| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala :

§ 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawłowice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” – 0,05 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XI/131/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r. w/w wskaźnik wynosi 4,0%.

W związku z powyższym, przedkłada się propozycje wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok. Stawki zostały zwiększone, w stosunku do roku poprzedniego, o wartość w/w wskaźnika.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »