| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/480/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie nadawania tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Gliwice" i "Zasłużonego dla Miasta Gliwice"

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) oraz § 15 pkt 14 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2009 r. Nr 132, poz. 2671 z   późn. zmianami) na wniosek Komisji Statutowej  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

Przyjąć regulaminy nadawania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” i   „Zasłużonego dla Miasta Gliwice”, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1   i 2   do   niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Kajetan   Gornig

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/480/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Gliwice"  

§   1.  

1.   Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i   uznania dla zasług na rzecz mieszkańców Miasta Gliwice, nadawanym przez Radę Miejską Gliwic.  

2.   Tytuł może być nadany zarówno mieszkańcom Miasta Gliwice, jak i   osobom nie mieszkającym w   Gliwicach, obywatelom polskim i   cudzoziemcom.  

3.   Tytuł przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz obywateli i   Miasta Gliwice, wniesienie istotnego wkładu w   jego rozwój, wzbogacenie dorobku Miasta Gliwice w   różnych dziedzinach.  

§   2.  

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” może być nadany tej samej osobie tylko raz.  

§   3.  

Rada Miejska Gliwic tytuł „Honorowego Obywatela” nadaje w   drodze uchwały.  

§   4.  

Z inicjatywą przyznania tytułu mogą wystąpić:  

1)   Prezydent Miasta Gliwice,  

2)   Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach,  

3)   kluby radnych,  

4)   komisje stałe Rady Miejskiej,  

5)   grupa co najmniej 5   radnych.  

§   5.  

1.   Wniosek o   nadanie godności należy składać na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

2.   Pisemny wniosek powinien zawierać:  

1)   dane osobowe kandydata,  

2)   określenie zasług, uzasadniających wyróżnienie kandydata.  

§   6.  

Komisją właściwą dla rozpatrzenia wniosku w   sprawie nadania godności „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” jest Komisja Statutowa Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

§   7.  

1.   Osoba wyróżniona tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” otrzymuje:  

1)   akt nadania,  

2)   statuetkę,  

3)   legitymację.  

2.   Osoby otrzymujące tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” wpisują się do Księgi Honorowych Obywateli Gliwic, którą prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

§   8.  

Wręczenia aktu nadania, statuetki i   legitymacji dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej i   Prezydent Miasta Gliwice w   trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w   Gliwicach bądź w   trakcie innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Miasta Gliwice.  

§   9.  

Wyróżnieni tytułem „Honorowego Obywatela” mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w:  

1)   sesjach Rady Miejskiej,  

2)   nieodpłatnie w   imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i   innych organizowanych przez Miasto Gliwice.  

§   10.  

Rada może podjąć uchwałę o   pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gliwice” na wniosek osób, o   których mowa w   § 4   w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w   wyniku wprowadzenia w   błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/480/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin nadawania tytułu oraz odznaki "Zasłużony dla Miasta Gliwice"  

§   1.  

1.   Tytuł oraz odznaka „Zasłużony dla miasta Gliwice” mogą być nadawane osobom, które poprzez swoją działalność zawodową i   społeczną szczególnie zasłużyły się Miastu Gliwice i   jego obywatelom przyczyniając się do rozwoju i   promocji Miasta.  

2.   Godność ta może być nadawana również osobom, które wykazały się niezwykłą odwagą niosąc pomoc w   stanach zagrożenia życia, zdrowia i   mienia mieszkańców.  

3.   Można ją nadawać także osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i   innym instytucjom za działania określone w   ust. 1   i 2   §1.  

§   2.  

Tytuł oraz odznakę można przyznać w   następujących kategoriach:  

1)   Kultura,  

2)   Sport,  

3)   Działalność społeczna i   charytatywna,  

4)   Nauka,  

5)   Gospodarka,  

6)   W obronie Bezpieczeństwa, Życia lub Zdrowia.  

§   3.  

Tytuł oraz odznakę nadaje się jednorazowo.  

§   4.  

Godność tę nadaje w   drodze uchwały Rada Miejska.  

§   5.  

Z inicjatywą przyznania tytułu mogą wystąpić:  

1)   Prezydent Miasta Gliwice,  

2)   Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach,  

3)   kluby radnych,  

4)   komisje stałe Rady Miejskiej,  

5)   grupa co najmniej 5   radnych.  

§   6.  

1.   Wniosek o   nadanie tytułu oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Gliwice” należy składać na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

2.   Pisemny wniosek o   przyznanie tytułu oraz odznaki dla osoby fizycznej powinien zawierać:  

1)   dane osobowe kandydata,  

2)   określenie zasług, uzasadniających wyróżnienie kandydata.  

3.   Wniosek o   nadanie tytułu osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i   innym instytucjom powinien zawierać ich nazwę, siedzibę, charakterystykę działalności oraz uzasadnienie wniosku zgodnie z   ust. 1   i 2   § 1.  

§   7.  

Komisją właściwą dla rozpatrzenia wniosku w   sprawie nadania tytułu oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Gliwice” jest Komisja Statutowa Rady Miejskiej w   Gliwicach.  

§   8.  

Wręczenia aktu nadania oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Gliwice” dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej i   Prezydent Miasta Gliwice w   trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w   Gliwicach bądź w   trakcie innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Miasta Gliwice.  

§   9.  

Rada może podjąć uchwałę o   pozbawieniu godności „Zasłużony dla Miasta Gliwice” na wniosek osób, o   których mowa w   § 5   w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w   wyniku wprowadzenia w   błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »