| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006   r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z   2012 r. poz. 567), art. 5   ust. 1, art. 7   ust. 3   i art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6   a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z   2007 r. Nr 109, poz. 747; z   2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z   2009 r. Nr 56, poz. 458; z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz.U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z   2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z   2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z   2008 r. Nr 116, poz. 730; z   2009 r. Nr 56, poz. 458; z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.   Obowiązujące na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2013 roku następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,88 zł   od 1   m2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,41 zł   od 1   m2 powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,66 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   22,82 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,63 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,89 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli -   2% ich wartości,   określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3–7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych wymienionej wyżej w   podstawie prawnej.  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne, za wyjątkiem oddanych w   posiadanie zależne na podstawie umów cywilno – prawnych;  

2)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  

a)   zajęte na prowadzenie działalności statutowej w   zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

b)   zajęte na prowadzenie działalności statutowej w   zakresie sportu i   pomocy społecznej,  

c)   zajęte na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej,  

d)   zajęte na prowadzenie działalności statutowej na potrzeby służby zdrowia,  

e)   zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa,  

f)   zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie gospodarowania infrastrukturą komunalną.  

§   3.   Przyjmuje się jako obowiązujące formularze deklaracji i   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego składane przez podatników od 1   stycznia 2013 roku według wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.  

§   4.   Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w   kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr XII/112/11 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 26 października 2011 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i   informacji podatkowych w   podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Z   2011 r. Nr 275 poz. 4599) oraz Uchwała Nr XIII/134/11 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 23 listopada 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały o   wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i   informacji podatkowych w   podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Z   2011 r. Nr 303 poz. 5107).  

§   6.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na rok 2013  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2013  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek rolny na rok 2013  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek leśny na rok 2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »