| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6a i   16, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 22a ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.)   na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Pyskowicach  
uchwala  

§   1.   1.   Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Pyskowice przyznaje się jednorazową zapomogę z   tytułu urodzenia trojga lub więcej żywych dzieci podczas jednego porodu, w   wysokości 3.000,00 zł na każde urodzone dziecko.  

2.   Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z   rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Gminy Pyskowice bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed dniem narodzin i   w dniu złożenia wniosku o   zapomogę.  

3.   Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dzieci.  

4.   Zapomoga, przysługuje niezależnie od dochodu.  

5.   Zapomoga, nie przysługuje jeżeli:  

1)   rodzice lub jedno z   rodziców uzyskało lub ubiega się w   innej gminie o   zapomogę z   tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w   oparciu o   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z   jakichkolwiek przyczyn w   dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z   rodziców.  

6.   Pomocą określoną w   uchwale obejmuje się dzieci urodzone od dnia 01.01.2012r.  

§   2.   1.   Wniosek o   wypłatę zapomogi składa się w   Ośrodku Pomocy Społecznej w   Pyskowicach, w   terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.  

2.   W przypadku, gdy wniosek został złożony po upływie terminu określonego w   ust. 1   zapomoga nie przysługuje, a   wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  

3.   Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

1)   wnioskodawcy, w   tym: imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a   w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i   numer dowodu osbistego, adres zamieszkania;  

2)   dzieci, w   związku z   których urodzeniem się przyznawana jest zapomoga, w   tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania.  

4.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   kserokopię dowodu osobistego osoby składającej wniosek;  

2)   skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci; jeżeli dzieci urodziły się na terenie Gminy Pyskowice, wystarczy wskazanie numeru aktu urodzenia dziecka;  

3)   oświadczenie o   zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Gminy Pyskowice od co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dzieci oraz w   dniu składania wniosku;  

4)   oświadczenie, że z   tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana zapomoga, o   której mowa w   art. 22a ustawy o   świadczeniach rodzinnych, finansowana z   budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w   innej gminie o   przyznanie takiej zapomogi.  

5.   W przypadku złożenia wniosków osobno przez każdego z   rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z   rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. W   przypadku zaistnienia w   tym zakresie wątpliwości Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pyskowicach przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Pyskowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż   Jolanta   Drozd

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »