| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6a i   16, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 22a ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.)   na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Pyskowicach  
uchwala  

§   1.   1.   Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Pyskowice przyznaje się jednorazową zapomogę z   tytułu urodzenia trojga lub więcej żywych dzieci podczas jednego porodu, w   wysokości 3.000,00 zł na każde urodzone dziecko.  

2.   Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z   rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Gminy Pyskowice bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed dniem narodzin i   w dniu złożenia wniosku o   zapomogę.  

3.   Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dzieci.  

4.   Zapomoga, przysługuje niezależnie od dochodu.  

5.   Zapomoga, nie przysługuje jeżeli:  

1)   rodzice lub jedno z   rodziców uzyskało lub ubiega się w   innej gminie o   zapomogę z   tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w   oparciu o   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z   jakichkolwiek przyczyn w   dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z   rodziców.  

6.   Pomocą określoną w   uchwale obejmuje się dzieci urodzone od dnia 01.01.2012r.  

§   2.   1.   Wniosek o   wypłatę zapomogi składa się w   Ośrodku Pomocy Społecznej w   Pyskowicach, w   terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.  

2.   W przypadku, gdy wniosek został złożony po upływie terminu określonego w   ust. 1   zapomoga nie przysługuje, a   wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  

3.   Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

1)   wnioskodawcy, w   tym: imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a   w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i   numer dowodu osbistego, adres zamieszkania;  

2)   dzieci, w   związku z   których urodzeniem się przyznawana jest zapomoga, w   tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania.  

4.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   kserokopię dowodu osobistego osoby składającej wniosek;  

2)   skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci; jeżeli dzieci urodziły się na terenie Gminy Pyskowice, wystarczy wskazanie numeru aktu urodzenia dziecka;  

3)   oświadczenie o   zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Gminy Pyskowice od co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dzieci oraz w   dniu składania wniosku;  

4)   oświadczenie, że z   tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana zapomoga, o   której mowa w   art. 22a ustawy o   świadczeniach rodzinnych, finansowana z   budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w   innej gminie o   przyznanie takiej zapomogi.  

5.   W przypadku złożenia wniosków osobno przez każdego z   rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z   rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. W   przypadku zaistnienia w   tym zakresie wątpliwości Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pyskowicach przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Pyskowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż   Jolanta   Drozd

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »