| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach w Gminie Bojszowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 30 ust. 6   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

Rada Gminy Bojszowy  
uchwala  

§   1.   Wprowadzić regulamin wynagradzania nauczycieli w   szkołach i   placówkach w   Gminie Bojszowy określający:  

1)   wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,  

2)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

3)   wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z   wyłączeniem świadczeń z   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i   dodatków socjalnych w   brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXIV/136/2009 z   dnia 23 marca 2009 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w   szkołach i   placówkach w   Gminie Bojszowy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 01.09.2012r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XV/83/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 maja 2012 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,  

2)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

3)   wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z   wyłączeniem świadczeń z   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i   dodatków socjalnych określonych w   art. 54 Karty Nauczyciela o   ile nie zostały one określone w   ustawie lub odrębnych przepisach.  

§   2.   Postanowienia regulaminu dotyczą nauczycieli, wychowawców i   pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   przedszkolu i   szkołach, w   Gminie Bojszowy.  

§   3.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

1)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

2)   Ustawie o   systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

3)   rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. z   2005r. Nr 22, poz. 181 z   późn. zm.),  

4)   nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych wymienionych w   art. 1   ust. 1   ustawy – Karta Nauczyciela oraz wymienionych w   art. 3   pkt. 1a ustawy o   systemie oświaty,  

5)   szkołach – rozumie się przez to przedszkole, szkoły podstawowe i   gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Bojszowy,  

6)   uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,  

7)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar godzin, o   którym mowa w   art. 42 ust. 3, ust. 4a i   ust. 6   ustawy – Karta Nauczyciela,  

8)   godzinach ponadwymiarowych – rozumie się przez to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,  

9)   wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wg minimalnych stawek określonych każdorazowo w   rozporządzeniu Ministra Edukacji i   Nauki.  

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   4.   1.   Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z   tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY  

§   5.   1.   Nauczycielowi, w   tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny w   zależności od osiąganych wyników pracy.  

2.   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:  

1)   uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, a   w szczególności:  

a)   uzyskanie przez uczniów, z   uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i   sprawdzianów albo sukcesami w   konkursach, zawodach, olimpiadach itp.  

b)   umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami.  

c)   pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i   efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki ,  

2)   podnoszenie jakości świadczonej pracy poprzez:  

a)   systematyczne i   efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,  

b)   podnoszenie kwalifikacji i   umiejętności zawodowych.  

c)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

d)   dbałość o   estetykę i   sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,  

e)   prawidłowe i   terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,  

f)   rzetelne, terminowe i   szczególnie efektywne wywiązywanie się z   poleceń służbowych i   powierzonych obowiązków,  

g)   przestrzeganie dyscypliny pracy,  

3)   zaangażowanie w   realizacje czynności i   zajęć, o   których mowa w   art. 42 ust. 2   pkt. 2   i 3   Karty Nauczyciela, w   tym:  

a)   organizowanie konkursów, zawodów, imprez i   uroczystości szkolnych, lub środowiskowych,  

b)   prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,  

c)   praca w   komisjach konkursowych, przedmiotowych i   innych na szczeblu przynajmniej rejonowym,  

d)   opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,  

e)   prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w   ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

f)   organizacja konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym,  

g)   aktywny udział w   realizowaniu zadań statutowych szkoły,  

4)   inicjowanie i   realizowanie programów zgodnych z   polityką oświatową gminy, finansowych ze środków pomocowych,  

5)   realizacja zadań lokalnej polityki oświatowej w   tym:  

a)   tworzenie i   wyrównywanie szans rozwoju dzieci i   młodzieży z   uwzględnieniem nauczania integracyjnego,  

b)   prowadzenie edukacji regionalnej, proekologicznej, prozdrowotnej i   innej,  

c)   upowszechnienie nauki języków obcych na poziomie komunikacyjnym,  

d)   umiejętność posługiwania się technologią informacyjną,  

e)   przygotowanie do uczestnictwa w   życiu publicznym,  

f)   umiejętność funkcjonowania w   realiach gospodarki wolnorynkowej,  

g)   przeciwdziałanie marginalizacji młodego pokolenia,  

h)   opracowanie i   wprowadzenie innowacji pedagogicznych, programów autorskich skutkujących efektami w   procesie kształcenia i   wychowania, w   tym adaptacja i   praktyczne stosowanie najnowszych metod nauczania we współpracy z   organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami wspomagającymi.  

§   6.   1.   Dla dyrektorów ustala się dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, do których należą:  

1)   realizacja priorytetów oświatowych gminy,  

2)   skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i   doskonalenie jakości jej pracy,  

3)   poprawa warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych szkoły,  

4)   doskonalenie działalności administracyjnej , w   tym kancelarii szkolnej , obsługi finansowo-księgowej,  

5)   racjonalne dysponowanie środkami określonymi w   rocznym planie finansowym szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem starań o   pozyskanie środków zewnętrznych na realizację programów oświatowych i   wychowawczych,  

6)   aktywność w   realizacji współpracy międzyszkolnej (w tym międzynarodowej),  

7)   realizacja koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego i   wykorzystywanie inicjatyw płynących od mieszkańców,  

8)   aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci i   młodzieży niepełnosprawnej i   zagrożonej patologią społeczną,  

9)   inspirowanie i   wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,  

10)   samokształcenie w   doskonaleniu własnych umiejętności,  

11)   wzbogacanie oferty szkoły w   zakresie działalności pozalekcyjnych.  

§   7.   1.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a   dla dyrektora szkoły- Wójt Gminy Bojszowy. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w   ramach posiadanych środków finansowych w   planie finansowym szkoły.  

2.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 500 zł brutto miesięcznie, a   dla dyrektora 700 zł brutto miesięcznie.  

3.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2   miesiące i   nie dłuższy niż 6   miesięcy.  

4.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o   których mowa w   § 5   ustala dyrektor, a   w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Bojszowy uwzględniając dodatkowo § 6   regulaminu.  

5.   Dodatek motywacyjny wypłaca się w   terminie wypłaty wynagrodzenia w   następnym miesiącu po spełnieniu warunków wynikających z   § 5   niniejszego regulaminu.  

6.   Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i   wymaga uzasadnienia.  

7.   Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi w   okresie, w   którym nie przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze, nie przysługuje również w   czasie urlopu dla poratowania zdrowia, w   stanie nieczynnym oraz w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY  

§   8.   1.   Nauczycielom, którym, powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w   statucie szkoły oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, grupy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.  

2.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Bojszowy, uwzględniając:  

1)   wielkość szkoły i   jej strukturę organizacyjną  

2)   złożoność zadań wynikających z   zajmowania stanowiska  

3)   liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w   szkole  

4)   wyniki pracy szkoły oraz warunki, w   jakich szkoła funkcjonuje.  

3.   Dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, wysokość dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły, w   ramach posiadanych środków finansowych, kierując się kryteriami określonymi w   ust.2.  

4.   Wójt Gminy Bojszowy oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w   odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, w   wysokości nie niższej niż:  

1)   550,-zł. brutto dla dyrektora szkoły,  

2)   330,-zł. brutto dla wicedyrektora,  

3)   110,-zł. brutto dla innych stanowisk, dla których wypłata dodatku funkcyjnego wynika ze statutu szkoły.  

§   9.   1.   Nauczycielom, którym powierzono:  

1)   wychowawstwo klasy, grupy - w   wysokości 100,00 zł. brutto  

2)   funkcję opiekuna stażu - w   wysokości 50,00 zł. brutto  

§   10.   1.   Otrzymanie dodatku, o   którym mowa w   § 8   nie wyłącza prawa do otrzymania dodatków, o   których mowa w   § 9.  

2.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie, w   którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, nie przysługuje również w   czasie urlopu dla poratowania zdrowia, stanu nieczynnego oraz w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   11.   1.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z   zastrzeżeniem ust.2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z   dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w   tej godzinie została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw nauczyciela.  

2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o   której mowa w   ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 – z   zaokrągleniem do pełnych godzin, w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

4.   Godziny ponadwymiarowe przypadające w   dniach, w   których nauczyciel nie mógł ich realizować z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności: zawieszenie zajęć z   powodu epidemii lub mrozów, wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy, choroba dziecka nauczanego indywidualnie trwająca nie dłużej niż tydzień, rekolekcje, skierowanie nauczyciela na konferencje i   szkolenia- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.  

§   12.   Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w   tygodniach, w   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w   tygodniach, w   których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w   środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w   art.42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust.7 Karty Nauczyciela pomniejszony o   1/5 tego wymiaru ( lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dzień wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w   planie organizacyjnym.  

Rozdział 6.
DODATKI ZA UCIĄŻLIWE WARUNKI PRACY  
Dodatek za warunki pracy  

§   13.   1.   Nauczycielowi realizującemu zajęcia w   warunkach uciążliwych, o   których mowa w   rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu przysługuje dodatek w   wysokości 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.  

2.   Dodatek wypłaca się w   całości, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach uciążliwych co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć. Dodatek wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach uciążliwych mniej niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć.  

3.   Dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych nie przysługuje za dni, za które nie przysługuje wynagrodzenie, nie przysługuje również w   czasie urlopu dla poratowania zdrowia, stanu nieczynnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

4.   Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a   dla dyrektora Wójt Gminy Bojszowy.  

Rozdział 7.
NAGRODY I   INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY  

§   14.   1.   Zgodnie z   art. 49 ust. 1   – Karta Nauczyciela – w   szkołach tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w   wysokości 1,5% planowanych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w   rocznym planie finansowym szkoły, z   tym że:  

1)   ½ środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,  

2)   ½ środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Bojszowy.  

2.   Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora ustala się w   wysokości nie niższej niż 500 zł. brutto.  

3.   Wysokość nagrody przyznawanej przez Wójta ustala się w   wysokości nie niższej niż 1000 zł. brutto.  

§   15.   1.   Nagrody, o   których mowa w   § 14 są przyznawane w   terminie do dnia 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

2.   Szczegółowe kryteria i   tryb przyznawania nagród określa odrębna uchwała Rady Gminy Bojszowy.  

§   16.   Dodatek mieszkaniowy.  

1.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   placówkach oświatowych na terenie gminy Bojszowy i   posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.  

2.   Wysokość dodatku, o   którym mowa w   ust. 1   w zależności od osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:  

a)   dla jednej osoby - 1,00 zł,  

b)   dla dwóch osób - 2,00 zł,  

c)   dla trzech osób - 3,00 zł,  

d)   dla czterech osób - 4,00 zł.  

3.   Do osób, o   których mowa w   ust. 2   zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z   nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a   także rodziców pozostających na jego utrzymaniu.  

4.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z   nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w   wysokości określonej w   ust. 2, małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.  

5.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a   w przypadku nauczycieli o   których mowa w   ust.4, na ich wspólny wniosek.  

6.   Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a   dyrektorowi - Wójt Gminy Bojszowy.  

7.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:  

a)   niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,  

b)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

8.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

a)   nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

b)   pobierania zasiłku społecznego,  

c)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej: w   przypadku jednak, gdy z   nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.  

d)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »