| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZOW.0719/2-4-1/12/AP Prezydenta Miasta Częstochowa; Wójta Gminy Mstów

z dnia 21 września 2012r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

Strony zawierają Porozumienie w   wykonaniu przepisów art. 17 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (jt.   Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.), art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz zgodnie z   uchwałą Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Nr XVIII 132/2011 Rady Gminy Mstów z   dnia 29 grudnia 2011   r.  

§ 1.  

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że:  

1)   Pani B.P. PESEL 74120602505 zam. gmina Mstów, zwróciła się z   prośbą o   pomoc w   formie rehabilitacji w   Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i   Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – M.P. PESEL 03310405776,  

2)   dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i   potrzebę rehabilitacji dziecka w   Ośrodku,  

3)   kierownik Ośrodka wyraził zgodę i   określił liczbę godzin rehabilitacji w   wymiarze dwóch godziny tygodniowo w   okresie od 2   lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,  

4)   pobyt w   Ośrodku w   następnych okresach będzie wynikał z   kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Mstowie a   liczba godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.  

§ 2.  

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w   wysokości określonej Zarządzeniem Nr 86/11 z   dnia 2   grudnia 2011 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w   Częstochowie, a   Miasto do niezwłocznego informowania o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w   szczególności o   opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.  

§ 3.  

1.   Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, wynosi w   dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,10 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 10/100).  

2.   O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w   terminie 7   dni od daty jego ogłoszenia.  

3.   Rozliczenie ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w   wyniku zmiany odpłatności następować będzie w   terminie jednego miesiąca od wejścia w   życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie. W   tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki.  

§ 4.  

1.   Strony ustalają, że ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w   drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta, w   terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.  

2.   Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.  

§ 5.  

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o   których mowa w   § 4   Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i   żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.  

§ 6.  

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z   Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.  

§ 7.  

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez E.B PESEL 03310405776 18. roku życia.  

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o   pomocy społecznej i   aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

§ 9.  

Spory związane z   realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla   Miasta.  

§ 10.  

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  

 

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy  


Adrian   Staroniek

Wójt Gminy Mstów  


Adam   Jakubczak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »