| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach            (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca  1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz           § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r., poz. 299),  

Rada MiejskaWodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej  działalności, w   postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w   przepisach budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska,  

2)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające  aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

3)   utrzymywać pojazdy asenizacyjne w   należytym stanie higieniczym i   sanitarnym poprzez mycie i   dezynfekcję, co najmniej raz na tydzień. W   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i   dezynfekcję pojazdów z   firmami świadczącymi tego rodzaju  usługi i   korzystania z   tych usług,  

4)   posiadać pisemne zapewnienie o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1   pkt 1-3 za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, wraz z   ich opisem technicznym,  

3)   umowa na mycie i   dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 1   pkt 4   i ust. 2, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w   formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.  

§   2.  

Traci moc uchwała nr XLI/408/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 29 grudnia 2009 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »