| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/226/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

              Na podstawie art.7 ust. 1   pkt 10 i   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 i   art. 35 ust. 5   i ust. 6   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami, na wniosek Komisji   Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa, Porządku Prawnego   Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   1 Ustanawia się zasady i   tryb przyznawania oraz rodzaje i   wysokość nagród dla młodych sportowców za wysokie wyniki sportowe.  

2.   Zasady i   tryb przyznawania oraz rodzaje i   wysokość nagród określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   1 Nagrody przyznaje Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy do spraw sportu.  

2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody jest określona w   uchwale budżetowej Rady Gminy Świerklaniec.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/226/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Regulamin określający zasady i   tryb przyznawania oraz rodzaje i   wysokość nagród i   wyróżnień za wysokie wyniki sportowe  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Nagrody i   wyróżnienia są wyrazem uznania dla:  

1)   zawodników za prezentowany przez nich poziom i   wysokie określone Regulaminem wyniki sportowe w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,  

2)   trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w   działalności sportowej.  

§   2.   1.   Nagrody i   wyróżnienia są przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego (stowarzyszenia).  

2.   Wzór wniosku o   przyznanie nagrody lub wyróżnienia określi zarządzeniem Wójt Gminy Świerklaniec.  

§   3.   1.   Ustala się następujące nagrody i   wyróżnienia:  

1)   nagrody pieniężne dla zawodników i   trenerów za wysokie wyniki sportowe,  

2)   wyróżnienia w   postaci: statuetek, pucharów, medali, dyplomów i   listów gratulacyjnych za wysokie osiągnięcia sportowe.  

2.                 Nagrody i   wyróżnienia, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   i pkt 2   mają charakter uznaniowy i   przyznaje je Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy do spraw sportu.  

3.                 Wójt może odstąpić od rozpoznania wniosku o   przyznanie nagrody lub wyróżnienia.  

4.                 Od rozstrzygnięcia w   sprawie przyznania lub nie przyznania nagrody lub wyróżnienia odwołanie nie przysługuje.  

Rozdział 2.
Tryb, zasady przyznawania nagród i   wyróżnień za wysokie wyniki sportowe oraz ich wysokość  

§   4.   1.   Nagrody i   wyróżnienia mogą uzyskać zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki w   dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, trenerzy których zawodnicy osiągnęli wysoki wynik sportowy, działacze sportowi wyróżniający się w   działalności na rzecz środowisk sportowych.  

2.                 Zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w   innych dyscyplinach niż te,  
o których jest mowa w   ust. 1   mogą uzyskać nagrody, uzależnione od wyniku sportowego, popularności dyscypliny i   znaczenia danego sportu dla Gminy Świerklaniec oraz stopnia rywalizacji w   poszczególnych zawodach.  

3.   Nagrody i   Wyróżnienia mogą otrzymać zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi będący mieszkańcami Gminy Świerklaniec.  

§   5.   1.   Wnioski o   przyznanie nagród składa się w   sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec w   nieprzekraczalnym terminie do 10.grudnia każdego roku kalendarzowego.  

2.   Komisja rozpatruje i   opiniuje wszystkie wnioski do 20 grudnia i   przedkłada je Wójtowi.  

3.   Nagrody i   wyróżnienia przyznaje Wójt.  

§   6.   W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o   przyznanie nagrody, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia wezwania.  

§   7.   Wniosek nie będzie rozpatrywany w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie,  

2)   wycofania przez wnioskodawcę,  

3)   śmierci osoby, której wniosek dotyczy,  

4)   braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w   terminie.  

§   8.   W danym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę Wójta Gminy Świerklaniec za najwyższe osiągnięcie sportowe.  

§   9.   Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się zawodnika o   przyznanie nagród w   dyscyplinach zespołowych:  

-   maksymalna liczba zawodników w   zespole nie może przekraczać maksymalnej liczby zawodników występujących w   kadrze meczowej, jednak nie więcej niż 16 zawodników.  

§   10.   1.   Nagroda dla zawodnika, który uczestniczy we współzawodnictwie indywidualnym i   zespołowym w   konkurencji sportowej objętej programem igrzysk olimpijskich oblicza się na podstawie uzyskanego wyniku sportowego.  

1)   w kategorii młodzieżowców (powyżej 18 lat): 1   – 3   miejsce w   mistrzostwach Polski – wysokość nagrody do 600 zł. brutto,  

2)   w kategorii juniorów ( 17 – 18 lat): 1   – 3   miejsce w   mistrzostwach Polski – wysokość nagrody do 400 zł. brutto.  

3)   w kategorii juniorów młodszych (15 – 16 lat): 1   – 3   miejsce w   mistrzostwach Polski – wysokość nagrody do 300 zł. brutto.  

4)   w kategorii młodzik (13 – 14 lat): 1   – 3   miejsce w   zawodach rangi mistrzostw Polski – wysokość nagrody do 200 zł. brutto.  

2.                 Jeżeli zawodnik wystąpił w   składzie reprezentacji Polski w   niżej wymienionych zawodach, to kwota nagrody:  

1)   na Igrzyskach Olimpijskich – może zostać podwyższona do 100 % kwoty bazowej,  

2)   na Mistrzostwach Świata i   zajął miejsce od 1   do 6   – może zostać podwyższona do 50 % kwoty bazowej,  

3)   na Mistrzostwach Europy i   zajął miejsce od 1   do 4   – może zostać podwyższona do 25 % kwoty bazowej.  

3.                 Nagroda dla trenera zasłużonego w   osiągnięciu przez podopiecznych zawodników wysokiego wyniku sportowego może zostać przyznana 1   raz w   roku w   wysokości nagrody przyznanej zawodnikowi za najwyższe osiągnięcie sportowe w   trybie określonym jak dla zawodników.  

4.                 Nagrody dla działaczy sportowych w   związku z   osiąganiem przez zawodników klubu wysokich wyników sportowych może zostać przyznana raz w   roku w   formie wyróżnienia określonego w   § 3   ust. 1, pkt 2.  

5.                 Nagrodę może otrzymać zawodnik występujący we współzawodnictwie sportowym w   sportach drużynowych nie spełniający kryteriów określonych w   § 10 ust. 1, którego zespół uzyskał następujące wyniki sportowe:  

1)   zdobył mistrzostwa podokręgu w   rozgrywkach dzieci i   młodzieży – wysokość nagrody dla zawodnika 50 zł. brutto.  

2)   zdobył mistrzostwa okręgu w   rozgrywkach dzieci i   młodzieży – wysokość nagrody dla zawodnika 100 zł. brutto.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »