| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.9.59.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gaszowice oraz ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13), po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gaszowice. Wykaz przystanków stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć Regulamin zawierajacy warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Gaszowice, stanowiący załacznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr OG-BR.0007.7.41.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gaszowice oraz ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.9.59.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 25 października 2012 r.

L.p.

Miejscowość

Nazwa ulicy

Nazwa przystanku

1

Czernica

Wolności

Czernica Ośrodek Zdrowia

2

Czernica

Wolności

Czernica przy Krzyżu

3

Czernica

Wolności

Czernica Straż

4

Gaszowice

Wiejska

Gaszowice Pogwizdowska

5

Gaszowice

Kolejowa

Gaszowice Cegielnia

6

Gaszowice

Rydułtowska

Gaszowice Rydułtowska

7

Gaszowice

Rybnicka

Gaszowice - UG

8

Gaszowice

Rudzka

Gaszowice Skrzyżowanie

9

Gaszowice

Rudzka

Gaszowice Mleczarnia

10

Gaszowice

Jerozolimska

Jerozolimska I

11

Gaszowice

Sumińska

Gaszowice Las

12

Łuków Śląski

Kolejowa

Łuków PKP

13

Łuków Śląski

Wolności

Łuków

14

Łuków Śląski

Wolności

Łuków II

15

Piece

Rydułtowska

Piece Gimnazjum

16

Szczerbice

Jerozolimska

Jerozolimska II

17

Szczerbice

Sumińska

Szczerbice Kaplica II

18

Szczerbice

Rybnicka

Szczerbice Kaplica

19

Szczerbice

Rybnicka

Szczerbice Piaskowa

20

Szczerbice

Radoszowska

Szczerbice Straż

21

Szczerbice

Radoszowska

Szczerbice Szkolna

22

Szczerbice

Radoszowska

Szczerbice Dwór

23

Szczerbice

Radoszowska

Szczerbice Radoszowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.9.59.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 25 października 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Gaszowice

§ 1. 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gaszowice.

2.               Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) przystanku - należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gaszowice,

2) przewoźniku - należy przez to rozumieć przewoźników, będących operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gaszowice.

3. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy.

4. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a Gminą.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Gaszowice w drodze uchwały.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone tym celu określone miejsca.

§ 3. 1. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.

2. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »