| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZOW.0719/2-4-1/12/AP Prezydenta Miasta Częstochowa; Wójta Gminy Mstów

z dnia 21 września 2012r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

Strony zawierają Porozumienie w   wykonaniu przepisów art. 17 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (jt.   Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.), art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz zgodnie z   uchwałą Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Nr XVIII 132/2011 Rady Gminy Mstów z   dnia 29 grudnia 2011   r.  

§ 1.  

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że:  

1)   Pani B.P. PESEL 74120602505 zam. gmina Mstów, zwróciła się z   prośbą o   pomoc w   formie rehabilitacji w   Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i   Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – M.P. PESEL 03310405776,  

2)   dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i   potrzebę rehabilitacji dziecka w   Ośrodku,  

3)   kierownik Ośrodka wyraził zgodę i   określił liczbę godzin rehabilitacji w   wymiarze dwóch godziny tygodniowo w   okresie od 2   lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,  

4)   pobyt w   Ośrodku w   następnych okresach będzie wynikał z   kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Mstowie a   liczba godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.  

§ 2.  

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w   wysokości określonej Zarządzeniem Nr 86/11 z   dnia 2   grudnia 2011 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w   Częstochowie, a   Miasto do niezwłocznego informowania o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w   szczególności o   opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.  

§ 3.  

1.   Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, wynosi w   dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,10 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 10/100).  

2.   O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w   terminie 7   dni od daty jego ogłoszenia.  

3.   Rozliczenie ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w   wyniku zmiany odpłatności następować będzie w   terminie jednego miesiąca od wejścia w   życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie. W   tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki.  

§ 4.  

1.   Strony ustalają, że ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w   drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta, w   terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.  

2.   Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.  

§ 5.  

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o   których mowa w   § 4   Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i   żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.  

§ 6.  

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z   Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.  

§ 7.  

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez E.B PESEL 03310405776 18. roku życia.  

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o   pomocy społecznej i   aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

§ 9.  

Spory związane z   realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla   Miasta.  

§ 10.  

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  

 

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy  


Adrian   Staroniek

Wójt Gminy Mstów  


Adam   Jakubczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »