| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/228/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/228/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

1.   Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego, jakie powinien posiadać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych:  

1)   wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:  

a)   przedsiębiorca powinien posiadać pojazd asenizacyjny będący we właściwym stanie technicznym spełniający wymagania określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych , co należy udokumentować dowodem rejestracyjnym z   aktualnymi badaniami technicznymi w   przypadku pojazdu własnego, albo dokumentami potwierdzającymi formę posiadania lub dzierżawy pojazdu wraz z   dowodem rejestracyjnym z   aktualnymi badaniami technicznymi w   przypadku pojazdu innego niż własny,  

b)   pojazd o   którym mowa w   punkcie a) powinien być oznakowany w   sposób czytelny i   widoczny umożliwiający jednoznaczną identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nim nazwy i   adresu przedsiębiorcy;  

2)   wymagania dotyczące bazy transportowej:  

a)   posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym tytułem prawnym do nieruchomości, na której ta baza się znajduje,  

b)   baza transportowa powinna być wyposażona w   miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,  
a także miejsce wraz z   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji samochodów oraz utrzymania ich  
w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym, a   w przypadku braku takiego miejsca należy udokumentować możliwość korzystania z   usług firm prowadzących działalność w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów.  

2.   Wymagania dotyczące wykonywania zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych:  

1)   pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny być poddawane systematycznemu myciu i   dezynfekcji,  

2)   baza transportowa winna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i   zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów odrębnych.  

3.   Wymagania dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:  

1)   przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »