| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 4/2012 Wójta Gminy Irządze; Wójta Gminy Lelów

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie udzielenia usług osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lelów przez Gminę Irządze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach, świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Irządzach

1.   Gminą Irządze reprezentowaną przez:  

-   Wójta Gminy – Pana Jana MOLENDĘ a  

2.   Gminą Lelów reprezentowana przez:  

-   Wójta Gminy – Pana Jacka LUPĘ  

Działając na podstawie :  

-   art. 10 ust. 1   i art. 74 ustawy o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /  

-   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopad 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami/  

-   Uchwały Nr X/51/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 31 maja 2011r. w   sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lelów do zawarcia porozumienia z   Gminą Irządze w   sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego strony postanawiają, co następuje:  

§   1.   Gmina Lelów powierza Gminie Irządze, a   Gmina Irządze przyjmuje do wykonania zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług dla osób wymienionych w   § 3   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy / Dz. U. Nr 238, poz. 1586/, a   mieszkających na terenie Gminy Lelów, które z   uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia w   środowiskowym domu samopomocy.  

§   2.   Wniosek o   skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w   Irządzach zwany dalej „Domem” składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lelowie dołączając: a/ zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o   występujących zaburzeniach psychicznych, b/ zaświadczeniaalekarza rodzinnego o   stanie zdrowia i   o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w   zajęciach domu wraz z   informacją o   sprawności w   zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, c/ orzeczenie o   niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o   ile osoba takie posiada. W   miarę posiadanych miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy w   Irządzach będzie przyjmował osoby, o   których mowa w   § 1   na podstawie decyzji kierujących , wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lelowie.  

§   3.   1.   Gmina Lelów nie ponosi kosztów usług świadczonych na rzecz osób, o   których mowa w   § 1.  

2.   Koszt usług transportowych będzie każdorazowo negocjowany z   gminą prowadzącą Dom.  

§   4.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż na okres finansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa.  

2.   Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym drugiej stronie na piśmie lub w   innym terminie uzgodnionym przez obie strony.  

§   5.   Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   6.   Ewentualne spory związane z   realizacją postanowień niniejszego porozumienia rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.  

§   7.   Porozumienie sporządzono w   4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2   dla każdej ze stron.  

§   8.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                                  

 

Wójt Gminy Irządze  


Jan   Molenda

Wójt Gminy Lelów  


Jacek   Lupa

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »