| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/480/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie nadawania tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Gliwice" i "Zasłużonego dla Miasta Gliwice"

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) oraz § 15 pkt 14 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2009 r. Nr 132, poz. 2671 z   późn. zmianami) na wniosek Komisji Statutowej  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

Przyjąć regulaminy nadawania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” i   „Zasłużonego dla Miasta Gliwice”, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1   i 2   do   niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Kajetan   Gornig

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/480/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Gliwice"  

§   1.  

1.   Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i   uznania dla zasług na rzecz mieszkańców Miasta Gliwice, nadawanym przez Radę Miejską Gliwic.  

2.   Tytuł może być nadany zarówno mieszkańcom Miasta Gliwice, jak i   osobom nie mieszkającym w   Gliwicach, obywatelom polskim i   cudzoziemcom.  

3.   Tytuł przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz obywateli i   Miasta Gliwice, wniesienie istotnego wkładu w   jego rozwój, wzbogacenie dorobku Miasta Gliwice w   różnych dziedzinach.  

§   2.  

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” może być nadany tej samej osobie tylko raz.  

§   3.  

Rada Miejska Gliwic tytuł „Honorowego Obywatela” nadaje w   drodze uchwały.  

§   4.  

Z inicjatywą przyznania tytułu mogą wystąpić:  

1)   Prezydent Miasta Gliwice,  

2)   Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach,  

3)   kluby radnych,  

4)   komisje stałe Rady Miejskiej,  

5)   grupa co najmniej 5   radnych.  

§   5.  

1.   Wniosek o   nadanie godności należy składać na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

2.   Pisemny wniosek powinien zawierać:  

1)   dane osobowe kandydata,  

2)   określenie zasług, uzasadniających wyróżnienie kandydata.  

§   6.  

Komisją właściwą dla rozpatrzenia wniosku w   sprawie nadania godności „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” jest Komisja Statutowa Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

§   7.  

1.   Osoba wyróżniona tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” otrzymuje:  

1)   akt nadania,  

2)   statuetkę,  

3)   legitymację.  

2.   Osoby otrzymujące tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” wpisują się do Księgi Honorowych Obywateli Gliwic, którą prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

§   8.  

Wręczenia aktu nadania, statuetki i   legitymacji dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej i   Prezydent Miasta Gliwice w   trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w   Gliwicach bądź w   trakcie innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Miasta Gliwice.  

§   9.  

Wyróżnieni tytułem „Honorowego Obywatela” mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w:  

1)   sesjach Rady Miejskiej,  

2)   nieodpłatnie w   imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i   innych organizowanych przez Miasto Gliwice.  

§   10.  

Rada może podjąć uchwałę o   pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” na wniosek osób, o   których mowa w   § 4   w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w   wyniku wprowadzenia w   błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/480/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin nadawania tytułu oraz odznaki "Zasłużony dla Miasta Gliwice"  

§   1.  

1.   Tytuł oraz odznaka „Zasłużony dla miasta Gliwice” mogą być nadawane osobom, które poprzez swoją działalność zawodową i   społeczną szczególnie zasłużyły się Miastu Gliwice i   jego obywatelom przyczyniając się do rozwoju i   promocji Miasta.  

2.   Godność ta może być nadawana również osobom, które wykazały się niezwykłą odwagą niosąc pomoc w   stanach zagrożenia życia, zdrowia i   mienia mieszkańców.  

3.   Można ją nadawać także osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i   innym instytucjom za działania określone w   ust. 1   i 2   §1.  

§   2.  

Tytuł oraz odznakę można przyznać w   następujących kategoriach:  

1)   Kultura,  

2)   Sport,  

3)   Działalność społeczna i   charytatywna,  

4)   Nauka,  

5)   Gospodarka,  

6)   W obronie Bezpieczeństwa, Życia lub Zdrowia.  

§   3.  

Tytuł oraz odznakę nadaje się jednorazowo.  

§   4.  

Godność tę nadaje w   drodze uchwały Rada Miejska.  

§   5.  

Z inicjatywą przyznania tytułu mogą wystąpić:  

1)   Prezydent Miasta Gliwice,  

2)   Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach,  

3)   kluby radnych,  

4)   komisje stałe Rady Miejskiej,  

5)   grupa co najmniej 5   radnych.  

§   6.  

1.   Wniosek o   nadanie tytułu oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Gliwice” należy składać na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

2.   Pisemny wniosek o   przyznanie tytułu oraz odznaki dla osoby fizycznej powinien zawierać:  

1)   dane osobowe kandydata,  

2)   określenie zasług, uzasadniających wyróżnienie kandydata.  

3.   Wniosek o   nadanie tytułu osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i   innym instytucjom powinien zawierać ich nazwę, siedzibę, charakterystykę działalności oraz uzasadnienie wniosku zgodnie z   ust. 1   i 2   § 1.  

§   7.  

Komisją właściwą dla rozpatrzenia wniosku w   sprawie nadania tytułu oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Gliwice” jest Komisja Statutowa Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

§   8.  

Wręczenia aktu nadania oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Gliwice” dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej i   Prezydent Miasta Gliwice w   trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w   Gliwicach bądź w   trakcie innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Miasta Gliwice.  

§   9.  

Rada może podjąć uchwałę o   pozbawieniu godności „Zasłużony dla Miasta Gliwice” na wniosek osób, o   których mowa w   § 5   w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w   wyniku wprowadzenia w   błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »