| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/247/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 18 października 2012r.

ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 30 ust. 6   i 6a, art. 49 ust.2, art. 54 ust. 3   i 7, art.91d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn.zm.)  

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   1. Ustalić Regulaminy:  

-   przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

-   określający stawki oraz warunki przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały,  

-   przyznawania dodatku za warunki pracy nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały  

-   szczegółowych warunków obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały,  

-   kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały.  

-   szczegółowych warunków przyznawania, wypłacania i   wysokości stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały,  

-   przyznawania dodatku za wysługę lat, stanowiący załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/177/09 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 22 stycznia 2009r. w   sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i   nagród dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice.  

§   4.   Uchwała i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczacy Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/247/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY STAWKI ORAZ WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI  

1.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i   wicedyrektora przyznaje dyrektor w   wysokości do 300zł. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy w   wysokości do 600zł.  

2.   Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż 1   miesiąc i   nie dłuższy niż 6   miesięcy.  

3.   Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel po przepracowaniu 4   miesięcy w   danej szkole.  

4.   Przesłanką przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie w   ramach warunków ogólnych określonych w   rozporządzeniu, następujących warunków:  

1)   udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,  

2)   osiągnięcia uczniów, potwierdzone w   konkursach, turniejach i   olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z   realizowanym procesem dydaktycznym,  

3)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własna edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych,  

4)   inicjowanie i   organizowanie uroczystości szkolnych,  

5)   inicjowanie i   stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych,  

6)   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,  

7)   adaptacja i   praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i   wychowania we współpracy z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,  

8)   skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i   doskonalenie jakości jej pracy,  

9)   realizacja zadań i   podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i   rolę szkoły w   środowisku lokalnym,  

10)   realizacja w   szkole zdań edukacyjnych, wynikających z   przyjętych przez Radę Gminy Pilchowice problemów, strategii dotyczących oświaty,  

11)   aktywne i   efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z   uwzględnieniem ich potrzeb, w   szczególności stałej współpracy z   rodzicami/opiekunami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną.  

5.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w   pkt 4   ze szczególnym uwzględnieniem działań dyrektora w   zakresie:  

1)   organizacji pracy szkoły, w   tym organizacji doskonalenia nauczycieli i   uzyskiwanie przez nich stopni awansu zawodowego,  

2)   realizowania planu finansowego i   pozyskiwania środków pozabudżetowych,  

3)   kreowaniu wizerunku szkoły w   środowisku lokalnym, w   tym współpracy z   rodzicami, społecznością lokalną i   mediami,  

4)   prowadzenia polityki kadrowej,  

5)   współpracy z   organem prowadzącym i   organem nadzoru pedagogicznego.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/247/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY STAWKI ORAZ WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI  

1.   Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze w   szkole, sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, wychowawcy w   przedszkolu oraz sprawowanie funkcji opiekuna stażu.  

2.   Nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek w   wysokości określonej w   tabeli za każdego nauczyciela objętego opieką.  

3.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   niepełnym wymiarze etatu, dodatek funkcyjny przysługuje w   wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w   umowie o   pracę, z   wyjątkiem dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy klasy i   opiekuna stażu.  

4.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, w   granicach stawek określonych w   regulaminie ustala Wójt Gminy uwzględniając między innymi:  

1)   wielkość i   strukturę organizacyjną szkoły,  

2)   złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska  

3)   jakość pracy związanej z   powierzonym stanowiskiem .  

5.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla innych osób pełniących funkcje kierownicze w   placówce ustala dyrektor placówki w   granicach stawek określonych w   regulaminie uwzględniając wielkość i   złożoność zadań wynikających z   pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z   pełnionym stanowiskiem. Tak ustalona wysokość dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 75% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi.  

6.   Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a   jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

7.   Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z   upływem tego okresu, a   w razie wcześniejszego odwołania, z   końcem miesiąca, w   którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

8.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie, w   którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze jak również w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia.  

9.   Tabela stawek dodatków funkcyjnych  

L.p.  

Stanowisko  

Wysokość  

miesięcznego dodatku funkcyjnego w    

I  

ZESPÓŁ SZKÓŁ oraz ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE  

 

1.  

Dyrektor zespołu liczącego do 10 oddziałów  

600 -1200  

2.  

Dyrektor zespołu liczącego 11 oddziałów i   więcej  

700 - 1400  

3.  

Wicedyrektor zespołu  

400 - 800  

II  

PRZEDSZKOLA  

 

1.  

Dyrektor przedszkola  

500 - 800  

III  

DODATKI FUNKCYJNE DLA NAUCZYCIELI  

 

1.  

Opiekun stażu  

25 - 60  

2.  

Wychowawca klasy w   gimnazjum  

Wychowawca klasy w   szkole podstawowej  

40 - 100  

30 - 70  

3.  

Wychowawca w   przedszkolu  

30 - 60  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/247/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WARUNKI PRACY NAUCZYCIELI  

1.   Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia dydaktyczne w   klasach łączonych, w   których realizowane są osobne programy nauczania dla uczniów różnych klas przysługuje dodatek za pracę w   trudnych warunkach w   wysokości 7,00 za każdą przepracowaną w   tych klasach godzinę.  

2.   Nauczycielom z   tytułu pracy w   uciążliwych warunkach przysługuje dodatek w   wysokości 3,00 zł za każdą godzinę przepracowaną w   takich warunkach.  

3.   Dodatek za trudne i   uciążliwe warunki pracy przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy, z   którą dodatek jest związany.  

4.   W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków za pracę w   warunkach trudnych i   uciążliwych przysługuje prawo do dodatku z   każdego tytułu.  

5.   Za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek za pracę w   trudnych warunkach w   wysokości 150 zł miesięcznie. Dodatek wypłaca się w   odpowiedniej części jeżeli nauczyciel realizuje w   trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jest zatrudniony w   niepełnym wymiarze zajęć.  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/247/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OBLICZANIA I   WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

1.   Nauczycielowi mogą być przydzielone godziny pracy ponadwymiarowej tylko na zasadach określonych w   przepisach Karty Nauczyciela.  

2.   Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i   doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z   osobistym zaszeregowaniem z   uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg pkt 3   niniejszego Regulaminu.  

3.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o   której mowa w   pkt 2   oblicza się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określony w   Karcie Nauczyciela przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

4.   Wysokość stawki za 1   godzinę ponad wymiarowo i   doraźnych zastępstw podaje się z   dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

6.   Godziny ponadwymiarowe przypadające w   dniach, w   których nauczyciel nie mógł ich realizować z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności w   związku z:  

1)   zawieszeniem zajęć z   powodu epidemii, mrozów lub klęsk żywiołowych  

2)   wyjazdem dzieci na wycieczkę, „zieloną szkołę” lub inną imprezę organizowaną przez szkołę  

3)   konferencjami metodycznymi i   rekolekcjami dla dzieci, - traktuje się jak godziny faktycznie odbyte  

7.   Jeżeli nauczyciel nie mógł zrealizować zajęć z   powodów leżących po stronie ucznia objętego nauczaniem indywidualnym, przy ustalaniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe traktuje się za wykonane godziny zajęć przypadające w   pierwszym dniu niezdolności dziecka do podjęcia nauki.  

8.   Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w   tygodniach, w   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w   tygodniach, w   których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w   środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar określony w   Karcie Nauczyciela pomniejszony o   1/5 tego wymiaru (lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w   takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w   planie organizacyjnym.  

9.   Za zajęcia dydaktyczno – wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w   dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość 4   godzin ponadwymiarowych za każdy dzień.  


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/247/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

KRYTERIA I   TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

1.   W budżecie gminy tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w   wysokości co najmniej 1   % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, przy czym:  

-   80% funduszu przekazuje się bezpośrednio dla szkół z   przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły,  

-   20 % funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwane dalej nagrodami Wójta Gminy Pilchowice.  

2.   Nagrody przyznawane są raz w   roku w   terminie do dnia 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

3.   Nagrody z   funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze mają charakter uznaniowy.  

4.   Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z   inicjatywy własnej lub na wniosek organu prowadzącego, rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji związkowej reprezentującej pracowników oświaty oraz Komisji Kultury, Oświaty i   Sportu.  

5.   Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w   szkole co najmniej 1   rok oraz spełnia co najmniej trzy z   następujących kryteriów:  

1)   w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:  

a)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

b)   podejmuje działalność innowacyjną w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowywania autorskich programów i   publikacji,  

c)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy zarówno z   uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i   z uczniami mającymi trudności w   nauce,  

d)   przygotowuje i   wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły.  

e)   prowadzi znaczącą działalność wychowawczą przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i   spotkaniach,  

f)   organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i   młodzieży, imprezy kulturalne oraz sportowe,  

g)   osiąga dobre wyniki w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami,  

h)   organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe,  

i)   prawidłowo organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i   młodzieży.  

2)   W zakresie pracy opiekuńczej:  

a)   zapewnia pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z   rodzin ubogich lub patologicznych,  

b)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i   młodzieży, w   szczególności narkomanii i   alkoholizmu,  

c)   współpracuje z   organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania społecznego dzieci i   młodzieży,  

d)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z   rodzicami.  

3)   W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:  

a)   udziale w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

b)   udzielaniu aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w   zawodzie nauczyciela.  

6.   Wysokość nagrody dla nauczyciela nie może przekroczyć 1400 zł.  

7.   Nagrodę Wójta Gminy Pilchowice mogą otrzymać dyrektorzy szkół i   placówek w   szczególności za:  

1)   wzorową organizację pracy szkoły,  

2)   prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi,  

3)   pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla szkoły,  

4)   współpracę ze środowiskiem  

5)   osiągnięcia bardzo dobrych wyników w   nauczaniu i   wychowaniu,  

6)   angażowania się w   remonty i   inwestycje realizowane w   szkole,  

7)   prowadzenie lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,  

8)   prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego,  

9)   prawidłowe organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

8.   Nagrodę Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i   placówek przyznaje Wójt z   własnej inicjatywy lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców, Komisji Kultury, Oświaty i   Sportu, organizacji związkowych działających w   oświacie.  

9.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody Wójta Gminy dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze może wystąpić dyrektor placówki, związki zawodowe, nadzór pedagogiczny, rada pedagogiczna, rada rodziców oraz Komisja Kultury, Oświaty i   Sportu  

10.   Wniosek o   przyznanie nagrody Wójta Gminy należy składać w   terminie do 30 września każdego roku.  

11.   Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dokument stwierdzający przyznanie nagrody, którego kopię umieszcza się w   teczce akt osobowych.  


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/247/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA I   WYSOKOŚCI STAWEK NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO  

1.   Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny.  

2.   Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc w   wysokości:  

1)   dla 1   osoby - 49,00zł  

2)   dla 2   osób - 65,00zł  

3)   dla 3   osób - 82,00zł  

4)   dla 4   i więcej osób - 98,00zł  

3.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jednego pracodawcę.  

4.   Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z   nim zamieszkujących:  

1)   małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,  

2)   rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,  

3)   pozostające na utrzymaniu nauczyciela i   jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,  

4)   pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i   jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,  

5)   dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. W   przypadku zmiany stanu rodzinnego nauczyciel zobowiązany jest zgłosić taki fakt dyrektorowi szkoły w   terminie 7   dni od zaistniałej zmiany. Dyrektor przekazuje tę informację niezwłocznie, pisemnie do Urzędu Gminy.  

5.   Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego po miesiącu, w   którym złożono wniosek o   jego przyznanie.  

6.   Dodatek przysługuje w   okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a   także w   okresach:  

1)   nie wykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

2)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

3)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w   przypadku gdy z   nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,  

4)   korzystania z   urlopu wychowawczego przewidzianego w   odrębnych przepisach.  

7.   Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, wicedyrektora lub dyrektora szkoły.  

8.   Dodatek przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, którym złożony został wniosek.  

9.   Nauczycielowi i   wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a   dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/247/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT  

1.   Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z   postanowieniami zawartymi w   art. 33 ustawy – Karta Nauczyciela.  

2.   Zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ustala się zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 31 stycznia 2005r. /Dz.U. z   2005r. Nr 22, poz. 181 z   późn. zm./.  

3.   Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za:  

1)   dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,  

2)   dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego  

3)   okres urlopu dla poratowania zdrowia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »