| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach w Gminie Bojszowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 30 ust. 6   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

Rada Gminy Bojszowy  
uchwala  

§   1.   Wprowadzić regulamin wynagradzania nauczycieli w   szkołach i   placówkach w   Gminie Bojszowy określający:  

1)   wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,  

2)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

3)   wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z   wyłączeniem świadczeń z   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i   dodatków socjalnych w   brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXIV/136/2009 z   dnia 23 marca 2009 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w   szkołach i   placówkach w   Gminie Bojszowy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 01.09.2012r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XV/83/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 maja 2012 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,  

2)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

3)   wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z   wyłączeniem świadczeń z   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i   dodatków socjalnych określonych w   art. 54 Karty Nauczyciela o   ile nie zostały one określone w   ustawie lub odrębnych przepisach.  

§   2.   Postanowienia regulaminu dotyczą nauczycieli, wychowawców i   pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   przedszkolu i   szkołach, w   Gminie Bojszowy.  

§   3.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

1)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

2)   Ustawie o   systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

3)   rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. z   2005r. Nr 22, poz. 181 z   późn. zm.),  

4)   nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych wymienionych w   art. 1   ust. 1   ustawy – Karta Nauczyciela oraz wymienionych w   art. 3   pkt. 1a ustawy o   systemie oświaty,  

5)   szkołach – rozumie się przez to przedszkole, szkoły podstawowe i   gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Bojszowy,  

6)   uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,  

7)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar godzin, o   którym mowa w   art. 42 ust. 3, ust. 4a i   ust. 6   ustawy – Karta Nauczyciela,  

8)   godzinach ponadwymiarowych – rozumie się przez to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,  

9)   wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wg minimalnych stawek określonych każdorazowo w   rozporządzeniu Ministra Edukacji i   Nauki.  

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   4.   1.   Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z   tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY  

§   5.   1.   Nauczycielowi, w   tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny w   zależności od osiąganych wyników pracy.  

2.   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:  

1)   uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, a   w szczególności:  

a)   uzyskanie przez uczniów, z   uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i   sprawdzianów albo sukcesami w   konkursach, zawodach, olimpiadach itp.  

b)   umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami.  

c)   pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i   efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki ,  

2)   podnoszenie jakości świadczonej pracy poprzez:  

a)   systematyczne i   efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,  

b)   podnoszenie kwalifikacji i   umiejętności zawodowych.  

c)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

d)   dbałość o   estetykę i   sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,  

e)   prawidłowe i   terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,  

f)   rzetelne, terminowe i   szczególnie efektywne wywiązywanie się z   poleceń służbowych i   powierzonych obowiązków,  

g)   przestrzeganie dyscypliny pracy,  

3)   zaangażowanie w   realizacje czynności i   zajęć, o   których mowa w   art. 42 ust. 2   pkt. 2   i 3   Karty Nauczyciela, w   tym:  

a)   organizowanie konkursów, zawodów, imprez i   uroczystości szkolnych, lub środowiskowych,  

b)   prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,  

c)   praca w   komisjach konkursowych, przedmiotowych i   innych na szczeblu przynajmniej rejonowym,  

d)   opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,  

e)   prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w   ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

f)   organizacja konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym,  

g)   aktywny udział w   realizowaniu zadań statutowych szkoły,  

4)   inicjowanie i   realizowanie programów zgodnych z   polityką oświatową gminy, finansowych ze środków pomocowych,  

5)   realizacja zadań lokalnej polityki oświatowej w   tym:  

a)   tworzenie i   wyrównywanie szans rozwoju dzieci i   młodzieży z   uwzględnieniem nauczania integracyjnego,  

b)   prowadzenie edukacji regionalnej, proekologicznej, prozdrowotnej i   innej,  

c)   upowszechnienie nauki języków obcych na poziomie komunikacyjnym,  

d)   umiejętność posługiwania się technologią informacyjną,  

e)   przygotowanie do uczestnictwa w   życiu publicznym,  

f)   umiejętność funkcjonowania w   realiach gospodarki wolnorynkowej,  

g)   przeciwdziałanie marginalizacji młodego pokolenia,  

h)   opracowanie i   wprowadzenie innowacji pedagogicznych, programów autorskich skutkujących efektami w   procesie kształcenia i   wychowania, w   tym adaptacja i   praktyczne stosowanie najnowszych metod nauczania we współpracy z   organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami wspomagającymi.  

§   6.   1.   Dla dyrektorów ustala się dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, do których należą:  

1)   realizacja priorytetów oświatowych gminy,  

2)   skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i   doskonalenie jakości jej pracy,  

3)   poprawa warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych szkoły,  

4)   doskonalenie działalności administracyjnej , w   tym kancelarii szkolnej , obsługi finansowo-księgowej,  

5)   racjonalne dysponowanie środkami określonymi w   rocznym planie finansowym szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem starań o   pozyskanie środków zewnętrznych na realizację programów oświatowych i   wychowawczych,  

6)   aktywność w   realizacji współpracy międzyszkolnej (w tym międzynarodowej),  

7)   realizacja koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego i   wykorzystywanie inicjatyw płynących od mieszkańców,  

8)   aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci i   młodzieży niepełnosprawnej i   zagrożonej patologią społeczną,  

9)   inspirowanie i   wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,  

10)   samokształcenie w   doskonaleniu własnych umiejętności,  

11)   wzbogacanie oferty szkoły w   zakresie działalności pozalekcyjnych.  

§   7.   1.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a   dla dyrektora szkoły- Wójt Gminy Bojszowy. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w   ramach posiadanych środków finansowych w   planie finansowym szkoły.  

2.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 500 zł brutto miesięcznie, a   dla dyrektora 700 zł brutto miesięcznie.  

3.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2   miesiące i   nie dłuższy niż 6   miesięcy.  

4.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o   których mowa w   § 5   ustala dyrektor, a   w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Bojszowy uwzględniając dodatkowo § 6   regulaminu.  

5.   Dodatek motywacyjny wypłaca się w   terminie wypłaty wynagrodzenia w   następnym miesiącu po spełnieniu warunków wynikających z   § 5   niniejszego regulaminu.  

6.   Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i   wymaga uzasadnienia.  

7.   Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi w   okresie, w   którym nie przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze, nie przysługuje również w   czasie urlopu dla poratowania zdrowia, w   stanie nieczynnym oraz w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY  

§   8.   1.   Nauczycielom, którym, powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w   statucie szkoły oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, grupy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.  

2.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Bojszowy, uwzględniając:  

1)   wielkość szkoły i   jej strukturę organizacyjną  

2)   złożoność zadań wynikających z   zajmowania stanowiska  

3)   liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w   szkole  

4)   wyniki pracy szkoły oraz warunki, w   jakich szkoła funkcjonuje.  

3.   Dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, wysokość dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły, w   ramach posiadanych środków finansowych, kierując się kryteriami określonymi w   ust.2.  

4.   Wójt Gminy Bojszowy oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w   odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, w   wysokości nie niższej niż:  

1)   550,-zł. brutto dla dyrektora szkoły,  

2)   330,-zł. brutto dla wicedyrektora,  

3)   110,-zł. brutto dla innych stanowisk, dla których wypłata dodatku funkcyjnego wynika ze statutu szkoły.  

§   9.   1.   Nauczycielom, którym powierzono:  

1)   wychowawstwo klasy, grupy - w   wysokości 100,00 zł. brutto  

2)   funkcję opiekuna stażu - w   wysokości 50,00 zł. brutto  

§   10.   1.   Otrzymanie dodatku, o   którym mowa w   § 8   nie wyłącza prawa do otrzymania dodatków, o   których mowa w   § 9.  

2.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie, w   którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, nie przysługuje również w   czasie urlopu dla poratowania zdrowia, stanu nieczynnego oraz w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   11.   1.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z   zastrzeżeniem ust.2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z   dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w   tej godzinie została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw nauczyciela.  

2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o   której mowa w   ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 – z   zaokrągleniem do pełnych godzin, w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

4.   Godziny ponadwymiarowe przypadające w   dniach, w   których nauczyciel nie mógł ich realizować z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności: zawieszenie zajęć z   powodu epidemii lub mrozów, wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy, choroba dziecka nauczanego indywidualnie trwająca nie dłużej niż tydzień, rekolekcje, skierowanie nauczyciela na konferencje i   szkolenia- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.  

§   12.   Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w   tygodniach, w   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w   tygodniach, w   których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w   środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w   art.42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust.7 Karty Nauczyciela pomniejszony o   1/5 tego wymiaru ( lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dzień wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w   planie organizacyjnym.  

Rozdział 6.
DODATKI ZA UCIĄŻLIWE WARUNKI PRACY  
Dodatek za warunki pracy  

§   13.   1.   Nauczycielowi realizującemu zajęcia w   warunkach uciążliwych, o   których mowa w   rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu przysługuje dodatek w   wysokości 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.  

2.   Dodatek wypłaca się w   całości, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach uciążliwych co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć. Dodatek wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach uciążliwych mniej niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć.  

3.   Dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych nie przysługuje za dni, za które nie przysługuje wynagrodzenie, nie przysługuje również w   czasie urlopu dla poratowania zdrowia, stanu nieczynnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

4.   Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a   dla dyrektora Wójt Gminy Bojszowy.  

Rozdział 7.
NAGRODY I   INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY  

§   14.   1.   Zgodnie z   art. 49 ust. 1   – Karta Nauczyciela – w   szkołach tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w   wysokości 1,5% planowanych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w   rocznym planie finansowym szkoły, z   tym że:  

1)   ½ środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,  

2)   ½ środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Bojszowy.  

2.   Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora ustala się w   wysokości nie niższej niż 500 zł. brutto.  

3.   Wysokość nagrody przyznawanej przez Wójta ustala się w   wysokości nie niższej niż 1000 zł. brutto.  

§   15.   1.   Nagrody, o   których mowa w   § 14 są przyznawane w   terminie do dnia 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

2.   Szczegółowe kryteria i   tryb przyznawania nagród określa odrębna uchwała Rady Gminy Bojszowy.  

§   16.   Dodatek mieszkaniowy.  

1.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   placówkach oświatowych na terenie gminy Bojszowy i   posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.  

2.   Wysokość dodatku, o   którym mowa w   ust. 1   w zależności od osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:  

a)   dla jednej osoby - 1,00 zł,  

b)   dla dwóch osób - 2,00 zł,  

c)   dla trzech osób - 3,00 zł,  

d)   dla czterech osób - 4,00 zł.  

3.   Do osób, o   których mowa w   ust. 2   zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z   nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a   także rodziców pozostających na jego utrzymaniu.  

4.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z   nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w   wysokości określonej w   ust. 2, małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.  

5.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a   w przypadku nauczycieli o   których mowa w   ust.4, na ich wspólny wniosek.  

6.   Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a   dyrektorowi - Wójt Gminy Bojszowy.  

7.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:  

a)   niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,  

b)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

8.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

a)   nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

b)   pobierania zasiłku społecznego,  

c)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej: w   przypadku jednak, gdy z   nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.  

d)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »