| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. 2011, Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala:  

§   1.   W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Szczekocinach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 201/XXVIII/2008 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 18 grudnia 2008 r. dokonuje się następujących zmian:  

1.   W Rozdziale I   „Postanowienia ogólne" § 1   otrzymuje brzmienie: "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Szczekocinach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie obowiązującego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późniejszymi zmianami),  

6)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 1, poz. 7   z późniejszymi zmianami),  

7)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z   późniejszymi zmianami),  

8)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późniejszymi zmianami),  

9)   ustawy z   dnia 26 października 1982 roku o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z   2007 roku Nr 70, poz. 473 z   późniejszymi zmianami),  

10)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z   2005 roku Nr 179, poz.1485 z   późniejszymi zmianami),  

11)   ustawy z   dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2000r. Nr 98, poz. 1071 z   późniejszymi zmianami),  

12)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

13)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z   późniejszymi zmianami),  

14)   innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej,  

15)   niniejszego Statutu.  

2.   W Rozdziale 2   „Przedmiot i   zakres działania ośrodka” w   treści § 7   w ust. 5   „Ponadto MGOPS jest uprawniony także do:” dodaje się pkt g) i   h) w   brzmieniu:  

g)   realizowania zadania z   zakresu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów wynikającego z   ustawy o   systemie oświaty,  

h)   potwierdzania prawa do świadczeń z   opieki zdrowotnej.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »