| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006   r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z   2012 r. poz. 567), art. 5   ust. 1, art. 7   ust. 3   i art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6   a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z   2007 r. Nr 109, poz. 747; z   2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z   2009 r. Nr 56, poz. 458; z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz.U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z   2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z   2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z   2008 r. Nr 116, poz. 730; z   2009 r. Nr 56, poz. 458; z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.   Obowiązujące na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2013 roku następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,88 zł   od 1   m2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,41 zł   od 1   m2 powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,66 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   22,82 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,63 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,89 zł   od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli -   2% ich wartości,   określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3–7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych wymienionej wyżej w   podstawie prawnej.  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne, za wyjątkiem oddanych w   posiadanie zależne na podstawie umów cywilno – prawnych;  

2)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  

a)   zajęte na prowadzenie działalności statutowej w   zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

b)   zajęte na prowadzenie działalności statutowej w   zakresie sportu i   pomocy społecznej,  

c)   zajęte na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej,  

d)   zajęte na prowadzenie działalności statutowej na potrzeby służby zdrowia,  

e)   zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa,  

f)   zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie gospodarowania infrastrukturą komunalną.  

§   3.   Przyjmuje się jako obowiązujące formularze deklaracji i   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego składane przez podatników od 1   stycznia 2013 roku według wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.  

§   4.   Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w   kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr XII/112/11 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 26 października 2011 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i   informacji podatkowych w   podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Z   2011 r. Nr 275 poz. 4599) oraz Uchwała Nr XIII/134/11 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 23 listopada 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały o   wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i   informacji podatkowych w   podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Z   2011 r. Nr 303 poz. 5107).  

§   6.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na rok 2013  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2013  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek rolny na rok 2013  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek leśny na rok 2013  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Zawadzka-Siesicka, MarokoArt.com

MarokoArt.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »