| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach            (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca  1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz           § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r., poz. 299),  

Rada MiejskaWodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej  działalności, w   postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w   przepisach budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska,  

2)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające  aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

3)   utrzymywać pojazdy asenizacyjne w   należytym stanie higieniczym i   sanitarnym poprzez mycie i   dezynfekcję, co najmniej raz na tydzień. W   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i   dezynfekcję pojazdów z   firmami świadczącymi tego rodzaju  usługi i   korzystania z   tych usług,  

4)   posiadać pisemne zapewnienie o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1   pkt 1-3 za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, wraz z   ich opisem technicznym,  

3)   umowa na mycie i   dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 1   pkt 4   i ust. 2, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w   formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.  

§   2.  

Traci moc uchwała nr XLI/408/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 29 grudnia 2009 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »