| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142 z   2001 roku, poz. 1591 z   późn.zm.), na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Imielin  
uchwala:  

§   1.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.  

2.   Zwolnienie przysługuje na okres 2   lat począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu w   którym rozpoczęto działalność, a   jeżeli działalność rozpoczęto w   nowo wybudowanym budynku lub jego części albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1   stycznia roku następnego.  

§   2.   1.   Zwolnienie, o   którym mowa w   § 1   uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z   Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379 z   28.12.2006 roku oraz ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 roku o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z   2007 roku Nr 59, poz. 404 z   późn.zm.).  

§   3.     Zwolnienie, o   którym mowa w   niniejszej uchwale nie obejmuje:  

1.   Budynków i   budowli oraz linii przesyłowych związanych z   przesyłem energii, wody, ciepła i   gazu, sieci telekomunikacyjnych, obiektów reklamowych, stacji paliw oraz nieruchomości związanych z   działalnością handlową prowadzoną na powierzchni użytkowej powyżej 1.000m².  

2.   Zmiany rodzaju oraz podziału prowadzonej działalności, zmiany nazwy firmy, zmiany właściciela lub formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.  

3.   Przedsiębiorców, którzy posiadają zaległości z   tytułu zobowiązań podatkowych lub niepodatkowych wobec miasta.  

§   4.     Przedsiębiorca ubiegający się o   zwolnienie, o   którym mowa w   § 1   jest zobowiązany do złożenia:  

1.   Wniosku o   udzielenie zwolnienia w   terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego, a   w przypadku nowo wybudowanego obiektu budowlanego do 31 grudnia roku , w   którym obiekt oddano do użytkowania, zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Dokumentów potwierdzających nabycie prawa do zwolnienia, w   szczególności prawo dysponowania nieruchomością lub kopię decyzji o   oddaniu obiektu do użytkowania.  

3.   Informacji o   nieruchomościach lub deklaracji na podatek od nieruchomości z   wyszczególnieniem nieruchomości podlegającej zwolnieniu.  

4.   Wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   i 3.  

5.   Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących wnioskodawcy i   prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i   przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

6.   Aktualnych informacji określonych w   załączniku Nr 3   dotyczących wielkości pomocy de minimis i   każdej innej otrzymanej pomocy publicznej w   terminie do 30 stycznia każdego roku, w   którym przedsiębiorca już korzysta ze zwolnienia.  

§   5.     Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w   nieruchomościach objętych zwolnieniem co najmniej przez cały okres zwolnienia.  

§   6.   1.   Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w   przypadku ogłoszenia upadłości, zaprzestania lub likwidacji  prowadzonej działalności gospodarczej albo zbycia nieruchomości od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.  

2.   W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w   terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.  

3.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o   nieruchomościach oraz do zapłaty należnego podatku wraz z   odsetkami za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.  

§   7.     Traci moc Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Miasta Imielin z   dnia 29 czerwca 2007 roku w   sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis.  

§   8.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.  

§   9.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin  


Bernadeta   Ficek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/126/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o   udzielenie zwolnienia z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/126/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja dotycząca pomocy otrzymanej w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/126/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie o   nieuzyskaniu pomocy de minimis oraz żadnej pomocy publicznej innej niż de minimis  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »