| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/175/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1   oraz art. 44 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.   U. z   2011 r., Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Cieszyńskiego  

uchwala:  

§   1.   Ustalić szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w   pieczy zastępczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XIX/152/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 28 lutego 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/175/12    
Rady Powiatu Cieszyńskiego    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

Szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności,rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

Ilekroć w   załączniku jest mowa o:  

dochodzie i   kryterium dochodowym – oznacza to dochód i   kryterium dochodowe ustalone zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 12.04.2004 r. o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

dziecku – oznacza to dziecko umieszczone w   pieczy zastępczej,  

osobie pełnoletniej – oznacza to osobę, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w   pieczy zastępczej, na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

osobie zobowiązanej – oznacza to rodzica, osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej zobowiązaną do ponoszenia opłaty, osobę dysponującą dochodem dziecka,  

rodzinie - oznacza to osobę zobowiązaną wraz z   innymi osobami, z   którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,  

opłacie – oznacza to miesięczną opłatę wnoszoną przez rodziców za pobyt dziecka lub osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej, opłatę wnoszoną przez samą osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej lub opłatę wnoszoną przez osobę dysponującą dochodem dziecka,  

pieczy zastępczej- należy przez to rozumieć rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą w   rozumieniu ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

§   2.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z   urzędu w   przypadku wystąpienia jednej z   niżej wymienionych przesłanek :  

1)   dochód w   rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, z   uwzględnieniem dziecka, dzieci lub osoby pełnoletniej, za które ustalana jest opłata lub  

2)   osobą zobowiązaną jest nieletni rodzic pozostający na utrzymaniu innych osób lub  

3)   nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej i   nie jest możliwe jego ustalenie.  

2.   Poza okolicznościami, o   których mowa w   ust. 1   można odstąpić od ustalenia opłaty w   stosunku do osób zobowiązanych, u   których w   rodzinie występuje jedna z   poniższych okoliczności:  

1.   niepełnosprawność w   stopniu umiarkowanym, znacznym lub równoważnym  

2.   pobyt osoby zobowiązanej w   domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym  

3.   stałe lub okresowe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej  

4.   bezdomność  

5.   pobyt w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym,  

6.   samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną,  

7.   straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  

8.   osoba zobowiązana aktywnie współpracuje z   przedstawicielami rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej oraz podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone stosowną opinią w/w przedstawicieli.  

§   3.   1.   Umorzenie osobie zobowiązanej opłaty w   całości lub części łącznie z   odsetkami, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności może nastąpić na jej wniosek lub z   urzędu, w   przypadku wystąpienia jednej z   niżej wymienionych przesłanek:  

1)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,  

2)   dziecko powróciło z   pieczy zastępczej do rodziny biologicznej,  

3)   osoba zobowiązana regularnie płaci alimenty na dziecko lub osobę pełnoletnią umieszczoną w   pieczy zastępczej w   wysokości ustalonej przez sąd lub dobrowolne  
w wysokości adekwatnej do potrzeb dziecka i   możliwości osoby zobowiązanej.  

4)   osobą zobowiązana jest na wyłącznym utrzymaniu rodziny  

5)   wystąpiła inna szczególna okoliczność np. śmierć osoby zobowiązanej, ciężka  
i długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, utrata podstawowego źródła dochodu lub rodzina poniosła stratę materialną powstałą w   wyniku klęski żywiołowej, pożaru lub powodzi.  

2.   Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z   umorzeniem związanych z   tą należnością odsetek i   kosztów jej dochodzenia.  

3.   W przypadku gdy kryterium dochodowe osoby zobowiązanej przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, na jej wniosek lub z   urzędu, stosuje się kryteria umarzania w   części wskazane poniżej:  

W przypadku pobytu dziecka w   rodzinie zastępczej:  

1)   dochód w   rodzinie od 151% do 300% kryterium dochodowego – umorzenie  
w wysokości do 70% należnej opłaty  

2)   dochód w   rodzinie od 301% do 450% kryterium dochodowego – umorzenie w   wysokości do 50% należnej opłaty  

3)   dochód w   rodzinie od 451% do 600% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 30% należnej opłaty  

W przypadku pobytu dziecka w   pieczy instytucjonalnej:  

a)   dochód w   rodzinie od 151% do 300% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 96% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

b)   dochód w   rodzinie od 301% do 450% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 85% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

c)   dochód w   rodzinie od 451% do 600% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 70% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

d)   dochód w   rodzinie od 601% do 750% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 55% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  

e)   dochód w   rodzinie od 751% do 900% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 40% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

4.   W przypadku rozłożenia należności z   tytułu opłaty na raty, okres spłaty może wynosić maksymalnie 2   lata.  

5.   Zastosowanie ulg, o   których nowa w   niniejszym załączniku do uchwały lub odstąpienie od opłaty w   przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.  

6.   Zastosowanie ulg, czy odstąpienie od opłaty następuje w   przypadkach, gdy zgromadzony materiał dowodowy potwierdza występowanie przesłanek wymienionych w   niniejszym załączniku do uchwały.  

7.   Osoba zobowiązana ma obowiązek każdorazowego informowania organu wydającego decyzję o   zmianach w   jej sytuacji rodzinnej i   dochodowej, która była brana pod uwagę podczas zastosowania umorzenia lub odstąpienia od opłaty.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »