| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła "Komorowice-Rosta" do węzła "Krakowska" (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku) dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z   późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U   z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z   dnia 29 maja 2012 roku, z   późniejszymi zmianami), wobec nie wniesienia uwag do projektu zmiany planu  

Rada Miejska  
uchwala  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w   ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 10 października 2006 roku) dla terenów położonych w   rejonie ul. Grabowej.  

§   1.   Zmiana planu obejmuje tereny położone w   obrębie Lipnik przy ul. Krakowskiej i   Grabowej.  

§   2.   Oznaczenia i   linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   § 3, nie ulegają zmianie.  

§   3.   W uchwale Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej nr LXIII/2068/2006 z   dnia 10 października 2006 roku w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w   ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” wprowadza się następujące zmiany:  

1)                 w § 7   pkt. 4   lit. e, po wyrażeniu „U,P-20,” dopisuje się wyrażenie „U,P-22,”  

2)                 w § 8   pkt. 4, lit. f otrzymuje brzmienie: „wymóg przeznaczenia co najmniej 60% zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne, z   wyłączeniem jednostki MN,U-24, dla której ustala się wymóg przeznaczenia 30% nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne”.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »