| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/152/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 31 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zm.) w   związku z   art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   i art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,  

Rada Gminy Lipowa  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z   dnia 4   grudnia 2007 r. w   sprawie zasad udzielania i   wymiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i   wicedyrektorów szkół i   przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela dokonuje się następujących zmian:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie:  

§   1.   § 1   1. Dyrektorom i   wicedyrektorom szkół, dyrektorom przedszkoli oraz zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Lipowa obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych do wysokości określonej w   poniższej tabeli:  

 

l.p  

Stanowisko kierownicze  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin  

1.  

Dyrektor szkoły liczącej:  
- do 6   oddziałów  
- od 7   do 10 oddziałów  
- od 11 do 16 oddziałów  
- powyżej 16 oddziałów  


10  
8  
6  
4  

2.  

Wicedyrektor szkoły liczącej:  
- od 12 do 16 oddziałów  
- powyżej 16 oddziałów  


12  
7  

3.  

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:  
- do 8   oddziałów  
- powyżej 8   oddziałów  


8  
6  

4.  

Dyrektor przedszkola liczącego:  
- 2   oddziały  
- 3   i więcej oddziałów  


15  
12  

2.   Ustalony ze zniżką wymiar obowiązkowych godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w   szkole, przedszkolu lub zespole szkolno-przedszkolnym.  

3.   Zniżka godzin przysługuje w   okresie pełnienia funkcji. ;

2)   Skreśla się § 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »