| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/267/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 49 ust 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r., Dz.U. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w   zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Traci moc uchwała Nr XLV/822/2002 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 czerwca 2002 r. w   sprawie ustalenia trybu i   kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zamiarem Miasta jest wprowadzenie od roku szkolnego 2012/2013 zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli. Aktualnie nagrody dla nauczycieli przyznaje się w   oparciu o   uchwałę z   2002 r. W   ostatnich 10 latach treść art. 49 ustawy Karta Nauczyciela była pięciokrotnie zmieniana. W   2009 r. weszło w   życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w   sprawie kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Zasadna jest zatem aktualizacja i   uproszczenie funkcjonującego trybu i   kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i   podjęcie stosownej uchwały.  
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 13 do 26 czerwca 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XIX/267/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

KRYTERIA I   TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W   ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I   OPIEKUŃCZEJ  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »