektowi gminnemu następuje w   drodze uchwały Rady Gminy Kłomnice.  

2.   Projekt uchwały w   sprawie nadani lub zmiany nazwy obiektowi gminnemu przygotowuje Wójt Gminy Kłomnice z   urzędu lub na wniosek.  

3.   Wniosek o   nadanie lub zmianę nazwy obiektu gminnego może zostać zgłoszony przez:  

a)   wójta gminy  

b)   grupę co najmniej 20% mieszkańców ulicy, jednak nie mniej niż 3   osoby-każda z   innej posesji,  

c)   grupę co najmniej 3   radnych Rady Gminy Kłomnice,  

d)   organy jednostek pomocniczych gminy oraz gminne jednostki organizacyjne,  

e)   instytucje i   organizacje mające siedzibę na terenie Gminy Kłomnice.  

4.   Wniosek o   którym mowa w   pkt 3   powinien zawierać:  

a)   wskazanie obiektu gminnego do nazwania,  

b)   szkic sytuacyjny z   lokalizacja obiektu gminnego do nazwania,  

c)   propozycję nazwy,  

d)   uzasadnienie wniosku,  

e)   informacje o   charakterze encyklopedycznym tj: charakterystykę, ważniejsze fakty z   biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji- w   przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego,  

f)   w przypadku nadania nazwy drodze wewnętrznej wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których droga jest zlokalizowana,  

g)   wskazanie wnioskodawcy,  

h)   podpisy osób składających wniosek.  

5.   Wniosek o   nadanie lub zmianę nazwy należy złożyć w   Urzędzie Gminy Kłomnice.  

6.   Wnioski o   nadanie lub zmianę nazwy obiektu gminnego przekazywane są do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej urzędu gminy, a   kopia wniosku do Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.  

7.   Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu gminy:  

a)   zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków i   wystąpień z   urzędu o   nadanie nazwy obiektowi gminnemu,  

b)   przygotowuje projekty uchwał Rady gminy Kłomnice w   sprawie nadania lub zmiany nazwy obiektowi gminnemu wraz z   uzasadnieniem,  

c)   prowadzi ewidencje nazw obiektów gminnych na terenie Gminy Kłomnice.  

8.   W przypadku zmiany nazwy obiektu gminnego stanowiącej adres zamieszkania, zmiana nazwy może zostać dokonana po przeprowadzeniu konsultacji lokalnych z   uprawnionymi mieszkańcami posiadającymi stałe miejsce pobytu pod adresem, którego nazwa ma ulec zmianie. Lista osób uprawnionych do wzięcia udziału w   konsultacjach jest ustalana na podstawie ewidencji ludności wg.stanu na dzień poprzedzający datę konsultacji.  

9.   W przypadku zmian nazw, informacja o   dotychczasowej nazwie podawana jest obok nazwy obowiązującej przez okres dwóch lat.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »