| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/286/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 3, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   pkt 3a) i   pkt 3b), art. 37 ust. 2   pkt 6), art. 68 ust. 1   pkt 10), art. 68 ust. 1b, art. 73 ust. 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (j.t. z   2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z   późn.zm.), w   związku z   art. 32a ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali (j.t.z 2000 r. Dz.U.Nr 80, poz. 903 z   późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.).  

RADA MIASTA RACIBÓRZ  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dopuszcza się prawo udzielenia bonifikaty właścicielom wyodrębnionych w   budynku wielomieszkaniowym lokali przy zbywaniu nieruchomości lub jej części, w   myśl art. 37 ust. 2   pkt 6) ustawy o   gospodarce nieruchomościami, w   związku z   art. 32a ustawy o   własności lokali, w   celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej tym budynkiem oraz w   celu spełnienia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej.  

2.   Bonifikata, o   której mowa w   ust. 1   wynosi: 95% od ceny sprzedaży nieruchomości lub 95% od pierwszej opłaty i   opłat rocznych z   tytułu oddania nieruchomości w   użytkowanie wieczyste.  

3.   Bonifikata, o   której mowa w   ust. 2   przysługuje zarówno w   przypadku jednorazowej, jak i   ratalnej formy zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwszej opłaty z   tytułu oddania nieruchomości w   użytkowanie wieczyste.  

§   2.   Sprawy wszczęte a   niezakończone do dnia wejście w   życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Stworzenie preferencyjnych warunków nabycia nieruchomości poprzez udzielenie bonifikaty, ma na celu zachęcenie wspólnot mieszkaniowych do podejmowania działań prowadzących do uregulowania praw do terenów przydomowych.  

Jeżeli grunt wchodzący w   skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym nie spełnia wymogów dla prawidłowego i   racjonalnego korzystania z   budynku, właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową, działając w   myśl art. 32a ustawy o   własności lokali, mogą podjąć czynności mające doprowadzić do trwałego nabycia terenu, z   którego w   rzeczywistości korzystają .  

Regulacja zawarta w   art. 37 ust. 2   pkt 6) ustawy o   gospodarce nieruchomościami, upoważnia gminę do sprzedaży lub oddania w   użytkowanie wieczyste nieruchomości lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w   użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć.  
Faktycznymi nabywcami działki okalającej budynek są właściciele lokali wyodrębnionych w   tym budynku, przy czym nabywają oni w   stosunku do działki przyległej takie samo prawo, jakie przysłujuje im do działki zabudowanej.  

Niniejsza uchwała stwarza organowi wykonawczemu gminy możliwość udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości we wskazanym trybie w   ten sposób, że w   przypadku sprzedaży - bonifikata udzielona zostanie od ceny nieruchomości, natomiast, gdy przedmiotem umowy będzie oddanie nieruchomości w   użytkowanie wieczyste - bonifikatą objęta zostanie pierwsza opłata i   opłaty roczne z   tego tytułu.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 14 sierpnia 2012r. do 28 sierpnia 2012r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »