| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/177/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

30 510 228,30  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

80 302,32  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01095  

Pozostała działalność  

 

2010  

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z   zakresu admin.rządowej oraz ...  

70 784,32  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

2030  

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...  

8 518,00  

 

 

 

 

 

 

 

854  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

 

2030  

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

37 387 427,15  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

326 047,42  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01095  

Pozostała działalność  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

1 161,00  

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

198,43  

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

28,50  

4430  

Różne opłaty i   składki  

69 396,39  

 

 

 

 

 

 

 

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

60004  

Lokalny transport zbiorowy  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

1 179,10  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75022  

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

1 700,00  

 

 

 

 

 

 

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

15 200,00  

4270  

Zakup usług remontowych  

1 500,00  

4610  

Koszty postępowania sądowego i   prokuratorskiego  

36 212,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85205  

Zadania w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

100,00  

 

 

 

 

 

 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

250,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

150,00  

 

 

 

 

 

 

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

8 518,00  

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

820,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

4 000,00  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej  

400,00  

 

 

 

 

 

 

 

85295  

Pozostała działalność  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 660,00  

 

 

 

 

 

 

 

854  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 000,00  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

574,00  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90017  

Zakłady gospodarki komunalnej  

 

6210  

Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ....zakładów budżetowych  

150 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

2 000,00  

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

15 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

244 430,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

18 450,00  

 

 

 

 

 

 

 

710  

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

 

71004  

Plany zagospodarowania przestrzennego  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

108 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75022  

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3 700,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

8 000,00  

6060  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

5 000,00  

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80101  

Szkoły podstawowe  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

15 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85205  

Zadania w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

100,00  

 

 

 

 

 

 

 

85206  

Wspieranie rodziny  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

34 800,00  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

500,00  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

600,00  

4330  

Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  

21 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...  

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

400,00  

 

 

 

 

 

 

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

820,00  

4260  

Zakup energii  

4 000,00  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci internet  

400,00  

6060  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

9 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85295  

Pozostała działalność  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 500,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

160,00  

 

 

 

 

 

 

 

853  

POZOSTAŁE ZADANIA W   ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

 

85329  

Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 000,00  

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 877 198,85 zł  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 993 952,99 zł  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86 zł  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00 zł  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00 zł  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   7.   Wskazać źródła finansowania i   wydatki na realizację ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   2012 r. w   Tabeli Nr 6.  

§   8.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   9.   Wskazać dotacje udzielone z   budżetu gminy w   Załączniku Nr 1.  

§   10.   Wskazać planowane przychody i   koszty zakładu budżetowego w   Załączniku Nr 3.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

022 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

022 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

022 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

022 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

022 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

022 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik7.pdf

022 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik8.pdf

022 T 6   Źródła finansowania i   wydatki na realiz ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik9.pdf

022 T 7   Plan zadań 29 10 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik10.pdf

022 Z   1 Dotacje udzielone z   budżetu 2012  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik11.pdf

022 Z   3 Plan przychodów i   kosztów zakładów budżetowych 2012  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »