| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142 z   2001 roku, poz. 1591 z   późn.zm.), na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Imielin  
uchwala:  

§   1.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.  

2.   Zwolnienie przysługuje na okres 2   lat począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu w   którym rozpoczęto działalność, a   jeżeli działalność rozpoczęto w   nowo wybudowanym budynku lub jego części albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1   stycznia roku następnego.  

§   2.   1.   Zwolnienie, o   którym mowa w   § 1   uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z   Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379 z   28.12.2006 roku oraz ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 roku o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z   2007 roku Nr 59, poz. 404 z   późn.zm.).  

§   3.     Zwolnienie, o   którym mowa w   niniejszej uchwale nie obejmuje:  

1.   Budynków i   budowli oraz linii przesyłowych związanych z   przesyłem energii, wody, ciepła i   gazu, sieci telekomunikacyjnych, obiektów reklamowych, stacji paliw oraz nieruchomości związanych z   działalnością handlową prowadzoną na powierzchni użytkowej powyżej 1.000m².  

2.   Zmiany rodzaju oraz podziału prowadzonej działalności, zmiany nazwy firmy, zmiany właściciela lub formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.  

3.   Przedsiębiorców, którzy posiadają zaległości z   tytułu zobowiązań podatkowych lub niepodatkowych wobec miasta.  

§   4.     Przedsiębiorca ubiegający się o   zwolnienie, o   którym mowa w   § 1   jest zobowiązany do złożenia:  

1.   Wniosku o   udzielenie zwolnienia w   terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego, a   w przypadku nowo wybudowanego obiektu budowlanego do 31 grudnia roku , w   którym obiekt oddano do użytkowania, zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Dokumentów potwierdzających nabycie prawa do zwolnienia, w   szczególności prawo dysponowania nieruchomością lub kopię decyzji o   oddaniu obiektu do użytkowania.  

3.   Informacji o   nieruchomościach lub deklaracji na podatek od nieruchomości z   wyszczególnieniem nieruchomości podlegającej zwolnieniu.  

4.   Wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   i 3.  

5.   Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących wnioskodawcy i   prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i   przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

6.   Aktualnych informacji określonych w   załączniku Nr 3   dotyczących wielkości pomocy de minimis i   każdej innej otrzymanej pomocy publicznej w   terminie do 30 stycznia każdego roku, w   którym przedsiębiorca już korzysta ze zwolnienia.  

§   5.     Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w   nieruchomościach objętych zwolnieniem co najmniej przez cały okres zwolnienia.  

§   6.   1.   Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w   przypadku ogłoszenia upadłości, zaprzestania lub likwidacji  prowadzonej działalności gospodarczej albo zbycia nieruchomości od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.  

2.   W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w   terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.  

3.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o   nieruchomościach oraz do zapłaty należnego podatku wraz z   odsetkami za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.  

§   7.     Traci moc Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Miasta Imielin z   dnia 29 czerwca 2007 roku w   sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis.  

§   8.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.  

§   9.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin  


Bernadeta   Ficek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/126/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o   udzielenie zwolnienia z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/126/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja dotycząca pomocy otrzymanej w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/126/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie o   nieuzyskaniu pomocy de minimis oraz żadnej pomocy publicznej innej niż de minimis  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »