| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. 2011, Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala:  

§   1.   W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Szczekocinach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 201/XXVIII/2008 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 18 grudnia 2008 r. dokonuje się następujących zmian:  

1.   W Rozdziale I   „Postanowienia ogólne" § 1   otrzymuje brzmienie: "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Szczekocinach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie obowiązującego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późniejszymi zmianami),  

6)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 1, poz. 7   z późniejszymi zmianami),  

7)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z   późniejszymi zmianami),  

8)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późniejszymi zmianami),  

9)   ustawy z   dnia 26 października 1982 roku o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z   2007 roku Nr 70, poz. 473 z   późniejszymi zmianami),  

10)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z   2005 roku Nr 179, poz.1485 z   późniejszymi zmianami),  

11)   ustawy z   dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2000r. Nr 98, poz. 1071 z   późniejszymi zmianami),  

12)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

13)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z   późniejszymi zmianami),  

14)   innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej,  

15)   niniejszego Statutu.  

2.   W Rozdziale 2   „Przedmiot i   zakres działania ośrodka” w   treści § 7   w ust. 5   „Ponadto MGOPS jest uprawniony także do:” dodaje się pkt g) i   h) w   brzmieniu:  

g)   realizowania zadania z   zakresu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów wynikającego z   ustawy o   systemie oświaty,  

h)   potwierdzania prawa do świadczeń z   opieki zdrowotnej.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »