| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.411.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2012r.

stwierdzające nieważność całosci uchwały Nr XXIII/478/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gliwic

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/478/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gliwic w całości, jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji RP oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Gliwicach przyjęła regulamin realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gliwic. Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), dalej jako "ustawa" art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112) oraz uchwałę Nr VII/133/95 z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gliwice.

Zdaniem organu nadzoru uchwała powyższa nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z brzmieniem art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień. Oznacza to, że podczas, gdy jednostka posiada swobodę działania zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko w tych przypadkach i w takim zakresie, w których upoważnia je do tego prawo (por. W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz. Zakamycze 1999 r., s. 15, por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 1997 r., sygn. akt II SA 534/96, M. Podat. 1997/12/374).

Artykuł 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

Rada Miejska w Gliwicach wskazała jako podstawę prawną do podjęcia uchwały w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gliwic uchwałę Nr VII/133/95 z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2009 r. Nr 132, poz. 2671 z późn. zm.) Zgodnie z przepisem § 28 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Gliwicach stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu: "inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie 2000 mieszkańców Gliwic uprawnionych do głosowania podpisanych z imienia i nazwiska z podanym miejscem zamieszkania i numerem PESEL. Regulamin realizacji inicjatywy uchwałodawczej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej."

Jednakże powyższy przepis nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. "Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa na obszarze gminy, która je ustanowiła, przy czym jako akty o charakterze wykonawczym mają za zadanie uszczegóławiać ustawy, normując zagadnienia powierzone ustawą do uregulowania z uwzględnieniem specyfiki miejscowej oraz warunków i potrzeb społeczności lokalnej. W drodze aktu prawa miejscowego nie można ani rozszerzać, ani też ograniczać uprawnień i obowiązków adresatów danego aktu prawa miejscowego poza granice wynikające z ustawy upoważniającej do jego wydania. Z zasady niesprzeczności i spójności systemu źródeł prawa wynika ponadto, iż akt prawa miejscowego nie może naruszać norm powszechnie obowiązującego prawa." (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2011 r. I OSK 526/11, LEX nr 1082776). Z uwagi na brak przepisu ustawowego upoważniającego Radę do podjęcia odrębnej uchwały w przedmiocie realizacji inicjatywy uchwałodawczej należy uznać, iż Rada Miejska w Gliwicach w niniejszej sprawie działała bez podstawy prawnej.

Tym samym uchwałę Nr XXIII/478/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gliwic ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Gliwicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »