| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Punkcie Noclegowym i Mieszkaniu Chronionym

Na podstawie art. 9   ust. 1, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 17 ust. 1   pkt 3   i 12 oraz ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późń.zm.)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się, w   zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w   Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Punkcie Noclegowym i   Mieszkaniu Chronionym, w   brzmieniu określonym w   załącznikach do uchwały:  

1)   załącznik nr 1   – Centrum Aktywizacji Osób Starszych,  

2)   załącznik nr 2   – Punkt Noclegowy  

3)   załącznik nr 3   – Mieszkanie Chronione dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i   resocjalizacyjnych.  

§   2.   Użyte w   uchwale określenia oznaczają:  

1)   kryterium dochodowe – kryterium dochodowe ustalone zgodnie z   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

2)   pobyt – okres przebywania w   Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Punkcie Noclegowym i   Mieszkaniu Chronionym .  

§   3.   1.   Pobyt w   placówce jest odpłatny.  

2.   Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznego trwania pobytu w   placówce i   podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła w   zakresie w   jakim stanowi nadpłatę z   tytułu skrócenia albo braku jej pobytu w   Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Punkcie Noclegowym i   Mieszkaniu Chronionym.  

3.   Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z   góry.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 16 czerwca 2010 r. w   sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w   ośrodkach wsparcia i   Mieszkaniu Chronionym.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/232/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w   Centrum Aktywizacji Osób Starszych .  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/232/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Organizacja i   zasady odpłatności za korzystanie z   punktu noclegowego  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/232/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w   Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo wychowawczych i   resocjalizacyjnych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »