| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/54/187/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka do granic lasów od strony północno-wschodniej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Suszec po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego Uchwałą Nr VIII/47/59/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 r.  

Rada Gminy Suszec  
 


Uchwała składa się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE  

-   przedmiot regulacji przepisami planu  

-   definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

-   przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

ROZDZIAŁ 3- PRZEPISY KOŃCOWE  

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem zmiany części planu zwanej dalej planem jest teren o   powierzchni około 48 ha określony w   uchwale Nr VIII/48/60/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 roku.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi sposoby zagospodarowania i   zabudowy terenów.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

4)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

4.   Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole cyfrowe i   literowe oznaczają:  

1)   oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w   zbiorze przeznaczenia podstawowego, określonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu,  

2)   oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralną częścią uchwały są również załączniki:  

-   Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”,  

-   Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,  

6.   Symbole literowe, o   których mowa w   ust. 4   pkt. 2   oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   MN   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

2)   RM   – tereny zabudowy zagrodowej i   agroturystycznej  

3)   U   – tereny zabudowy usługowej  

4)   UT   – tereny urządzeń turystyki i   sportu  

5)   R   – tereny rolnicze  

6)   ZL   – tereny lasów i   zadrzewień  

7)   ZR   – tereny zalesień  

8)   KD   – tereny komunikacji drogowej, w   tym:  

a)   KDZ –   tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza”  

b)   KDD   – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”  

c)   KDW   – tereny dróg wewnętrznych.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   budynki o   dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki na których nachylenie połaci dachowych jest równe lub większe niż 20 0 ,  

2)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w   tym kabiny telefoniczne i   anteny, oraz inne podobne obiekty i   urządzenia związane z   tym uzbrojeniem terenu,  

3)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

4)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w   ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,  

5)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

6)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

7)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji,  

8)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

9)   intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy obiektów budowlanych w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

10)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,  

11)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

12)   zabudowie agroturystycznej – należy przez to rozumieć zabudowę w   gospodarstwie rolnym o   powierzchni minimum 1   ha w   jednym kompleksie stanowiącym całość gospodarczą, w   którym prowadzi się również działalność w   zakresie usług turystyki – to jest usług związanych z   zakwaterowaniem i   wyżywieniem, oraz wszystkich innych usług świadczonych turystom lub odwiedzającym,  

13)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,  

14)   działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z   działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z   tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,  

15)   nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane po wejściu w   życie niniejszego planu,  

16)   zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w   której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

17)   zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki do budynków na sąsiednich działkach.  

18)   zabudowie rolniczej – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze i   inwentarskie w   rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych.  

§   3.   Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

1.   Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:  

1)   ochrona środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

a)   przy wyposażeniu nowych budynków nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w   ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,  

b)   zakaz zagospodarowania i   użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów,  

c)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami i   przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień,  

d)   zapewnienie nie przekraczania poziomu dźwięków do środowiska określonego w   przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu, przy czym:  

-   tereny o   symbolach   MN   należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

-   tereny o   symbolach   RM   należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej,  

-   teren o   symbolu   1UT   należy traktować jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy poza miastem,  

e)   możliwość odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w   obowiązujących przepisach w   tym zakresie,  

f)   wzdłuż istniejących cieków wodnych i   potoków nakaz zapewnienia pasów terenów o   szerokości minimum 5   m wyłączonych z   możliwości zabudowy w   celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i   konserwacyjnych oraz zakaz lokalizacji ogrodzeń w   odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i   potoków,  

g)   odległość nowych budynków od granicy lasów nie może być mniejsza niż 20,0 m,  

2)   ogólne zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

a)   forma obiektów na terenach przeznaczonych w   planie do zabudowy wymaga nawiązania do zabudowy istniejącej na działkach sąsiednich, dotyczy to również kształtu dachów, stąd wymóg realizacji dachów spadzistych obowiązuje tylko w   przypadkach nowych budynków na terenach o   symbolach   RM   oraz, gdy nowy obiekt realizowany będzie pomiędzy obiektami z   dachami spadzistymi,  

b)   zabrania się realizacji:  

-   dachów z   przesunięciem poziomów połaci w   kalenicy,  

-   form architektonicznych typu: wieże, baszty, rotundy o   ile nie stanowią one czytelnej kompozycji przestrzennej i   nie są uzasadnionym akcentem lub dominantą świadomej kompozycji, co wymaga udokumentowania w   projekcie budowlanym obiektu lub założenia,  

-   okładzin ściennych z   tworzyw sztucznych na elewacjach budynków,  

-   ogrodzeń z   prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,  

c)   kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w   gamie kolorów czerwieni, brązu lub zieleni i   grafitu, przy czym ustala się, że na terenach, gdzie zabudowa realizowana będzie jako uzupełnienie zabudowy istniejącej konieczność stosowania kolorystyki dachu w   gamie koloru jaki istnieje na dachu najbliżej położonego budynku istniejącego,  

3)   zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

a)   nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w   sposób utrudniający widoczność kierowcom na drogach,  

b)   reklamy i   szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków,  

4)   zasady rozbudowy i   modernizacji układu komunikacji kołowej oraz ilości miejsc parkingowych:  

a)   na działkach przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej opisanych symbolami   MN   ustala się możliwość realizacji parkingów dla samochodów osobowych, w   ilości 1   stanowisko na 1   mieszkanie,  

b)   na terenach o   funkcji usługowej lub w   ich sąsiedztwie wymagana jest realizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w   ilościach wyliczonych na podstawie następujących normatywów:  

-   25 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej w   obiektach usług handlu,  

-   30 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej dla biur,  

-   30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych w   restauracjach, kawiarniach i   lokalach rozrywkowych,  

c)   z zastrzeżeniem lit. d szerokości dróg w   liniach rozgraniczających winny wynosić odpowiednio:  

-   20 m dla dróg klasy   KDZ   ,  

-   10 m dla dróg klasy   KDD   ,  

-   4,5 m dla dróg klasy   KDW   ,  

d)   na podstawie przepisów odrębnych dopuszcza się inne szerokości dróg w   liniach rozgraniczających o   których mowa w   pkt 4   lit. c zgodnie z   ich wydzieleniem własnościowym i   zgodnie z   rysunkiem planu w   przedziale:  

-   dla dróg o   symbolach   KDZ   – 8,0 m ÷ 21,0 m,  

-   dla dróg o   symbolach   KDD   – 6,0 m ÷ 12,0 m,  

-   dla dróg o   symbolach   KDW   – 4,0 m ÷ 7,0 m,  

5)   zasady rozbudowy i   modernizacji systemów infrastruktury technicznej:  

a)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się możliwość zaopatrzenia z   wodociągu gminnego,  

b)   utrzymuje się możliwość rozdzielczego systemu kanalizacji poprzez odprowadzenie ścieków kolektorem sanitarnym na oczyszczalnię oraz na terenach nie mających dostępu do kanalizacji ogólnogminnej ustala się możliwość odprowadzenia ścieków na osadniki lokalne i   lokalne oczyszczalnie do czasu umożliwienia dostępu do kanalizacji ogólnogminnej,  

c)   zachowuje się zaopatrzenie terenów w   energię elektryczną poprzez istniejącą sieć kablową wysokiego, średniego i   niskiego napięcia oraz istniejące stacje transformatorowe,  

d)   dla istniejących sieci i   urządzeń możliwość zachowania stref obsługi technicznej i   stref ochrony określonych przepisami odrębnymi,  

e)   w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

2.   W zakresie zasad scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Gminę Suszec,  

2)   określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości na terenach o   symbolach   MN   :  

a)   minimalna powierzchnia działek:  

-   dla zabudowy wolnostojącej 700 m 2 ,  

-   dla zabudowy bliźniaczej 500 m 2 ,  

-   dla zabudowy zwartej 350 m 2 ,  

b)   minimalna szerokość frontu działek:  

-   dla zabudowy wolnostojącej 18,0 m,  

-   dla zabudowy bliźniaczej 16,0 m,  

-   dla zabudowy zwartej 7,2 m,  

c)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego w   przedziale 50°÷90°,  

3)   określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości na terenach przeznaczonych w   planie do zabudowy:  

a)   minimalne powierzchnie działek:  

-   dla terenów o   symbolach   RM   – 1000 m 2 ,  

-   dla terenów o   symbolach   U   – 600 m 2 ,  

b)   minimalna szerokość frontu działek pod zabudowę:  

-   30, 0   m dla terenów o   symbolu   RM   ,  

-   20,0 m dla terenów o   symbolu   U   ,  

c)   kąt położenia działek w   stosunku do pasa drogowego 30°÷90°.  

3.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:  

1)   w zakresie złóż węgla kamiennego – możliwość zabudowy terenów zgodnie z   przepisami planu na terenach w   których występują złoża węgla kamiennego: „Żory – Suszec” i   „Krupiński”,  

2)   możliwość lokalizacji zabudowy na fragmencie udokumentowanego złoża piasku „Stary Suszec” zgodnie z   ustaleniami planu,  

3)   przy przebudowie istniejących i   budowie nowych obiektów ustala się konieczność uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno-górniczych w   terenie górniczym KWK „Krupiński” obejmującym całość terenów objętych planem,  

4)   tereny objęte planem położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.  

4.   W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków, ustala się konieczność zachowania kapliczki przydrożnej przy skrzyżowaniu ulic Zgońskiej i   Poprzecznej.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

§   4.   1.   Dla terenów o   symbolach   1MN÷12MN   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)   towarzyszące zabudowie mieszkaniowej:  

-   budynki o   pomieszczeniach technicznych i   gospodarczych,  

-   garaże,  

-   tereny komunikacji wewnętrznej,  

-   zieleń,  

-   obiekty, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   obiekty i   pomieszczenia usługowe i   użyteczności publicznej,  

b)   ogrody,  

c)   obiekty i   urządzenia małej architektury,  

d)   parkingi,  

3)   zakaz lokalizowania:  

a)   wszelkiego rodzaju funkcji, których uciążliwość wykracza poza obrys działki na której są zlokalizowane,  

b)   garaży i   parkingów dla samochodów ciężarowych,  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków do formy dachów budynków istniejących na sąsiedniej działce, przy czym w   sytuacji, gdy na działkach sąsiednich nie istnieją budynki, ustala się konieczność realizacji budynków z   dachami spadzistymi,  

b)   w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 20 0 45 0 oraz 20 0 ÷75 0 w przypadku realizacji dachu mansardowego,  

c)   maksymalna intensywność zabudowy – 0,4,  

d)   minimalna intensywność zabudowy – 0,2,  

e)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % działki budowlanej,  

f)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %,  

g)   maksymalna wysokość zabudowy :  

-   budynki mieszkalne – 10,5 m,  

-   budowle – 12,5 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

-   budynki towarzyszące zabudowie mieszkaniowej – 5,5 m,  

h)   minimalna ilość miejsc do parkowania – 1   miejsce dla 1   mieszkania, realizowane w   ramach działki budowlanej,  

i)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z   rysunkiem planu,  

j)   gabaryty obiektów: gabaryty obiektów małej architektury i   budowli nie mogą dominować nad gabarytami budynków,  

k)   budynki w   zabudowie bliźniaczej i   zwartej mogą być realizowane w   granicach własności z   działką sąsiednią lub działkami sąsiednimi.  

2.   Dla terenów o   symbolach   1RM÷10RM   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa zagrodowa,  

b)   zabudowa agroturystyczna,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   place, parkingi,  

b)   ogrody, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

c)   tymczasowe obiekty związane z   produkcją rolną,  

d)   obiekty, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej.  

3)   zakaz:  

a)   lokalizacji obiektów i   urządzeń produkcyjnych nie związanych z   rolnictwem,  

b)   lokalizacji baz transportowych i   stacji obsługi pojazdów,  

c)   eksploatacji powierzchniowej surowców,  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   konieczność realizacji zabudowy z   dachami spadzistymi,  

b)   minimalna powierzchnia nowowydzielonych działek budowlanych – 1000 m 2 ,  

c)   maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,  

d)   minimalna intensywność zabudowy – 0,6,  

e)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%,  

f)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 40 %,  

g)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   budynki mieszkalne – 10,5 m,  

-   budynki inwentarskie i   usługowe – 12,5 m,  

-   budowle – 15,0 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

h)   minimalna ilość miejsc do parkowania – 2   miejsca na 1   mieszkanie i   3 miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług,  

i)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z   rysunkiem planu,  

j)   gabaryty obiektów – gabaryty budynków i   budowli winny nawiązywać do cech zabudowy rolniczej.  

3.   Dla terenu o   symbolu   1U   o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa usługowa:  

-   budynki o   wyłącznej funkcji usługowej,  

-   budynki o   funkcji mieszkaniowej pod warunkiem, że pomieszczenia parteru budynku mieszkaniowego przeznaczone będą dla działalności usługowych,  

b)   towarzyszące zabudowie usługowej:  

-   dojazdy,  

-   parkingi,  

-   zieleń,  

-   obiekty, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   skład materiałów budowlanych,  

b)   zieleń urządzona, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

3)   zakaz lokalizacji:  

a)   stacji paliw i   obsługi samochodów,  

b)   zabudowy związanej z   produkcją rolną, hodowlaną i   ogrodniczą,  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,  

b)   minimalna intensywność zabudowy – 0,6,  

c)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 80 %,  

d)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15 %,  

e)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   budynki – 14,5 m,  

-   budowle – 16,0 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

f)   nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z   rysunkiem planu,  

g)   gabaryty obiektów – budynki i   budowle nie mogą dominować nad gabarytami otaczającej zabudowy mieszkaniowej.  

4.   Dla terenu o   symbolu   1UT   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   urządzenia turystyki i   sportu,  

2)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   sieci piesze i   rowerowe,  

b)   urządzenia małej architektury,  

c)   sieci infrastruktury technicznej,  

d)   tymczasowe obiekty związane z   przeznaczeniem podstawowym terenów,  

3)   zakaz lokalizacji:  

a)   wszelkiego rodzaju budynków i   budowli trwale związanych z   gruntem,  

b)   działalności produkcyjnych i   związanych z   rolnictwem oraz powierzchniową eksploatacją surowców,  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy obiektami towarzyszącymi – 30 %,  

b)   maksymalna wysokość zabudowy obiektów tymczasowych – 15,0 m,  

c)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60 %.  

5.   Dla terenów o   symbolach   1R÷9R   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   pola uprawne,  

b)   drogi polne,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   zalesienia,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

3)   zakaz:  

a)   lokalizacji nowych budynków,  

b)   lokalizacji dróg, placów,  

c)   powierzchniowej eksploatacji surowców.  

6.   Dla terenów o   symbolach   1ZL÷4ZL   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   lasy i   zadrzewienia,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci infrastruktury technicznej,  

b)   ścieżki spacerowe,  

3)   zakaz lokalizacji:  

a)   wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych,  

b)   dróg, parkingów.  

7.   Dla terenów o   symbolach   1ZR÷3ZR   o podstawowym przeznaczeniu dla zalesień ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zalesienia,  

2)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   zadrzewienia,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

3)   zakaz:  

a)   lokalizacji nowych budynków,  

b)   lokalizacji dróg, parkingów,  

c)   powierzchniowej eksploatacji surowców.  

8.   Dla terenów o   symbolach   1KDZ, 2KDZ, 1KDD, 1KDW÷12KDW   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   drogi,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z   przepisami ustawy o   drogach publicznych,  

b)   chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia małej architektury,  

c)   szpalery drzew niskopiennych w   rejonach niekolidujących z   istniejącym i   projektowanym uzbrojeniem podziemnym,  

d)   dojazdy do budynków drogami o   symbolach   KDW   ,  

3)   zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi,  

4)   parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   ścieżki rowerowe należy realizować o   szerokości: jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,  

b)   skrzyżowania ścieżek rowerowych z   drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych.  

§   5.   Ustala się następujące sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

1)   dla wszystkich terenów objętych planem dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i   użytkowanie,  

2)   dla terenów przeznaczonych w   planie do zabudowy, możliwość uzbrojenia terenów i   realizacji dojazdów.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   6.   Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):  

1)   tereny o   symbolach przeznaczenia podstawowego   MN, U   i   UT   – 30 %,  

2)   tereny o   symbolach przeznaczenia podstawowego   RM   – 20 %,  

3)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt 1   i w   pkt 2   – 5   %.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/54/187/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rysunek planu  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/54/187/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

        Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   północnej części sołectwa Suszec w   granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i   Królówka do granic lasów od strony północno-wschodniej powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o   których wspomniano w   prognozie skutków finansowych w   podrozdziale 1.1.  

Nakłady na budowę infrastruktury technicznej wraz z   dokumentacją projektową wg prognozy kształtować się będą na poziomie ok. 120 tys. zł. Z   kolei konieczność wykupu gruntów pod poszerzenie terenów w   liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy „dojazdowa” szacuje się na poziomie ok. 96 tys. zł.  

Jednym z   rozwiązań dla finansowania sieci wodociągowej jest ubieganie się o   dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych, bądź zaciągnięcie pożyczki na preferencyjnych warunkach w   Narodowym, czy też Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej. W   ten sposób można sfinansować choć w   części nakłady związane z   realizacją postanowień planu.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/54/187/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu.  

Do projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   północnej części sołectwa Suszec w   granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i   Królówka do granic lasów od strony północno-wschodniej   nie wpłynęły żadne uwagi.  


Uzasadnienie

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o   powierzchni około 48 ha znajdujący się w   całości w   granicach planowanego terenu górniczego „KWK „Krupiński”. Planowane przeznaczenia terenów nie naruszają ustaleń studium, które w   obszarze objętym opracowaniem planu określiły kierunki zagospodarowania przestrzennego w   jednostkach: - M2 – mieszkaniowe jednorodzinne - R1 – rolnicze z   zabudową - Z1 – obszarów leśnych i   zadrzewień - ZR – zalesień W   planie ustalono przeznaczenia oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów zgodnie ze studium. Określono między innymi możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej i   agroturystycznej na terenach rolnych – w   sposób pozwalający na ochronę przed zabudową większości powierzchni areałów rolnych. W   planie ustalono szerokości terenów w   liniach rozgraniczających dróg zgodnie z   przepisami odrębnymi, przy czym dla dróg istniejących dopuszczono inne szerokości w   związku z   istniejącymi warunkami terenowymi, istniejącym zagospodarowaniem oraz istniejącym wydzieleniem własnościowym. Ustalenie innych szerokości dróg w   liniach rozgraniczających przeprowadzono po wykonaniu analizy możliwości zmian własnościowych i   przebudowy istniejącego zainwestowania na obrzeżach istniejących dróg. W   analizie potwierdzono, że istniejący układ drogowy w   liniach rozgraniczających ustalonych w   planie może funkcjonować zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »