| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chełmie Śląskim, w nowym brzmieniu

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 , art.40 ust.1 i   art.41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) oraz art.13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991r o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U z   2001r Nr 13, poz.123 z   późniejszymi zmianami)   Rada Gminy Chełm Śląski  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Nadać Gminnej Bibliotece Publicznej w   Chełmie Śląskim Statut, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę Nr XX/126/2000 Rady Gminy w   Chełmie Śląskim z   dnia 17 listopada 2000r. w   sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Chełmie Śląskim.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/107/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w   Chełmie Śląskim  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Chełmie Śląskim jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.  

§   2.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Chełmie Śląskim zwana dalej Biblioteką działa  na podstawie :  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991r o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j.Dz.U. z   2001r Nr 13, poz.123 z   późn. zm. )   ,  

2)   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r o   bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z   późn.zm.),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r  Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) ,  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z   późn.zm.) ,  

5)   ustawy z   dnia 29 września 1994r o   rachunkowości (t.j. Dz.U. z   2009r Nr 152, poz.1223 z   późn.zm),  

6)   niniejszego Statutu.  

§   3.   1.   Biblioteka posiada osobowość prawną i   wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta   Gminy Chełm Śląski.  

2.   Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Chełm Śląski.  

3.   Biblioteka może posługiwać się skrótem GBP.  

4.   Biblioteka używa pieczątek z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

§   4.   1.   Siedziba Biblioteki mieści się w   Chełmie Śląskim przy ul.Techników 18.  

2.   Terenem działania Biblioteki jest Gmina Chełm Śląski.  

§   5.   Nadzór na Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Chełm Śląski zapewniając jej odpowiednie warunki działania .  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i   kulturalnych społeczności gminy.  

§   7.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy w   szczególności  :  

1)   gromadzenie, opracowywanie, ochrona i   aktualizacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  

2)   gromadzenie , opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i   patologii społecznej,  

3)   udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy , bez względu na ich wiek, wykształcenie , status społeczny , narodowość, przekonania religijne , w   tym chorych i   niepełnosprawnych,  

4)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i   publicznej na terenie gminy,  

5)   tworzenie i   udostępnianie własnych baz danych : faktograficznych, katalogowych, bibliotecznych  oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,  

6)   organizowanie różnego  typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo,  

7)   współdziałanie z   innymi bibliotekami , instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami, jednostkami organizacyjnymi gminy w   rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych i   kulturalnych społeczeństwa gminy,  

8)   ustawiczne doskonalenie kadry, form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności .  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   8.   1.   Biblioteką zarządza i   reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Chełm Śląski ,   na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Biblioteki, przy zachowaniu zasad przewidzianych w   prawie pracy i   przepisach szczegółowych.  

§   9.   1.   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki , czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2.   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

1)   tworzenie warunków  do realizacji zadań określonych w   Rozdziale II. Statutu ,  

2)   prowadzenie działalności Biblioteki zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

3)   dbałość o   mienie Biblioteki i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,  

4)   opracowywanie i   wydawanie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

5)   składanie Organizatorowi  sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Biblioteki.  

Rozdział 4.
Gospodarka  finansowa  

§   10.   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

§   11.   1.   Przychodami Biblioteki są :  

1)   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Chełm Śląski,  

2)   dotacje z   budżetu państwa ,  

3)   wpływy z   prowadzonej działalności ,  

4)   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych ,  

5)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych,  

6)   inne prawem przewidziane  źródła.  

2.   Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów .  

§   12.   1.   Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   zasadami określonymi odrębnymi przepisami.  

2.   Środki uzyskane z   działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.  

§   13.   1.   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

2.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości oraz ustawy o   finansach publicznych.  

§   14.   1.   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Biblioteki , w   tym, do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania w/w czynności innym pracownikom Biblioteki.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie jego nadania.  

2.   Zmiany statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »