| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 sierpnia 2012r.

do Porozumienia nr 55/KT/2012 zawartego w dniu 29.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego  

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego  

zwanym dalej „Przekazującym”  

a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach :  

Paweł Sadza - Starosta  

Henryk Kolarczyk - Wicestarosta  

zwanym dalej „Przejmującym”  

o następującej treści :  

§   1.  

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej porozumienia:  

1.   W § 3   porozumienia dodaje się pkt. 13 – 19 w   brzmieniu:  

„13   .   W II półroczu roku 2012 „Przejmujący” otrzyma dodatkowo w   ramach przedmiotowego porozumienia, środki finansowe w   wysokości 30.000 zł stanowiące pomoc finansową udzieloną Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice z   przeznaczeniem na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni w   zakresie wykaszania pasa drogowego dróg wojewódzkich DW 933 i   DW 938 na terenie Gminy Pawłowice, których koszt ogółem szacuje się w   wysokości 30.500 zł.  

14.   Środki finansowe, o   których mowa w   pkt. 13 Gmina Pawłowice przekaże województwu do dnia 30 lipca 2012r.  

15.   Środki finansowe w   kwocie 30.000 zł stanowiące pomoc finansową gminy dla województwa zostaną przekazane Powiatowi Pszczyńskiemu w   ramach przedmiotowego porozumienia niezwłocznie po ich otrzymaniu od Gminy Pawłowice.  

16.   Na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni, o   których mowa w   pkt. 13 „Przejmujący” przeznaczy oprócz środków określonych w   pkt. 15, także środki w   wysokości nie więcej niż 500 zł pochodzące z   dotacji celowej przyznanej w   II półroczu 2012r. zgodnie z   pkt. 7   na realizację zadań objętych porozumieniem.  

17.   Zakres rzeczowy robót określonych w   pkt. 13 obejmuje wykaszanie poboczy pasów drogowych:  

-   DW 933 o   szerokości około 6,0 m z   każdej strony na długości 4.500 m,  

-   DW 938 o   szerokości około 8,0 m z   każdej strony na długości 7.100 m.  

Ponadto w   ramach drugiego koszenia należy wyczyścić po prowadzonych pracach wpusty uliczne w   ciągu ww. dróg w   ilości 80 szt.  

Szacunkowa powierzchnia podlegająca koszeniu wynosi około 167.600 m2. Wymienione wyżej roboty zostaną wykonane w   ramach nie mniej niż 2   koszeń w   ciągu sezonu letniego w   następujących terminach:  

-   1 koszenie do 13 sierpnia,  

-   2 koszenie do 15 października.  

18.   Gmina Pawłowice ma prawo do zapoznania się z   przebiegiem procedury wyboru wykonawcy robót określonych w   pkt. 13 i   jej wynikiem, a   także do udziału w   odbiorach robót.  

19.   Powiatowy Zarząd Dróg w   Pszczynie zawiadomi Gminę Pawłowice każdorazowo o   terminie odbioru robót określonych w   pkt. 13 i   umożliwi jej przedstawicielowi uczestnictwo w   odbiorze”;  

2.   W § 5   porozumienia dodaje się pkt. 1a i   1b w   brzmieniu:  

  1a.   W II półroczu 2012 roku rozliczenie środków określonych w   § 3   pkt. 15 nastąpi poprzez przedłożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Wydziału Komunikacji i   Transportu: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki na terenie Gminy Pawłowice, opatrzonych adnotacją „opłacono ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice w   zakresie kwoty ...…….. przeznaczonej na finansowanie robót dotyczących utrzymania zieleni w   zakresie wykaszania pasa drogowego w   ciągu dróg wojewódzkich DW 933 i   DW   938 na terenie Gminy Pawłowice w   ramach Porozumienia nr 55/KT/2012 ”, kopii dowodów zapłaty faktur oraz protokołów odbioru robót, potwierdzonych za zgodność z   oryginałem.  

1b.   Rozliczenie robót określonych w   § 3   pkt. 13 oraz rozliczenie przekazywanych środków finansowych określonych  
w   §   3   pkt.   15 będzie się odbywało tak jak dotychczas w   comiesięcznych sprawozdaniach sporządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w   Pszczynie, przy czym ostatnie rozliczenie winno być dostarczone nie później niż do 30 listopada 2012 roku.”  

§   2.  

Niniejszy aneks zostaje zawarty na czas określony do 31 grudnia 2012r.  

§   3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks został sporządzony w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                                                                                             Strona Przejmująca  

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »