| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/253/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441; z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r.    Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z   2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z   2012 r., poz. 567) oraz art. 5   ust. 1, art. 7   ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r.        Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1   016, Nr 232, poz. 1378)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala:  

§   1.  

Określa się   na 2013 rok   wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:  

 

1)  

Od gruntów:  

a)  

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  

0,83zł  
od 1   m 2 powierzchni,  

b)  

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

4,32zł  
od 1   ha powierzchni,  

c)  

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

0,43zł  
od 1   m 2 powierzchni  

2)  

Od budynków lub ich części:  

a)  

mieszkalnych  
 

0,70 zł  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

b)  

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

21,89zł  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

c)  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

10,21 zł  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

d)  

związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
 

4,44 zł  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

e)  

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

7,34 zł  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

3)  

Od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

 

2% wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 w/w ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty, z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, oznaczone w   ewidencji gruntów i   budynków symbolem dr (drogi).  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Traci moc uchwała Nr XV/127/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. oraz zwolnień od tego podatku.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

              1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

              2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

                   Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »