| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/177/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

30 510 228,30  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

80 302,32  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01095  

Pozostała działalność  

 

2010  

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z   zakresu admin.rządowej oraz ...  

70 784,32  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

2030  

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...  

8 518,00  

 

 

 

 

 

 

 

854  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

 

2030  

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

37 387 427,15  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

326 047,42  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01095  

Pozostała działalność  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

1 161,00  

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

198,43  

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

28,50  

4430  

Różne opłaty i   składki  

69 396,39  

 

 

 

 

 

 

 

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

60004  

Lokalny transport zbiorowy  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

1 179,10  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75022  

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

1 700,00  

 

 

 

 

 

 

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

15 200,00  

4270  

Zakup usług remontowych  

1 500,00  

4610  

Koszty postępowania sądowego i   prokuratorskiego  

36 212,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85205  

Zadania w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

100,00  

 

 

 

 

 

 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

250,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

150,00  

 

 

 

 

 

 

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

8 518,00  

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

820,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

4 000,00  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej  

400,00  

 

 

 

 

 

 

 

85295  

Pozostała działalność  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 660,00  

 

 

 

 

 

 

 

854  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 000,00  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

574,00  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90017  

Zakłady gospodarki komunalnej  

 

6210  

Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ....zakładów budżetowych  

150 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

2 000,00  

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

15 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

244 430,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

18 450,00  

 

 

 

 

 

 

 

710  

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

 

71004  

Plany zagospodarowania przestrzennego  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

108 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75022  

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3 700,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

8 000,00  

6060  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

5 000,00  

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80101  

Szkoły podstawowe  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

15 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85205  

Zadania w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

100,00  

 

 

 

 

 

 

 

85206  

Wspieranie rodziny  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

34 800,00  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

500,00  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

600,00  

4330  

Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  

21 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...  

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

400,00  

 

 

 

 

 

 

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

820,00  

4260  

Zakup energii  

4 000,00  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci internet  

400,00  

6060  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

9 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85295  

Pozostała działalność  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 500,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

160,00  

 

 

 

 

 

 

 

853  

POZOSTAŁE ZADANIA W   ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

 

85329  

Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 000,00  

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 877 198,85 zł  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 993 952,99 zł  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86 zł  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00 zł  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00 zł  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   7.   Wskazać źródła finansowania i   wydatki na realizację ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   2012 r. w   Tabeli Nr 6.  

§   8.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   9.   Wskazać dotacje udzielone z   budżetu gminy w   Załączniku Nr 1.  

§   10.   Wskazać planowane przychody i   koszty zakładu budżetowego w   Załączniku Nr 3.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

022 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

022 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

022 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

022 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

022 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

022 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik7.pdf

022 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik8.pdf

022 T 6   Źródła finansowania i   wydatki na realiz ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik9.pdf

022 T 7   Plan zadań 29 10 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik10.pdf

022 Z   1 Dotacje udzielone z   budżetu 2012  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik11.pdf

022 Z   3 Plan przychodów i   kosztów zakładów budżetowych 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »