| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/228/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/228/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

1.   Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego, jakie powinien posiadać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych:  

1)   wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:  

a)   przedsiębiorca powinien posiadać pojazd asenizacyjny będący we właściwym stanie technicznym spełniający wymagania określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych , co należy udokumentować dowodem rejestracyjnym z   aktualnymi badaniami technicznymi w   przypadku pojazdu własnego, albo dokumentami potwierdzającymi formę posiadania lub dzierżawy pojazdu wraz z   dowodem rejestracyjnym z   aktualnymi badaniami technicznymi w   przypadku pojazdu innego niż własny,  

b)   pojazd o   którym mowa w   punkcie a) powinien być oznakowany w   sposób czytelny i   widoczny umożliwiający jednoznaczną identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nim nazwy i   adresu przedsiębiorcy;  

2)   wymagania dotyczące bazy transportowej:  

a)   posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym tytułem prawnym do nieruchomości, na której ta baza się znajduje,  

b)   baza transportowa powinna być wyposażona w   miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,  
a także miejsce wraz z   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji samochodów oraz utrzymania ich  
w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym, a   w przypadku braku takiego miejsca należy udokumentować możliwość korzystania z   usług firm prowadzących działalność w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów.  

2.   Wymagania dotyczące wykonywania zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych:  

1)   pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny być poddawane systematycznemu myciu i   dezynfekcji,  

2)   baza transportowa winna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i   zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów odrębnych.  

3.   Wymagania dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:  

1)   przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »