| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom jednorazowego stypendium naukowego ze środków Gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 14a i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.)  
Rada Gminy Lelów uchwala  

§   1.   Przyznawanie uczniom jednorazowego stypendium naukowego ze środków budżetu Gminy Lelów następuje na warunkach i   w trybie ustalonym w   „Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Wójta Gminy Lelów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Lelów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik do Uchwaly Nr XXV/176/2012  
Rady Gminy Lelów z   dnia 25 czewrwca 2012r.  
 

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Wójta Gminy Lelów  

dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

Cel i   charakter nagrody  

§   1.   1.   Stypendium stanowi wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów.  

2.   Jednorazowe stypendium naukowe przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i   gimnazjum, mających siedzibę na terenie gminy Lelów oraz uczniom szkół   ponadgimnazjalnych  mieszkającym na terenie Gminy Lelów .  

3.   Jednorazowe stypendium naukowe jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów:  

a)   szkół podstawowych i   gimnazjów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w   nauce za rok szkolny objęty  
wnioskiem i   rok poprzedzający,  

b)   szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Lelów, których zainteresowania  
wykraczają poza program szkolny i   którzy  mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami  
w nauce, a   którzy są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i   olimpiad  
co najmniej szczebla wojewódzkiego.  

4.   Celem przyznania jednorazowego stypendium naukowego jest wspieranie rozwoju uzdolnień  
i zainteresowań uczniów, którzy dzięki  swojej pracy i   zaangażowaniu uzyskują wysokie  osiągnięcia w   nauce, a   także biorą udział w   ogólnopolskich oraz międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, itp.  

Zgłaszanie kandydatów  

§   2.   Kandydatów do jednorazowego stypendium naukowego dla uczniów wymienionych w   § 1   pkt 3   lit. a, mogą zgłaszać do Wójta. Dyrektorzy placówek oświatowych, po jednym wniosku z   każdej szkoły, a   w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia dodatkowych wniosków.  

Natomiast dla uczniów wymienionych w   § 1   pkt 3   lit. b, kandydatów mogą zgłaszać do Wójta Gminy. Dyrektorzy oraz inne organy szkół i   placówek oświatowych, a   także rodzice.  

§   3.   1.   Formularz wniosku o   przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

2.   Wniosek oraz wymagane dokumenty należy składać w   terminie pierwszego dnia po podjęciu przez Rady Pedagogiczne Szkół, uchwał w   sprawie klasyfikacji uczniów, nie później jednak, niż do dnia 20 czerwca każdego roku.  

Zasady i   tryb przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych  

§   4.   1.   Jednorazowe stypendia naukowe przyznawane są przez Wójta Gminy Lelów w   oparciu o   propozycje Komisji każdorazowo powoływanej przez Wójta Gminy.  

2.   W skład Komisji wchodzi trzech członków: w   tym dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy oraz przedstawiciel Komisji  Zdrowia Oświaty Kultury i   Spraw Socjalnych Rady Gminy Lelów.  

3.   Liczbę jednorazowych stypendiów naukowych oraz wysokość ustala corocznie Wójt Gminy Lelów, w   ramach środków zaplanowanych w   budżecie Gminy Lelów w   Dziale 801 „Oświata i   wychowanie” rozdział 80195 „pozostała działalność”.  

4.   O przyznaniu jednorazowego stypendium naukowego wnioskodawcy powiadamiani będą pisemnie. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.  

5.   Informacje o   uczniach, którym przyznano jednorazowe stypendium naukowe podaje się do publicznej wiadomości.  


                                                                                                                Załącznik do „ Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Wójta Gminy Lelów

dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Wójta Gminy Lelów

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

1.       Informacje o kandydacie do jednorazowego stypendium naukowego :

imię i nazwisko: .......................................................................................................

adres zamieszkania: ...............................................................................................

data i miejsce urodzenia: ........................................................................................

PESEL: ................ ..................................................................................................

forma kontaktu – (telefon, e-mail): ..........................................................................

2.       Informacje o szkole lub placówce kształcącej kandydata do jednorazowego stypendium naukowego

nazwa: .....................................................................................................................

adres: ......................................................................................................................

3.       Osiągnięcia w nauce:

ś rednia ocen z ostatniego roku nauki: .....................................................................

ś rednia ocen z ostatniego semestru: .......................................................................

s zczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, dotychczasowe osiągnięcia:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4.       Załączniki:

opinia szkoły, kopia świadectwa, uzasadnienie do wniosku; .

5.       Nazwa podmiotu zgłaszającego :

szkoła/placówka/stowarzyszenie/ organizacja: ........................................................

..................................................................................................................................

imię i nazwisko, funkcja osoby zgłaszającej:  ..........................................................

..................................................................................................................................

adres: .......................................................................................................................

telefon, e-mail: ..........................................................................................................

 

Podpis i pieczątka podmiotu

lub osoby zgłaszającej

 

Propozycja Komisji:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

Decyzja Wójta:..................................................................................................................................................................

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »