| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelowie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.), oraz art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),   Rada Gminy Lelów   uchwala  

§   1.   Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w   Lelowie, który stanowi załącznik   do niniejszej uchwały .  

§   2.   Uchylić uchwałę Nr 107/X/99 z   dnia 30 grudnia 1999r. Rady Gminy w   Lelowie w   sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr 122/XIII/2000 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 26.04.2000r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr 144/XV/2000 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 31 sierpnia 2000r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr 195/XX/2001 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 26.04.2001r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Lelów z   dnia 30.04.2007r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie , uchwałę Nr 208/XXI/2001 Rady Gminy w   Lelowie z   dnia 29 maja 2001r. w   sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr XXXVIII/230/2009 Rady Gminy Lelów z   dnia 29.12.2009r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie, uchwałę Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 29 marca 2011r. w   sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXV/174/2012    
Rady Gminy Lelów    
z dnia 25 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w   Lelowie jest podmiotem leczniczym działającym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w   brzmieniu:  

„SP ZOZ GOZ w   Lelowie”.  

3.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w   Lelowie działa w   oparciu o:  

1)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,poz.654),  

2)   ustawę z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z   późn. zm.),  

3)   wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS: 0000003895, prowadzony przezSąd Rejonowy w   Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego,  

4)   wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Nr księgi   rejestrowej 24-000000013020, prowadzony przez Wojewodę Śląskiego,  

5)   niniejszy statut,  

§   2.   Użyte w   niniejszym Statucie określenia oznaczają:  

1)   Ustawa - ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),  

2)   Zakład - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w   Lelowie,  

3)   Rada Społeczna - Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w   Lelowie,  

4)   Kierownik - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie,  

5)   Statut - Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Lelowie,  

6)   Podmiot Tworzący - Rada Gminy Lelów.  

§   3.   1.   Siedziba Zakładu znajduje się w   Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18.  

2.   Obszar działania Zakładu obejmuje teren Gminy Lelów.  

3.   Zakład może realizować cele i   zadania, o   których mowa w   § 4   dla osób spoza obszaru działania, o   którym mowa w   ust 2.  

4.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Rada Gminy Lelów.  

5.   Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

6.   Nadzór nad Zakładem sprawuje Podmiot Tworzący.  

II.   Cele i   zadania Zakładu:  

§   4.   1.   Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia w   zakresie określonym ustawą.  

2.   Do zadań Zakładu należy w   szczególności udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z   procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.  

3.   Świadczenia zdrowotne w   Zakładzie udzielane są w   zakresie:  

1)   podstawowej opieki zdrowotnej,  

2)   stomatologii,  

3)   rehabilitacji,  

4)   specjalistycznej opieki zdrowotnej, w   tym:  

a)   ginekologii i   położnictwa,  

b)   neurologii,  

c)   psychiatrii,  

d)   kardiologii,  

e)   diabetologii,  

5)   zabiegi pielęgniarskie,  

6)   opieka pielęgniarki środowiskowej,  

7)   opieka położnej środowiskowej,  

8)   działania profilaktyczne, w   tym szczepienia ochronne,  

9)   opieka pielęgniarki medycyny szkolnej,  

10)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia,  

11)   badania i   zabiegi diagnostyczne.  

4.   W wykonywaniu zadań , o   których mowa w   ust. 2, Zakład współpracuje z   :  

1)   organami samorządu terytorialnego,  

2)   organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami,  

3)   innymi podmiotami leczniczymi i   samorządami zawodów medycznych.  

III.   Rodzaje i   zasady udzielania świadczeń zdrowotnych :  

§   5.   1.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych wymienionych w   §4 :  

1)   finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobomuprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, zaczęściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,  

2)   innych, niż finansowane ze środków publicznych, osobom ubezpieczonym i   innymuprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów za odpłatnością wgustalonego cennika,  

3)   osobom nie ubezpieczonym i   nie uprawnionym do świadczeń na podstawieodrębnych przepisów za odpłatnością na podstawie ustalonego cennika,obcokrajowcom - na zasadach określonych we właściwych przepisach orazumowach i   porozumieniach międzynarodowych dotyczących ochrony zdrowianieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  

2.   Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, o   których mowa w   ust.1 oraz wykonywania związanych z   ich udzielaniem usług medycznych, a   w szczególności:  

1)   obszar, którego mieszkańcy będą mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych,  

2)   ich rodzaj i   przewidywaną liczbę,  

3)   zasady rejestracji pacjentów,  

4)   organizację udzielania świadczeń,  

5)   dni i   godziny ich udzielania,  

określają umowy zawarte przez Zakład z   Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Regulamin Organizacyjny Zakładu.  

IV.   Organy i   struktura organizacyjna Zakładu  

§   6.   1.   Organami Zakładu są;  

1)   Kierownik,  

2)   Rada Społeczna.  

2.   Kierownik kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i   ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników.  

3.   Kierownik kieruje Zakładem przy pomocy:  

1)   Głównego Księgowego,  

2)   Przełożonej Pielęgniarek.  

4.   Stosunek pracy z   Kierownikiem nawiązuje i   rozwiązuje Podmiot Tworzący w   trybie określonym ustawą.  

§   7.   1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Podmiotu Tworzącego oraz organem doradczym Kierownika.  

2.   Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury isprzętu medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniemdziałalności,  

3)   przyznawania Kierownikowi nagród,  

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Kierownikiem,  

5)   regulaminu organizacyjnego.  

3.   Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Kierownikowi wniosków i   opinii wsprawach:  

1)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)   kredytów bankowych lub dotacji,  

4)   podziału zysku,  

5)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, zwyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,  

6)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   niniejszym statucie.  

4.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot Tworzący.  

5.   Rada Społeczna składa się z   dziewięciu osób w   tym:  

1)   Przewodniczący Rady Społecznej, którym jest Wójt Gminy lub osoba przez niegowyznaczona,  

2)   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

3)   pozostali członkowie, w   liczbie siedmiu.  

6.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata .  

7.   Rada Gminy może odwołać członków Rady Społecznej w   trakcie trwania jej kadencji w   sytuacjach określonych w   ust. 12.  

8.   W przypadku odwołania członka Rady Społecznej w   trakcie trwania jej kadencji lub w   sytuacji określonej w   ust. 12 Rada Gminy powołuje nowego członka Rady Społecznej.  

9.   Członków Rady Społecznej powołuje się na okres kadencji.  

10.   Członkostwo w   Radzie Społecznej osoby powołanej w   trakcie kadencji Rady Społecznej, wygasa równocześnie z   upływem kadencji.  

11.   Członkostwo w   Radzie Społecznej wygasa wskutek śmierci.  

12.   Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Rady oraz w   przypadku:  

1)   rezygnacji,  

2)   długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymiokolicznościami, jeżeli okres nieobecności obejmuje trzy kolejne posiedzenia RadySpołecznej.  

13.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Gminy.  

14.   Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Gminy w   terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.  

§   8.   1.   W skład Zakładu wchodzą:  

1)   Poradnia Ogólna,  

2)   Poradnia dla Dzieci,  

3)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,  

4)   Poradnia Stomatologiczna,  

5)   Poradnia Neurologiczna,  

6)   Poradnia Zdrowia Psychicznego,  

7)   Poradnia Kardiologiczna,  

8)   Poradnia Diabetologiczna,  

9)   Poradnia Rehabilitacyjna,  

10)   Gabinet Zabiegowy,  

11)   Punkt Szczepień,  

12)   Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej i   Położnej,  

13)   Gabinet Medycyny Szkolnej.  

2.   Szczegółową organizację, zakres działania komórek organizacyjnych i   stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

V.   Gospodarka finansowa :  

§   9.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) oraz w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości ( t. j. Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.).  

2.   Zakład pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany corocznie przez Kierownika Zakładu.  

4.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

5.   Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Podmiot Tworzący.  

6.   Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w   formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu wymaga zgody Podmiotu Tworzącego.  

7.   Działalność Zakładu polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 1   statutu, finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z   Narodowym Funduszem Zdrowia o   udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

8.   Zakład samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

§   10.   1.   Zakład może dodatkowo uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej,  

2)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzeniazagranicznego,  

3)   na cele i   na zasadach określonych w   przepisach art.   114—117 ustawy,  

4)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,  

5)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa  

w art.   59 ust. 2   ustawy.  

2.   Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o   których mowa w   ust.   1pkt.1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na                 podstawie ustawy z   dnia 22 maja 2003 r. o   działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. z2010 r. Nr 11, poz. 66, z   późn. zm. ).  

§   11.   1.   Wartość majątku Zakładu określają:  

1)   fundusz założycielski,  

2)   fundusz zakładu.  

2.   Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia                 podmiotu tworzącego.  

3.   Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszuzałożycielskiego.  

§   12.   1.   Fundusz Zakładu zwiększa się o:  

1)   zysk netto,  

2)   kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,  

3)   kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa w   art.   59 ust. 2   ustawy.  

2.   Fundusz Zakładu zmniejsza się o:  

1)   stratę netto,  

2)   kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego umorzenia.  

§   13.   Zakład prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych w   przepisach o   statystyce  

publicznej oraz na podstawie umowy zawartej z   Narodowym Funduszem Zdrowia.  

§   14.   1.   Nadzór nad Zakładem sprawowany jest przez organ określony w   § 3   ust. 6   statutu, który nadzoruje zgodność działań Zakładu z   przepisami prawa, statutem i   regulaminem organizacyjnym.  

2.   W ramach nadzoru organ tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od Kierownika Zakładu oraz dokonuje kontroli i   oceny jego działalności.  

3.   Kontrola i   ocena, o   których mowa w   ust. 2, obejmuje w   szczególności:  

1)   realizację zadań określonych w   regulaminie organizacyjnym i   statucie, dostępność i   jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,  

2)   prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,  

3)   gospodarkę finansową.  

VI.   Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.  

2.   Zmiany dokonywane w   statucie wymagają zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.  

3.   Zmiany zapisów statutu, po wyczerpaniu proceduryokreślonej w   ust.1, wymagają ujawnienia w   rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez sąd rejestrowy.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »