| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/226/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

              Na podstawie art.7 ust. 1   pkt 10 i   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 i   art. 35 ust. 5   i ust. 6   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami, na wniosek Komisji   Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa, Porządku Prawnego   Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   1 Ustanawia się zasady i   tryb przyznawania oraz rodzaje i   wysokość nagród dla młodych sportowców za wysokie wyniki sportowe.  

2.   Zasady i   tryb przyznawania oraz rodzaje i   wysokość nagród określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   1 Nagrody przyznaje Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy do spraw sportu.  

2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody jest określona w   uchwale budżetowej Rady Gminy Świerklaniec.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/226/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Regulamin określający zasady i   tryb przyznawania oraz rodzaje i   wysokość nagród i   wyróżnień za wysokie wyniki sportowe  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Nagrody i   wyróżnienia są wyrazem uznania dla:  

1)   zawodników za prezentowany przez nich poziom i   wysokie określone Regulaminem wyniki sportowe w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,  

2)   trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w   działalności sportowej.  

§   2.   1.   Nagrody i   wyróżnienia są przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego (stowarzyszenia).  

2.   Wzór wniosku o   przyznanie nagrody lub wyróżnienia określi zarządzeniem Wójt Gminy Świerklaniec.  

§   3.   1.   Ustala się następujące nagrody i   wyróżnienia:  

1)   nagrody pieniężne dla zawodników i   trenerów za wysokie wyniki sportowe,  

2)   wyróżnienia w   postaci: statuetek, pucharów, medali, dyplomów i   listów gratulacyjnych za wysokie osiągnięcia sportowe.  

2.                 Nagrody i   wyróżnienia, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   i pkt 2   mają charakter uznaniowy i   przyznaje je Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy do spraw sportu.  

3.                 Wójt może odstąpić od rozpoznania wniosku o   przyznanie nagrody lub wyróżnienia.  

4.                 Od rozstrzygnięcia w   sprawie przyznania lub nie przyznania nagrody lub wyróżnienia odwołanie nie przysługuje.  

Rozdział 2.
Tryb, zasady przyznawania nagród i   wyróżnień za wysokie wyniki sportowe oraz ich wysokość  

§   4.   1.   Nagrody i   wyróżnienia mogą uzyskać zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki w   dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, trenerzy których zawodnicy osiągnęli wysoki wynik sportowy, działacze sportowi wyróżniający się w   działalności na rzecz środowisk sportowych.  

2.                 Zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w   innych dyscyplinach niż te,  
o których jest mowa w   ust. 1   mogą uzyskać nagrody, uzależnione od wyniku sportowego, popularności dyscypliny i   znaczenia danego sportu dla Gminy Świerklaniec oraz stopnia rywalizacji w   poszczególnych zawodach.  

3.   Nagrody i   Wyróżnienia mogą otrzymać zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi będący mieszkańcami Gminy Świerklaniec.  

§   5.   1.   Wnioski o   przyznanie nagród składa się w   sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec w   nieprzekraczalnym terminie do 10.grudnia każdego roku kalendarzowego.  

2.   Komisja rozpatruje i   opiniuje wszystkie wnioski do 20 grudnia i   przedkłada je Wójtowi.  

3.   Nagrody i   wyróżnienia przyznaje Wójt.  

§   6.   W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o   przyznanie nagrody, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia wezwania.  

§   7.   Wniosek nie będzie rozpatrywany w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie,  

2)   wycofania przez wnioskodawcę,  

3)   śmierci osoby, której wniosek dotyczy,  

4)   braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w   terminie.  

§   8.   W danym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę Wójta Gminy Świerklaniec za najwyższe osiągnięcie sportowe.  

§   9.   Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się zawodnika o   przyznanie nagród w   dyscyplinach zespołowych:  

-   maksymalna liczba zawodników w   zespole nie może przekraczać maksymalnej liczby zawodników występujących w   kadrze meczowej, jednak nie więcej niż 16 zawodników.  

§   10.   1.   Nagroda dla zawodnika, który uczestniczy we współzawodnictwie indywidualnym i   zespołowym w   konkurencji sportowej objętej programem igrzysk olimpijskich oblicza się na podstawie uzyskanego wyniku sportowego.  

1)   w kategorii młodzieżowców (powyżej 18 lat): 1   – 3   miejsce w   mistrzostwach Polski – wysokość nagrody do 600 zł. brutto,  

2)   w kategorii juniorów ( 17 – 18 lat): 1   – 3   miejsce w   mistrzostwach Polski – wysokość nagrody do 400 zł. brutto.  

3)   w kategorii juniorów młodszych (15 – 16 lat): 1   – 3   miejsce w   mistrzostwach Polski – wysokość nagrody do 300 zł. brutto.  

4)   w kategorii młodzik (13 – 14 lat): 1   – 3   miejsce w   zawodach rangi mistrzostw Polski – wysokość nagrody do 200 zł. brutto.  

2.                 Jeżeli zawodnik wystąpił w   składzie reprezentacji Polski w   niżej wymienionych zawodach, to kwota nagrody:  

1)   na Igrzyskach Olimpijskich – może zostać podwyższona do 100 % kwoty bazowej,  

2)   na Mistrzostwach Świata i   zajął miejsce od 1   do 6   – może zostać podwyższona do 50 % kwoty bazowej,  

3)   na Mistrzostwach Europy i   zajął miejsce od 1   do 4   – może zostać podwyższona do 25 % kwoty bazowej.  

3.                 Nagroda dla trenera zasłużonego w   osiągnięciu przez podopiecznych zawodników wysokiego wyniku sportowego może zostać przyznana 1   raz w   roku w   wysokości nagrody przyznanej zawodnikowi za najwyższe osiągnięcie sportowe w   trybie określonym jak dla zawodników.  

4.                 Nagrody dla działaczy sportowych w   związku z   osiąganiem przez zawodników klubu wysokich wyników sportowych może zostać przyznana raz w   roku w   formie wyróżnienia określonego w   § 3   ust. 1, pkt 2.  

5.                 Nagrodę może otrzymać zawodnik występujący we współzawodnictwie sportowym w   sportach drużynowych nie spełniający kryteriów określonych w   § 10 ust. 1, którego zespół uzyskał następujące wyniki sportowe:  

1)   zdobył mistrzostwa podokręgu w   rozgrywkach dzieci i   młodzieży – wysokość nagrody dla zawodnika 50 zł. brutto.  

2)   zdobył mistrzostwa okręgu w   rozgrywkach dzieci i   młodzieży – wysokość nagrody dla zawodnika 100 zł. brutto.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »