| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/251/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchylić uchwałę Nr VIII/66/07 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała


Załącznik do Uchwały Nr XX/251/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 31 maja 2012 r.

ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wprowadza się następujące zadasy i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będacych własnością Gminy Bobrowniki:

§ 1. Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dotyczą:

1)budynków oświatowych: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, żłobki;

2)obiektów sportowych szkolnych: boiska sportowe, sale gimnastyczne;

3)obiektów sportowych gminnych: boisko sportowe w Bobrownikach, Rogoźniku i Sączowie;

4)obiektu w postaci Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Rogoźniku (Park Rogoźnik);

5)obiektów komunalnych o charakterze użyteczności publicznej innych niż wymienione w pkt 1 – 4 powyżej oraz urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w wymienionych obiektach, a także w miejscach publicznych.

§ 2. Korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej lub części takiego obiektu może odbywać się za zgodą kierownika podmiotu posiadającego obiekt w zarządzie albo za zgodą Wójta Gminy Bobrowniki – w przypadku, gdy obiekt nie został przekazany innemu podmiotowi w zarząd.

§ 3. 1. Korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej lub jego części może być odpłatne lub nieodpłatne.

2. Nieodpłatnie z obiektu użyteczności publicznej mogą korzystać:

a) uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, koła zainteresowań, zespoły artystyczne, których siedziby znajdują się na terenie Gminy Bobrowniki;

b) organizatorzy imprez sportowych lub kulturalnych o zasięgu gminnym;

c) organy jednostek pomocniczych Gminy Bobrowniki;

d) stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej i organizacje społeczne działające na terenie Gminy Bobrowniki;

e) inne osoby i podmioty na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki.

3. Odpłatnie z obiektu użyteczności publicznej lub jego części mogą korzystać inne osoby i podmioty:

a) na podstawie umowy najmu zawartej z podmiotem posiadającym obiekt w zarządzie albo, w przypadku gdy obiekt nie został oddany w zarząd innemu podmiotowi, z Gminą Bobrowniki. Wysokość opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej określa się na podstawie cennika ustalonego przez Wójta Gminy Bobrowniki w drodze zarządzenia;

b) w przypadku Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Rogoźniku - po uiszczeniu opłaty za wjazd i parkowanie pojazdów mechanicznych, których wysokość ustala Wójt Gminy Bobrowniki w drodze zarządzenia.

§ 4. Korzystanie z gminnego urządzenia użyteczności publicznej znajdującego się w miejscu ogólnodostępnym jest nieodpłatne, jeżeli korzystanie jest zgodne z celem, dla którego jest ono przeznaczone.

§ 5. 1. Procedura udostępnienia obiektu lub urządzenia do korzystania obejmuje, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2:

a) złożenie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zawierającego następujące dane:

- przewidywaną liczbę uczestników;

- przewidywany okres korzystania z obiektu lub urządzenia;

- dane osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników lub informację, że podmiot ten nie przewiduje udziału niepełnoletnich uczestników;

- dane osoby odpowiedzialnej za porządek i ochronę powierzonego do korzystania mienia;

b) zawarcie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron;

c) uiszczenie należności na zasadach i w wysokości określonej w umowie, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b.

2. Procedura udostępniania obiektu lub urządzenia do korzystania, o której mowa w § 5 ust. 1 nie obejmuje terenu rekreacyjnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Rogoźniku, który udostępnia się podmiotom po uiszczeniu opłaty za wjazd i parkowanie pojazdów mechanicznych, których wysokość ustala Wójt Gminy Bobrowniki w drodze zarządzenia.

§ 6. 1. W czasie odpłatnego udostępniania do korzystania obiektu lub urządzenia, kierownik podmiotu zarządzającego danym obiektem albo – w przypadku, gdy obiekt nie został oddany w zarząd innemu podmiotowi – Wójt Gminy Bobrowniki, zobowiązany jest do zapewnienia jego dozoru.

2. W przypadku stwierdzenia przez osobę pełniącą dozór rażącego naruszenia zasad korzystania z obiektu lub urządzenia, osoba ta może odmówić podmiotowi korzystającemu z takiego obiektu lub urządzenia dalszego prawa korzystania z obiektu lub urządzenia.

§ 7. 1. Jednostki budżetowe mające prawo gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym własne środki z tytułu dochodów z najmu obiektów lub urządzeń, stosują zasady określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Bobrowniki.

2. Pozostałe podmioty samodzielne, którym Gmina Bobrowniki przekazała obiekt lub urządzenie w zarząd, dochód uzyskany z udostępniania obiektów lub urządzeń, będących w ich dyspozycji przeznaczają na własną działalność statutową.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »